Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
formats

دستورالعمل مشترک وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی در مورد بیمه بیکاری ۱۳۷۹/۱/۳۰

در راستای اجرای مصوبه 1378/10/26 هیات محترم وزیران و اجرای دقیق قانون بیمه بیکاری دستورالعمل زیر اعلام می گردد.

مقتضی است رعایت دقیق آن به کلیه واحدها تاکید گردد. تاریخ اجرای دستورالعمل 1379/1/1 خواهد بود.

1-    نظر به اینکه باستناد ماده 2 قانون بیمه بیکاری صرفا بیکاران غیرارادی استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهند داشت، لذا معرفی و برقراری مقرری در مورد افرادی که قبل از مراجعه به واحدهای کار و امور اجتماعی و یا قبل از طرح شکایت در مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار در مورد مزایای پایان قرارداد کار خود با کارفرما سازش نموده و یا بازخرید گردیده اند مورد نخواهد داشت. واحدهای کار و امور اجتماعی قبل از معرفی افراد می باید درباره نحوه قطع رابطه کار بررسی لازم را معمول و پس از حصول اطمینان از عدم سازش و توافق طرفین و یا باز خرید کارگر در این خصوص اقدام نمایند.

چنانچه واحدهای تامین اجتماعی به هر نحو از سازش کارگر با کارفرما قبل از مراجعه به واحد کار و امور اجتماعی یا طرح شکایت در مراجع حل اختلاف مطلع گردند مراتب را جهت بررسی و اعلام نظر مجدد به واحد کار و امور اجتماعی منعکس خواهند نمود. بدیهی است در هر حال نظر واحد کار و امور اجتماعی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

2-    بیکار شدگانی که بر اساس آراء مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار در مورد مزایای پایان کار و قطع همکاری با کارفرما سازش می نمایند مشروط بر اینکه بیکاری آنان غیر ارادی باشد مستحق دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند بود.

3-    بیکار شدگانی که وفق مقررات قانون کار و حسب آراء صادره از مراجع حل اختلاف مقرر در این قانون به دلیل قصور در انجام وظایف محوله و یا نقص آیین نامه های انضباطی کارگاه توسط کارفرما اخراج گردیده اند مستحق دریافت مقرری بیمه بیکاری نخواهند بود.

4-    آن دسته از بیکار شدگانی که به استناد تبصره ماده 165 قانون کار پس از قطعیت یافتن حکم مربوط از بازگشت به کار خودداری نمایند، مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری نخواهند بود.

5-    کارگران فصلی در صورتی که صرفا در اثنای فصل کار اخراج گردیده و بیکاری آنها بلا اراده تشخیص داده شود، مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند بود.

6-     بیکاران دارای قرارداد کار با مدت معین در صورتی که بر اساس رای مراجع حل اختلاف در اثنای مدت قرارداد اخراج گردیده باشند، مشمول استفاده از بیمه بیکاری خواهند بود. بدیهی است در صورتی که باستناد رای مراجع مذکور کارفرما مکلف به پرداخت حقوق و مزایای فرد اخراجی باشد مقرری بیمه بیکاری از تاریخ پایان قرارداد و قطع دریافت مزد پرداخت خواهد شد. واحدهای کار و امور اجتماعی موظفند تاریخ انقضاء قرارداد و قطع دریافت مزد را به واحدهای تامین اجتماعی اعلام نمایند.

7-    کارکنان شاغل در کارهای با ماهیت غیر دائمی مانند طرح ها، پروژه ها، پیمان ها، فعالیت های ساختمانی و عمرانی و … صرفا در صورتی که بر اساس رای مراجع حل اختلاف در اثنای کار و فعالیتی که بابت آن استخدام گردیده اند اخراج شده باشند مشمول استفاده از مقرری بیمه بیکاری خواهند بود.

8-    افراد شاغل در کارهایی که ماهیت آن جنبه دائمی دارد و بر اساس قرارداد کار مدت معین مشغول کار شده اند با تشخیص واحدهای کار و امور اجتماعی در صورتی که پایان قرارداد بیکار گردند مورد حمایت قرار گرفته و مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند شد.

