Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

آیین نامه انتخاب قانون شوراهای اسلامی کار ۱۳۶۴

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1364.4.30 بنا به پیشنهاد شماره 52841 مورخ 1364.4.17 وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد تبصره 10 ماه 3 قانون‌شوراهای اسلامی کار مصوب 63.11.8 مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار را به شرح زیر تصویب نمودند.
“‌آیین‌نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار” ‌
ماده 1 ‌در اجرای ماده 1 قانون شوراهای اسلامی کار در واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدمات که بیش از 35 نفر شاغل دائم مشمول قانون کار (‌صنعتی و‌کشاورزی) داشته باشند شورای اسلامی کار که در این آیین‌نامه به اختصار شورا نامیده می‌شود، توسط وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می‌گردد. ‌
تبصره 1 ‌ملاک تعیین تعداد کارکنان هر واحد فهرست حقوقی ماه گذشته کارکنان قبل از تشکیل شورا و در صورت اختلاف فهرست حقوقی سه ماه قبل از انتخابات‌می‌باشد. ‌
تبصره 2 ‌تعیین نوع فعالیت واحد مطابق تعریفی است که در اساسنامه آن واحد قید گردیده است. ‌
تبصره 3 ‌از نظر این آیین‌نامه شاغل دائم به افرادی اطلاق می‌شود که در یکی از مشاغل دائم واحد مربوطه مشغول فعالیت باشند. ‌
ماده 2 ‌واحدهایی که کار عمده آنها فصلی است، چنانچه فصل کار آنها در دو سال متوالی در هر سال کمتر از 6 ماه نباشد کتباً به تشخیص وزارت کار و امور اجتماعی و‌با رعایت ماده یک این آیین‌نامه می‌توانند نسبت به تشکیل شورا اقدام نمایند. ‌
ماده 3 ‌تشخیص شرکتهای بزرگ دولتی و همچنین زمان تشکیل شورا در آنها با کسب نظر از دستگاه مربوطه به عهده شورای عالی کار (‌موضوع ماده 55 قانون کار)‌می‌باشد. ‌
ماده 4 ‌به منظور انتخاب اعضاء شورا، مجمع عمومی کارکنان موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون که تعیین‌کننده خط‌ مشی شورا در چهارچوب قانون و آیین‌نامه اجرایی آن‌می‌باشد از کلیه کارکنان واحد، به استثناء مدیریت تشکیل می‌شود. ‌
تبصره ‌منظور از مدیریت در این آیین‌نامه، اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت مدیره، مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل و مدیر واحد می‌باشد. ‌
ماده 5 ‌وزارت کار و امور اجتماعی جهت تشکیل شورا و نظارت بر انتخاب آن نماینده‌ای تعیین و به کارکنان و مدیریت واحد معرفی می‌نماید. ‌
ماده 6 ‌نماینده وزارت کار و امور اجتماعی با هماهنگی مدیریت و از طریق نشر آگهی، کارکنان واحد را به تشکیل اولین مجمع عمومی جهت انتخاب نماینده مجمع در‌هیأت تشخیص صلاحیت دعوت می‌نماید. ‌
تبصره 1 ‌انتخابات بر طبق تبصره 2 ماده 1 قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار انجام خواهد شد. ‌
تبصره 2 ‌نماینده کارکنان در هیأت تشخیص نباید داوطلب عضویت در شورا باشد. ‌
ماده 7 ‌وزارت کار و امور اجتماعی برای تشکیل مجمع عمومی کارکنان و انتخاب اعضاء شورا اقدامات زیر را از طریق مقتضی و با جلب همکاری کارکنان و مدیریت‌واحدها انجام خواهد داد. ‌
الف – توجیه و راهنمایی کارکنان واحد در مورد قانون شوراها و آیین‌نامه‌های مربوط.
ب – فراهم آوردن در زمینه تشکیل مجمع عمومی و دعوت کارکنان برای شرکت در آن
ج – تعیین دقیق تعداد اعضاء مجمع عمومی در اجرای تبصره 1 ماده 1 و ماده 15 قانون ‌
د – تعیین تعداد اعضاء شورای اسلامی (‌موضوع ماده 17 قانون)
ه – تعیین محل و زمان انتخابات پس از هماهنگی با مدیریت ‌
و – دریافت اسامی کاندیداهای عضویت در شورای اسلامی و ارائه آن به هیأت تشخیص صلاحیت ‌
ز – همکاری با هیأت تشخیص صلاحیت جهت تهیه اطلاعات و مدارک مورد نیاز
ح – نصب کلیه آگهی‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به انتخابات و تشکیل مجمع عمومی در محل مناسب
ط – اقدام لازم جهت تشکیل جلسه مجمع عمومی به منظور انتخاب اعضاء شورا حداکثر ظرف یک ماه پس از پایان مهلت اعلام داوطلبی با توجه به مواد 10 و12 این آیین‌نامه.
