Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

آیین نامه اجرایی ماده (۱۲۹) قانون کار جمهوری اسلامی ایران مربوط به پروانه کار اتباع بیگانه ۱۳۷۱

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1371.3.24 بنا به پیشنهاد شماره 60519 مورخ 1370.5.19 وزارت کار و امور اجتماعی، و به استناد ماده یکصد و بیست و نهم‌قانون کار جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی ماده (129) قانون کار جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمودند:
“‌آیین‌نامه اجرایی ماده (129) قانون کار جمهوری اسلامی ایران” ‌
الف – چگونگی صدور، تمدید، تجدید و لغو پروانه کار اتباع خارجی ‌
ماده 1 – پروانه کار اتباع خارجی که روادید با حق کار آنان مورد موافقت هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی موضوع تبصره ماده (121) قانون کار قرار گرفته است،‌توسط وزارت کار و امور اجتماعی – اداره کل اشتغال اتباع خارجی صادر می‌شود. ‌
تبصره 1 – صدور روادید با حق کار در مورد اتباع خارجی موضوع ماده (122) قانون کار جمهور اسلامی ایران از شمول این ماده مستثنا بوده و وزارت کار و امور‌اجتماعی می‌تواند حسب مورد رأساً اقدام نماید. ‌
تبصره 2 – وزارت کار و امور اجتماعی مجاز است در موارد استثنایی موضوع ماده (126) قانون کار جمهوری اسلامی ایران بدون رعایت تشریفات مربوط به‌صدور روادید کار و با رعایت سایر قوانین مربوط، پروانه کار موقت سه ماهه صادر نماید:
ولی تمدید پروانه کار این گونه افراد، پس از تأیید هیأت فنی اشتغال‌مجاز خواهد بود. ‌
ماده 2 – کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی استفاده می‌نمایند، مکلفند مدارک لازم جهت صدور پروانه کار اتباع یاد شده را ظرف مدت یک ماه از تاریخ‌ورود تبعه خارجی به کشور، به واحدهای ذیربط در وزارت کار و امر اجتماعی ارائه نمایند. در غیر این صورت وزارت کار و امور اجتماعی به استناد ماده (181)‌قانون کار، مراتب را به مراجع قضایی اعلام می‌نماید. ‌
ماده 3 – صدور پروانه کار جهت کارشناسان و متخصصین خارجی مورد نیا دولت پس از تأیید هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی و تصویب مجلس شورای‌اسلامی در هر مورد توسط اداره کل اشتغال اتباع خارجی انجام می‌گیرد. ‌
تبصره – شرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی خارجی مورد نیاز بخش دولتی و اجازه صدور پروانه کار بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور، به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. ‌
ماده 4 – کارفرمایان که از خدمات اتباع خارجی استفاده می‌نمایند، مکلفند در صورت تمایل به تمدید پروانه کار کارشناسان خارجی شاغل در واحدهای خود،‌مدارک لازم را جهت تمدید پروانه کار به انضمام گزارش عملکرد برنامه آموزشی حداقل یک ماه قبل از انقضای اعتبار پروانه کار به واحدهای ذیربط وزارت کار و‌امور اجتماعی ارائه نمایند. ‌
ماده 5 – تمدید پروانه کار اتباع خارجی موضوع ماده (3) این آیین‌نامه توسط وزارت کار و امور اجتماعی بلامانع است. ‌
تبصره – هر گونه افزایش در نیروی کار خارجی طرح‌ها، یا تغییر در نوع تخصص‌های مصوب قبلی، منوط به طرح مجدد موضوع در هیأت فنی اشتغال اتباع‌خارجی خواهد بود. ‌
ماده 6 – کلیه درخواستهای تمدید پروانه کار اتباع خارجی شاغل در بخش خصوصی – در هر نوبت تمدید – در هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی مطرح و‌تصمیم‌گیری خواهد شد. ‌
ماده 7 – اتباع خارجی دارای پروانه کار معتبر که قرارداد استخدامی آنان با کارفرما به هر دلیل فسخ می‌گردد، در صورت تغییر کارفرما، مشمول تجدید پروانه کار‌می‌شوند. ‌
ماده 8 – تجدید پروانه کار اتباع خارجی – در موارد تغییر کارفرما یا نوع کار – به استثنای اتباع موضوع ماده (122) قانون کار، پس از موافقت هیأت فنی اشتغال‌اتباع خارجی توسط واحدهای ذیربط وزارت کار و امور اجتماعی انجام می‌گیرد. ‌
