Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

آیین نامه اعطای مشوقھا و تسھیلات برای ایجاد و توسعه آموزشگاھھای آزاد فنی و حرفه ای ۱۳۸۵

وزارت کار و امور اجتماعی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ سازمان مدیریت و برنامهریزی
کشور
ھیئت وزیران در جلسه مورخ 1385/3/24 بنا به پیشنھاد شماره 87586 مورخ 1384/10/7 وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد ماده (55) و
جزء (3) بند (ب) ماده (136) قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و ھمچنین ماده (17) قانون
الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1384 ـ آییننامه اعطای مشوقھا و تسھیلات برای ایجاد و توسعه
آموزشگاھھای آزاد فنی و حرفهای را به شرح زیر تصویب نمود:
آییننامه اعطای مشوقھا و تسھیلات برای ایجاد و توسعه آموزشگاھھای آزاد فنی و حرفهای
ماده 1ـ در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف ـ سازمان: سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور.
ب ـ آموزشگاھھا: آموزشگاھھای آزاد فنی و حرفهای.
پ ـ متقاضیان: متقاضیان تأسیس آموزشگاھھای آزاد فنی و حرفهای (اشخاص حقیقی و حقوقی).
ماده 2ـ سازمان مجاز است رشتهھای سرمایهبر و با فناوری نوین نظیر فھرست پیوست را که تأییدشده به مھر دفتر ھیئت دولت میباشد،
تعیین نموده و برای سرمایهگذاری بخش غیردولتی اعلام نماید.
ماده 3ـ سازمان مکلف است با رعایت مقررات، ضوابط مربوط به بھرهبرداری آموزشگاھھا توسط متقاضیان را تدوین و اعلام نماید.
ماده 4ـ سازمان موظف است طرحھا و برنامهھای متقاضیان را از جنبهھای مختلف از جمله توجیھات مکانیابی، نیازھای بازار کار به
رشتهھای آموزشی، استانداردھای فضا و تجھیزات و فناوری آموزشی و ھزینهھای اجرایی مورد ارزیابی قرارداده و در صورت انطباق با ضوابط
موضوع ماده (3) این آییننامه، موافقت اصولی صادر نماید.
ماده 5 ـ سازمان مجاز است علاوه بر منابع پیشبینی شده در ماده (47) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ
مصوب 1384ـ ، با رعایت مقررات مربوط از طریق فروش تعدادی از مراکز تحت پوشش خود و واریز آن به خزانه، نسبت به تأمین منابع مالی
مورد نیاز برای حمایت از متقاضیان و پیشبینی در بودجه سنواتی خود اقدام نماید.
ماده 6 ـ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف است تا پایان برنامه چھارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرھنگی در چھارچوب
سیاستھای مالی دولت ھر سال با پیشنھاد وزارت کار و امور اجتماعی، اعتبارات مورد نیاز برای اعطای مشوقھا به بخش غیردولتی متقاضی
تأسیس آموزشگاھھا را در اعتبارات سازمان منظور نماید.
ماده 7 ـ تأمین بیست درصد (20%) از سرمایه مورد نیاز تأسیس آموزشگاھھا اعم از نقدی و غیرنقدی به عنوان آورده اولیه به عھده
متقاضیان میباشد.
ماده 8 ـ وزارتخانهھای امور اقتصادی و دارایی و نیرو مکلفند مطابق ماده (37) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
دولت ـ مصوب 1384ـ تعرفهھای آب، برق و گاز مصرفی آموزشگاھھا را بر مبنای تعرفه آموزشی محاسبه نمایند.
ماده 9 ـ سازمان موظف است تا مدت (5) سال پس از بھرهبرداری از آموزشگاھھای آزاد و با درخواست متقاضی از سھمیه آموزشی خود
کسر و نسبت به سفارش کارآموز با دریافت ھزینه در قالب تعرفهھای مربوط اقدام نماید.
ماده 10ـ دستگاھھای مندرج در ماده (17) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1384ـ که متقاضی
برگزاری دورهھای آموزش اختصاصی ھستند میتوانند ضمن عقد قرارداد با سازمان ھزینه لازم را پرداخت و یا با موافقت سازمان از طریق
سایر مؤسسات آموزشی غیردولتی مجاز عمل نمایند. سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با ایجاد ردیف درآمد و ھزینهای در بودجه سالانه
آن سازمان اقدام لازم را به عمل میآورد.
ماده 11ـ سازمان مکلف است درصورت تأمین بیست درصد (20%) سرمایه مورد نیاز تأسیس آموزشگاه توسط متقاضیان، نسبت به تأمین
بیست درصد (20% ) سرمایه تأسیس آموزشگاه (در مورد ایثارگران بیست و پنج درصد(25%) به بالا) اقدام نماید.
تبصره 1ـ در سال 1385 رعایت بند (و) تبصره (20) قانون بودجه سال 1385 کل کشور الزامی است.
تبصره 2ـ شصت درصد (60%) مابقی منابع مالی تأسیس آموزشگاھھا از محل وجوه اداره شده برای یارانه تسھیلات تأمین خواھد شد.
ماده 12ـ صدور پروانه بھرهبرداری برای آموزشگاھھا موکول به تأیید سازمان و در چارچوب ضوابط موضوع ماده (2) این آییننامه میباشد.
ماده 13ـ در صورت عدم تکمیل ظرفیت آموزشگاھھا، سازمان مکلف است از محل سھمیهھای آموزشی ھنرجویان خود کسر و به
آموزشگاھھا اضافه نماید.
ماده 14ـ در صورت وجود متقاضی برای تأسیس آموزشگاھھا بیش از نیاز اعلام شده توسط سازمان، یا در شرایط مساوی، ایثارگران از اولویت
برخوردار خواھند بود.
فھرست حرفهھای نمونه آموزشگاھھای آزاد فنی و حرفهای سرمایهبر با فناوری نوین
1ـ مکانیک خودرو برای اتومبلیھای با فناوریھای نوین.
2ـ مکاترونیک.
3ـ پلی مکانیک.
4ـ ابزار دقیق ـ کالیبراسیون.
5ـ ارتباطات.
6ـ مکانیک خودرو و وسایل راهسازی.
7ـ مکانیک تجھیزات راهآھن.
8ـ جوشکاری برای انواع فرایندھا و مواد.
9ـ ماشینھای ابزار کنترل عددی CNC.
10ـ تکنولوژی برودتی.
11ـ آزمایشگاه و کارگاه کنترل کیفی مواد و جوش.
12ـ مرکز تخصصی آموزش حرفهھای صنعت ساختمان.
13ـ نصاب مکانیکی.
14ـ برق صنعتی و تأسیسات الکتریکی.
15ـ صنایع چوب.
16ـ ماشینآلات کشاورزی.
17ـ صنایع دریایی.
18ـ صنایع ھتلداری و گردشگری.
19ـ صنعت چاپ.
20ـ صنایع نساجی.
معاون اول رئیس جمھور ـ پرویز داودی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


5 + 1 =

خانه آیین نامه های کار آیین نامه اعطای مشوقھا و تسھیلات برای ایجاد و توسعه آموزشگاھھای آزاد فنی و حرفه ای ۱۳۸۵