ی – تهیه صندوق‌های رأی و برگه‌های انتخابات و مهر هیأت نظارت بر انتخابات
ک – اعلام اسامی کاندیداهای عضویت در شورای اسلامی پس از تأیید هیأت تشخیص صلاحیت و حداقل یک هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی ‌
تبصره 1 ‌مدیریت واحد در جهت تأمین امکانات لازم برای برگزاری صحیح انتخابات با نماینده وزارت کار و امور اجتماعی همکاری می‌نماید. ‌
تبصره 2 ‌داوطلبان عضویت در شورا، موظفند حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ انتشار آگهی، مراتب داوطلبی خود را کتباً به واحد کار و امور اجتماعی محل اعلام و‌رسید دریافت نمایند. ‌
ماده 8 ‌چنانچه پس از ایجاد فرصت‌های پیش‌بینی شده در قانون و این آیین‌نامه به دلیل عدم کفایت تعداد کاندیداها عدم تشکیل مجمع عمومی و یا عدم حصول حد‌نصاب لازم در رأی‌گیری (‌موضوع تبصره 2 ماده 1 قانون) تشکیل شورای اسلامی کار میسر نگردد، انتخابات برای یک سال به تعویق خواهد افتاد. ‌
ماده 9 ‌نماینده وزارتخانه مربوطه در هیأت تشخیص صلاحیت موضوع بند 2 تبصره ماده 2 قانون در مورد واحدهای دولتی و وابسته به دولت نماینده وزارتخانه‌ای‌خواهد بود که واحد تابع یا وابسته به آن می‌باشد و در مورد نهادها و بخش خصوصی نماینده وزارتخانه‌ایست که فعالیت آن واحد در حیطه نظارت آن وزارت‌قرار دارد. ‌
ماده 10 ‌هیأت تشخیص صلاحیت موظف است حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ پایان مهلت اعلام داوطلبی، نسبت به بررسی صلاحیت داوطلبان و اعلام نتیجه آن‌اقدام نماید. ‌تبصره ‌هیأت می‌تواند در رابطه با صلاحیت داوطلبان با توجه به شرایط مندرج در ماده 2 قانون به طریق مقتضی تحقیق نماید و نظرات آن با اکثریت آراء قطعی است. ‌
ماده 11 ‌هیأتهای تشخیص صلاحیت در مورد افرادی که قبل از 22 بهمن‌ماه سال 57 عضو هیأت مدیره سندیکا و یا نماینده کارگران در واحدها بوده‌اند برای احراز شرط‌اعتقاد و الزام عملی آنها به اسلام و ولایت فقیه وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی دقت لازم معمول خواهند داشت. ‌
ماده 12 ‌مجمع عمومی حداکثر پس از 15 روز از اعلام نظر هیأت تشخیص صلاحیت تشکیل و با رعایت تبصره 2 ماده 1 قانون تحت نظارت هیأت نظارت بر انتخابات(‌موضوع ماده 13 این آیین‌نامه) نسبت به انتخاب اعضاء شورا رأی‌گیری به عمل خواهد آورد. ‌
ماده 13 ‌وزارت کار و امور اجتماعی در اجرای ماده 3 قانون به منظور حسن جریان امر انتخابات شوراها، از هیأت تشخیص صلاحیت به عنوان هیأت نظارت بر انتخابات‌دعوت به عمل می‌آورد. ‌
ماده 14 ‌تعداد نمایندگان منتخب مجمع عمومی کارکنان در شورا با توجه به مواد 1 و 17 قانون به نسبت‌های مقرر در زیر خواهد بود. ‌از 36 نفر تا 150 نفر 2 نفر عضو اصلی 2 نفر عضو علی‌البدل ‌از 151 نفر تا 500 نفر 4 نفر عضو اصلی 3 نفر عضو علی‌البدل ‌از 501 نفر تا 1000 نفر 6 نفر عضو اصلی 4 نفر عضو علی‌البدل ‌از 1001 نفر تا 5000 نفر 8 نفر عضو اصلی 5 نفر عضو علی‌البدل ‌از 5000 نفر به بالا 10 نفر عضو اصلی 6 نفر عضو علی‌البدل ‌تبصره ‌در صورتی که در این انتخابات اعضاء اصلی و علی‌البدل مورد نیاز انتخاب نشوند، انتخابات نسبت به داوطلب یا داوطلبانی که حد نصاب مقرر را بدست‌نیاورده‌اند ظرف مدت یک هفته الی 15 روز تجدید خواهد شد. ‌
