Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

آیین نامه ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۱۰ قانون کار جمهوری اسلامی ایران ۱۳۷۱

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1371.10.27 بنا به پیشنهاد شماره 68295 مورخ 1371.10.22 وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد تبصره (2) ماده (110)‌قانون کار جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی را به شرح زیر تصویب نمودند:
“‌آیین‌نامه ایجاد مرکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی” ‌
ماده 1 – در اجرای ماده (110) قانون کار جمهوری اسلامی ایران و به منظور گسترش آموزشهای فنی و حرفه‌ای و تأمین نیروی انسانی ماهر مورد نیاز، کلیه کار‌فرمایان واحدهای صنعتی، تولید و خدماتی مکلفند در ایجاد مراکز آموزش جوار کارگاه و بین کارگاهی با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و امور‌اجتماعی همکاری لازم را به عمل آورند. ‌
تبصره – در این آیین‌نامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی “‌سازمان” و مرکز جوار کارگاه یا بین کارگاهی “‌مرکز” نامیده می‌شوند. ‌
ماده 2 –
الف – مرکز جوار کارگاه مرکزی است که از لحاظ تجهیزات آموزشی مستقل از جریان تولید بوده و یک واحد به تنهایی یا چند واحد به اشتراک می‌توانند‌آن را تأسیس و اداره نمایند.
ب – مرکزی بین کارگاهی مرکزی است که در آن امر آموزش با استفاده از امکانات خط تولید انجام می‌شود. ‌
ماده 3 – به منظور برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی مورد نیاز، کارفرمایان واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی که بیش از 36 نفر کارگر دارند، باید فردی‌مطلع به امر آموزشهای فنی و حرفه‌ای را به عنوان مسئول آموزش انتخاب و مصوب نمایند. ‌
تبصره – وظایف مسئول آموزش به شرح زیر است: ‌
الف – ارتباط مستمر با سازمان به منظور هماهنگی در اجرای دوره‌های آموزشی و رعایت استانداردهای مصوب سازمان و تبادل آخرین اطلاعات فنی تخصصی‌و تکنولوژیکی.
ب – بررسی مستمر نیازهای آموزشی واحد مربوط و اقدام جهت برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی برای کارگران فاقد مهارت.
ج – برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی جدید جهت ارتقای مهارت کارگران شاغل متناسب با رشد صنعت و تکنولوژی. ‌
د – همکاری با سازمان در تهیه و تدوین استانداردهای آموزشی مورد نیاز صنعت مربوط.
ه – همکاری در اجرای طرح کار و دانش نظام جدید متوسطه. ‌
ماده 4 – به منظور تشویق واحدهای مختلف صنعتی، تولیدی و خدماتی به مشارکت بیشتر در فعالیتهای آموزشی و تربیت نیروی انسانی کمیته‌ای به نام”‌آموزش در صنایع”، با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
1 – نماینده وزیر کار امور اجتماعی
2 – رییس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور یا نماینده تام‌الاختیار سازمان.
3 – نماینده وزارتخانه صنعتی ذیربط.
4 – یک نفر نماینده کارفرما (‌شرکت، کارخانه، یا واحد تولیدی و خدماتی ذیربط) با معرفی وزارتخانه مربوط حسب مورد. ‌
تبصره 1 – جلسات کمیته با حضور کلیه اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر است. ‌
تبصره 2 – جلسات کمیته به دعوت سازمان – حسب مورد – تشکیل و دستگاه‌های ذیربط موظفند نماینده خود را کتباً معرفی نمایند. ‌
تبصره 3 – نحوه تشکیل جلسات کمیته طبق آیین‌نامه داخلی است که به تصویب اعضای کمیته می‌رسد. ‌
ماده 5 – وظایف و اختیارات کمیته آموزش در صنایع به شرح زیر است:
1 – نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های کارآموزی مراکز جوار کارگاه و بین کارگاهی.
2 – بررسی و اظهار نظر در خصوص درخواستهای صاحبان صنایع و کارفرمایان جهت تأسیس مراکز جوار.
3 – بررسی و مطالعه هزینه‌های کارآموزی در مراکز جوار جهت اعمال معافیتهای موضوع قانون کارآموزی.
4 – بررسی و اظهار نظر درباره میزان مشارکت کارفرما و سازمان جهت تسهیل و تسریع در احداث و راه‌اندازی مرکز جوار و اعمال معافیتهای موضوع قانون‌کارآموزی.
5 – تصویب ضوابط مربوط به آموزشهای ضمن کار. ‌
ماده 6 – کلیه واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی می‌توانند با درخواست کارفرما و تأیید کمیته آموزش در صنایع و مجوز کتبی سازمان نسبت به ایجاد مرکز‌اقدام نمایند. رعایت مفاد ماده 3 این آیین‌نامه الزامی است. ‌
تبصره – سازمان در مراحل مختلف احداث و تجهیز مرکز بر حسب نیاز با اعزام کارشناسان مربوط در ارائه اطلاعات فنی و انجام مشاوره با کارفرما همکاری‌می‌نماید. ‌کارفرما، پس از پایان عملیات احداث و تجهیز، با هماهنگی سازمان شروع دوره‌های آموزش و افتتاح مرکز را اعلام می‌کند. ‌
ماده 7 – سازمان، استانداردهای مهارت و آموزشی و جزوه‌های مورد نیاز مرکز را تهیه و در مورد تعلیم و تأمین مربیان با کارفرما همکاری می‌نماید. ‌
تبصره – مسئول و مربیان مرکز موظف به شرکت در دوره‌های آموزشی که از طرف سازمان، برنامه‌ریزی و در مقاطع مختلف اعلام می‌شود، و اخذ گواهینامه‌مربوط هستند. ‌
ماده 8 – برنامه‌های کارآموزی باید به منظور آموزش کارگران غیر ماهر، یا بازآموزی و ارتقای مهارت کارگران ماهر و استادکاران و سرپرستان اجرا گردد. ‌
ماده 9 – سازمان و کارفرمایان واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی می‌توانند بر اساس توافق‌نامه‌ای از امکانات و فضاهای آموزشی یکدیگر استفاده نمایند. ‌
ماده 10 – سازمان مکلف است ضمن نظارت و کنترل مستمر بر دوره‌های کارآموزی مراکز و همکاری جهت برگزاری آزمون و تعیین صلاحیت فنی، به‌قبول‌شدگان گواهینامه مهارت اعطا نماید. ‌
تبصره – کارفرما مکلف است به هنگام تعیین امتیازات مربوط به طبقه‌بندی مشاغل، گواهینامه‌های مهارت را در نظر بگیرد. وزارت کار و امور اجتماعی در زمینه‌منظور داشتن این امتیازات اقدامات قانونی لازم را به عمل می‌آورد. ‌
ماده 11 – انحلال مرکز و یا هر گونه تغییر ساختار در سیستم کارآموزی منوط به تأیید کمیته آموزش در صنایع است. ‌
ماده 12 – کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، شهرداریها، نهادها و بنیادها و سایر دستگاه‌هایی که شمول مقررات بر آنها مستلزم ذکر‌نام است، موظفند حسب درخواست سازمان در اجرای این آیین‌نامه همکاری نمایند. ‌
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور ‌

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


9 + = 16

خانه آیین نامه های کار آیین نامه ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۱۰ قانون کار جمهوری اسلامی ایران ۱۳۷۱