ماده 9 – در مواردی که رابطه استخدامی تبعه خارجی با کارفرما قطع می‌گردد، کارفرما مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز مراتب را جهت ابطال و ضبط‌پروانه کار تبعه خارجی به واحدهای ذیربط وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نماید. با متخلفین در ای زمینه طبق ماده (181) قانون کار رفتار خواهد شد. ‌
تبصره – اشتغال مجدد تبعه خارجی که پروانه کار وی ابطال گردیده است، به هر صورت مشمول مراحل صدور پروانه کار خواهد شد. ‌
ماده 10 – وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به لغو پروانه کار اتباع خارجی که شئون اسلامی، قوانین و مقررات جاری کشور و موازین انسانی روابط‌کار را بر اساس گزارش و اعلام مراجع ذیصلاح رعایت نمایند، اقدام نماید. ‌تبصره 1 – وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند پس از لغو پروانه کار، اخراج تبعه خارجی از کشور را از مراجع ذیصلاح درخواست نماید. ‌
تبصره 2 – وزارت کار و امور اجتماعی در صورت لزوم می‌تواند از مراجع ذیصلاح، ممنوعیت ورود اتباع بیگانه‌ای که بیش از دو بار مرتکب تخلفات موضوع‌این ماده شده‌اند را در خواست نماید. ‌
ماده 11 – روش اجرای و مدارک لازم جهت صدور روادید ورود با حق کار و همچنین صدور تمدید و تجدید پروانه کار اتباع خارجی به موجب دستورالعملی‌می‌باشد که بنا به پیشنهاد اداره کل اشتغال اتباع خارجی به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می‌رسد.
ب – هیأت نی اشتغال اتباع خارجی ‌
ماده 12 – هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی، در خصوص اعطای اجازه کار به متخصصین خارجی، با توجه به موارد زیر بررسی و اتخاذ تمیم خواهد نمود:
1 – استفاده از اطلاعات دقیق و بهنگام از عرضه و تقاضای بازار کار داخلی در اجرای سیاستهای کلی اشتغال اتباع خارجی.
2 – توجه و نظارت بر اعمال سیاستهای کلی اشتغال اتباع خارجی در زمینه تأمین کمبود نیازهای بازار کار داخلی با رعایت قوانین و مقررات،
3 – بررسی و نظارت و پیگیری برنامه‌های آموزش زمان‌بندی شده واحد استفاده‌کننده از خدمات تبعه خارجی.
4 – بررسی و نظارت بر تحقق امر انتقال مهارت و جایگزینی افراد ایرانی به جای تبعه خارجی.
5 – نظارت بر تعیین و تأیید میزان مهارت تبعه خارجی در ظرف مدت اعتبار پروانه کار. ‌
ماده 13 – ترکیب اعضای هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی به شرح زیر می‌باشد:
1 – دو نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی به تشخیص وزیر کار و امور اجتماعی.
2 – یک نفر نماینده دستگاه استفاده کننده از تبعه خارجی.
3 – یک نفر نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
4 – یک نفر نماینده سازمان برنامه و بودجه. ‌
ماده 14 – جلسات هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی حداقل هفته‌ای دو بار با دعوت قبلی در محل وزارت کار و امور اجتماعی و به ریاست یکی از نمایندگان آن‌وزارتخانه، به تشخیص وزیر کار و امور اجتماعی تشکیل می‌گردد. ‌
ماده 15 – جلسات با حضور چهار نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات اتخاذ شده در صورت وجود حداقل سه رأی موافق، معتبر خواهد بود. ‌
ماده 16 – اداره کل اشتغال اتباع خارجی موظف به اجرای تصمیمات هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی خواهد بود. ‌
ماده 17 – وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند بر حسب مورد، هیأتهای فنی اشتغال را در استانها تشکیل دهد و تمام یا قسمتی از اختیارات هیأت فنی اشتغال‌در مرکز را به آنان محول نماید.
تبصره – ترکیب و چگونگی تشکیل هیأت فنی اشتغال در استانها بر اساس دستورالعمل می‌باشد که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می‌رسد. ‌
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


7 × = 35

خانه آیین نامه های کار آیین نامه اجرایی ماده (۱۲۹) قانون کار جمهوری اسلامی ایران مربوط به پروانه کار اتباع بیگانه ۱۳۷۱