ماده 15 ‌نماینده مدیریت در شورا که حتی‌الامکان یکی از افراد مورد اشاره در تبصره ماده 5 خواهد بود حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ اتمام انتخاب نمایندگان‌مجمع عمومی تعیین و کتباً به وزارت کار و امور اجتماعی معرفی می‌شود. ‌
ماده 16 ‌اخذ رأی به صورت مستقیم و مخفی بوده و هر یک از شرکت‌کنندگان فقط حق دادن یک رأی را خواهند داشت. ‌
تبصره 1 ‌هر یک از کارکنان شرکت‌کننده در مجمع عمومی، ورقه سفیدی را که به امضاء و مهر هیأت نظارت رسیده باشد دریافت و با نوشتن نام و نام خانوادگی افراد مورد‌نظر خود (‌حداکثر به تعداد اعضاء اصلی و علی‌البدل شورا) آن را در صندوق رأی‌گیری خواهد انداخت. ‌
تبصره 2 ‌کارکنانی که سواد نوشتن نداشته باشند، می‌توانند از افراد با سواد مورد اعتماد خویش کمک بگیرند. ‌
ماده 17 ‌پس از شمارش آراء، صورتجلسه‌ای در پنج نسخه با امضاء هیأت نظارت تنظیم و حائزین اکثریت آراء با رعایت ماده 15 به ترتیب به عنوان اعضاء اصلی و‌علی‌البدل تعیین می‌گردند، یک نسخه از صورتجلسه تنظیمی به وزارت کار و امور اجتماعی و یک نسخه به مدیریت و یک نسخه به هیأت تشخیص موضوع‌ماده 22 قانون و یک نسخه به شورا تسلیم و نسخه پنجم نیز جهت اطلاع کارکنان در واحد مربوطه الصاق خواهد شد. ‌
تبصره ‌در صورت تساوی آراء تقدم و تأخیر به قید قرعه تعیین می‌شود. ‌
ماده 18 ‌معترضین به انتخابات می‌توانند حداکثر ظرف یک هفته بعد از برگزاری انتخابات اعتراض خود را به هیأت نظارت اعلام نمایند و هیأت مذکور موظف است‌حداکثر ظرف مدت پنج روز به موضوع رسیدگی و نظر قطعی خود را در مورد صحت و سقم اعتراضات واصله اعلام نماید. ‌
تبصره ‌در صورت ابطال کلیه و یا قسمتی از انتخابات نسبت به تجدید یا تکمیل قسمت باطل شده اقدام و کلیه مراحل مذکور در این آیین‌نامه برای آن تکرار می‌شود. ‌
ماده 19 ‌شورا حداکثر پس از یک هفته از خاتمه مراحل انتخابات جهت انجام وظایف مندرج در تبصره 4 ماده 3 قانون تشکیل جلسه می‌دهد چنانچه رییس، نایب رییس‌یا منشی شورا به سمت‌های ریاست، مدیریت عامل، خزانه‌داری شرکتهای تعاونی یا عضویت شوراهای شهر، شهرستان، استان و یا نمایندگی مجلس شورای‌اسلامی درآیند شورا می‌تواند نسبت به تجدید انتخاب رییس، نایب رییس و منشی اقدام نماید. ‌
ماده 20 ‌شورای اسلامی کار، پس از ثبت در وزارت کار و امور اجتماعی، دارای شخصیت حقوقی بوده و مدت اعتبار آن دو سال خواهد بود. ‌
ماده 21 ‌در موارد ابهام این آیین‌نامه نظر وزارت کار و امور اجتماعی لازم‌الرعایه خواهد بود. ‌
ماده 22 ‌وزارتخانه‌ها، واحدهای دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی در جهت حسن اجرای قانون شوراها، همکاریهای لازم را با وزارت کار به عمل آورده و در‌صورت نیاز، تجهیزات و نیروی انسانی لازم را در اختیار آن قرار خواهند داد. ‌
ماده 23 ‌مهلت‌های مقرر در این آیین‌نامه بدون احتساب ایام تعطیل خواهد بود. ‌
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


2 × 8 =

خانه آیین نامه های کار آیین نامه انتخاب قانون شوراهای اسلامی کار ۱۳۶۴