شماره:32952/6409/4/30


شماره:11504/231/ص


formats

نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی ۱۳۹۳

شماره:7218


formats

دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۱۳۹۲ مبلغ ۱۶۲،۳۷۵ ریال تعیین شد

‌به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، متن کامل دستور اداری دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1392 به شرح ذیل می باشد:اداره کلبه پیوست تصویر بخشنامه شماره 215210 مورخ 1391/12/27 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع تصویب نامه مورخ 1390/12/24 شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد روزانه سال 1392 و همچنین سایر سطوح دستمزدی ارسال و به تبع آن میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه در سال 1392 به شرح ذیل اعلام و واحد های اجرایی مکلفند ضمن اطلاع رسانی لازم به کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی، مراتب را به هنگام دریافت لیست و حق بیمه رعایت نمایند.
1ـ حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه بیمه شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی ( به استثناء رانندگان حمل و نقل عمومی بین شهری و فعالیت های دارای دستمزد مقطوع ) در سال 1392 مبلغ 162،375 ریال اعلام می گردد.
2ـ سایر سطوح دستمزدی بر اساس آخرین دستمزد روزانه سال 1391، معادل 10 درصد بعلاوه رقم ثابت 19،485 ریال به شرح ذیل افزایش می یابد. همچنین پرداخت حق بیمه آن گروه از بیمه شدگان اختیاری که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال 191 از رقم روزانه 129،900 ریال بیشتر می باشد همانند سایر سطوح دستمزدی افزایش یافته، مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد روزانه به مبلغ 162،375 ریال کمتر نباشد. ضمنا” کسر حق بیمه از مزایای نقدی مشمول طبق آئین نامه اجرائی ماده 39 قانون تأمین اجتماعی و بخشنامه های 5 و 5.1 جدید درآمد خواهد بود.
مزد روزانه شغل در سال 1392 = ( 19،485 + 1/1 × آخرین مزد روزانه شغل در سال 1391 )
مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد روزانه کمتر نباشد.
3ـ کلیه پرداختی های آن دسته از بیکاران که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ 1/1/ 1392 به بعد می باشد با رعایت حداقل دستمزد سال جاری خواهد بود. همچنین پرداختی های آن دسته از مقرری بگیران سنوات قبل که در سال جاری ادامه می یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد سال 1392 می باشد تا مبلغ حداقل دستمزد سال 1392 ترمیم می گردد.
4ـ به هنگام محاسبه حق بیمه آن دسته از بیمه شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از 1392/1/1دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه ( 129،900 ریال ) درج گردیده است، چنانچه در سال 1392 کارفرما لیست حق بیمه بیمه شدگان مذکور را ارسال نکند و یا در لیست های ارسالی ترک کار آنها را اعلام ننماید، باید دستمزد آنها به شرح بند 2 تعیین و سپس مبنای محاسبه حق بیمه ماه هایی که لیست آن ارسال نشده قرار گیرد.
5ـ دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری بابت رانندگان مینی بوس و سواری معادل 178،600 ریال، سایر رانندگان معادل 211،100 ریال و رانندگان تاکسی، وانت بار و مینی بوس درون شهری معادل 162،375 ریال تعیین می گردد.
6ـ با توجه به بخشنامه های شماره 1 ، 7/7 و 2/7 مشترک فنی و درآمد و با در نظر گرفتن ماده 6 آئین نامه اجرایی شماره 42053/43040 مورخ 1389/2/26 و بند های 2 و 3 آئین نامه اجرایی شماره 14283/4525 مورخ 1389/6/24 مصوب هیأت محترم وزیران، نحوه محاسبه حق بیمه سهم کارفرمایی واحد های مسکونی به ازاء هر متر مربع زیر بنا بر اساس حاصلضرب ضریب حق بیمه در حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار در سال 1392 بوده و حق بیمه سهم کارگران ساختمانی نیز بر مبنای 7 درصد حداقل دستمزد روزانه به مبلغ 162،375 ریال در سال 1392 محاسبه و وصول خواهد شد. ضمنا” بخشنامه تلخیص شده و تکمیلی مربوطه و همچنین دستمزد مقطوع کارگران مزبور با رعایت ماده 35 قانون تأمین اجتماعی متعافبا” ارسال خواهد شد.
7ـ با عنایت به مصوبات شورایعالی تأمین اجتماعی و هیأت امناء محترم سازمان تأمین اجتماعی حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه در سال جاری 7 برابر حداقل دستمزد روزانه معادل 1،136،600 ریال تعیین می گردد و رعایت موضوع در ماه های 31 و 30 روزه الزامی می باشد.
مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه، کلیه مدیران و مسئولین واحدهای اجرایی و ستاد مرتبط و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود
مهرداد محقق زاده
معاون فنی و درآمد
پیوست :  بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد تصویب حداقل دستمزد در سال 1392

شماره:20526/4824/4/30


خانه Archive for category "دستورالعمل های تامین اجتماعی"