Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

دستورالعمل مشترک وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی در مورد بیمه بیکاری ۱۳۷۹/۱/۳۰

در راستای اجرای مصوبه 1378/10/26 هیات محترم وزیران و اجرای دقیق قانون بیمه بیکاری دستورالعمل زیر اعلام می گردد.

مقتضی است رعایت دقیق آن به کلیه واحدها تاکید گردد. تاریخ اجرای دستورالعمل 1379/1/1 خواهد بود.

1-    نظر به اینکه باستناد ماده 2 قانون بیمه بیکاری صرفا بیکاران غیرارادی استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهند داشت، لذا معرفی و برقراری مقرری در مورد افرادی که قبل از مراجعه به واحدهای کار و امور اجتماعی و یا قبل از طرح شکایت در مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار در مورد مزایای پایان قرارداد کار خود با کارفرما سازش نموده و یا بازخرید گردیده اند مورد نخواهد داشت. واحدهای کار و امور اجتماعی قبل از معرفی افراد می باید درباره نحوه قطع رابطه کار بررسی لازم را معمول و پس از حصول اطمینان از عدم سازش و توافق طرفین و یا باز خرید کارگر در این خصوص اقدام نمایند.

چنانچه واحدهای تامین اجتماعی به هر نحو از سازش کارگر با کارفرما قبل از مراجعه به واحد کار و امور اجتماعی یا طرح شکایت در مراجع حل اختلاف مطلع گردند مراتب را جهت بررسی و اعلام نظر مجدد به واحد کار و امور اجتماعی منعکس خواهند نمود. بدیهی است در هر حال نظر واحد کار و امور اجتماعی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

2-    بیکار شدگانی که بر اساس آراء مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار در مورد مزایای پایان کار و قطع همکاری با کارفرما سازش می نمایند مشروط بر اینکه بیکاری آنان غیر ارادی باشد مستحق دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند بود.

3-    بیکار شدگانی که وفق مقررات قانون کار و حسب آراء صادره از مراجع حل اختلاف مقرر در این قانون به دلیل قصور در انجام وظایف محوله و یا نقص آیین نامه های انضباطی کارگاه توسط کارفرما اخراج گردیده اند مستحق دریافت مقرری بیمه بیکاری نخواهند بود.

4-    آن دسته از بیکار شدگانی که به استناد تبصره ماده 165 قانون کار پس از قطعیت یافتن حکم مربوط از بازگشت به کار خودداری نمایند، مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری نخواهند بود.

5-    کارگران فصلی در صورتی که صرفا در اثنای فصل کار اخراج گردیده و بیکاری آنها بلا اراده تشخیص داده شود، مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند بود.

6-     بیکاران دارای قرارداد کار با مدت معین در صورتی که بر اساس رای مراجع حل اختلاف در اثنای مدت قرارداد اخراج گردیده باشند، مشمول استفاده از بیمه بیکاری خواهند بود. بدیهی است در صورتی که باستناد رای مراجع مذکور کارفرما مکلف به پرداخت حقوق و مزایای فرد اخراجی باشد مقرری بیمه بیکاری از تاریخ پایان قرارداد و قطع دریافت مزد پرداخت خواهد شد. واحدهای کار و امور اجتماعی موظفند تاریخ انقضاء قرارداد و قطع دریافت مزد را به واحدهای تامین اجتماعی اعلام نمایند.

7-    کارکنان شاغل در کارهای با ماهیت غیر دائمی مانند طرح ها، پروژه ها، پیمان ها، فعالیت های ساختمانی و عمرانی و … صرفا در صورتی که بر اساس رای مراجع حل اختلاف در اثنای کار و فعالیتی که بابت آن استخدام گردیده اند اخراج شده باشند مشمول استفاده از مقرری بیمه بیکاری خواهند بود.

8-    افراد شاغل در کارهایی که ماهیت آن جنبه دائمی دارد و بر اساس قرارداد کار مدت معین مشغول کار شده اند با تشخیص واحدهای کار و امور اجتماعی در صورتی که پایان قرارداد بیکار گردند مورد حمایت قرار گرفته و مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند شد.

شماره:32952/6409/4/30


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


9 + = 12

خانه دستورالعمل های تامین اجتماعی دستورالعمل مشترک وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی در مورد بیمه بیکاری ۱۳۷۹/۱/۳۰