Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

اصلاح آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای و تنفیذ آن به عنوان آیین نامه تبصره ماده ۱۱۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران ۱۳۷۰

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1370.7.17 بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد تبصره ماده (111) قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب1369.8.29 مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب نمود: ‌آیین‌نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای (‌موضوع تصویب‌نامه‌های شماره 34632 مورخ 1365.7.7.16 و شماره .122768ت372ه‌مورخ 1369.10.2) در موارد زیر اصلاح و به عنوان آیین‌نامه موضوع تبصره ماده (111) قانون کار جمهوری اسلامی ایران تنفیذ می‌گردد.
1 – ماده (1) آیین‌نامه به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
“‌ماده 1 – مؤسسات کارآموزی آزاد و آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد، موضوع ماده (13) قانون کارآموزی مصوب 1349 و ماده (111) قانون کار جمهوری‌اسلامی ایران مصوب 1369.8.29 مجمع تشخیص مصلحت نظام مؤسساتی هستند که در آنها یک یا چند حرفه بر اساس برنامه‌های مصوب مطابق با‌استانداردهای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش داده می‌شود.”
2 – در کلیه مواد مندرج در فصل اول آیین‌نامه کلمات “‌حرفه آموز”، “‌حرفه‌آموزان” و “‌حرفه‌آموزی” به کلمات “‌ کارآموز”، “‌کارآموزان” و “‌کارآموزی” تغییر می‌یابد.
3 – متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده (10) آیین‌نامه اضافه می‌گردد.
“‌تبصره 2 – مدیران و مربیان معرفی شده از سوی نهادها، ارگانها و دستگاه‌های دولتی در صورت موافقت سازمان از مفاد بندهای (3 و 4) ماده (10) و مواد (11)‌و (23) این آیین‌نامه معارف می‌باشند.”
4 – ماده (13) آیین‌نامه و اصلاحی آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد.
“‌ماده 13 – سازمان مکلف است به صاحبان امتیاز که ظرف مدت مقرر شده توسط سازمان، محل و تجهیزات مورد تأیید و منطبق با ضوابط و استانداردهای‌سازمان را معرفی می‌نمایند، پروانه تأسیس برای رشته‌های هم خانواده اعطاء نماید.”
5 – در تبصره (1) ماده (13) عبارت “‌ظرف یکسال” به عبارت “‌ظرف مدت مقرر شده توسط سازمان” تغییر می‌یابد.
6 – متن زیر به عنوان تبصره (3) به ماده (13) آیین‌نامه اضافه می‌گردد. “‌
تبصره 3 – دارندگان پروانه تأسیس می‌توانند پس از کسب مجوز از سازمان و با رعایت ضوابط آموزشی، دوره‌های آموزشی در رشته‌های هم خانواده را اجرا‌نمایند.”
7 – ماده (15) آیین‌نامه به شرح زیر اصلاح می‌گردد.
“‌ماده 15 – دارندگان پروانه تأسیس در اجرای ضوابط آموزشی در مقابل سازمان مسئول هستند و موظفند در امر آموزش، نظارت مستمر داشته باشند.”
8 – ماده (21) آیین‌نامه به شرح زیر اصلاح می‌گردد.
“‌ماده 21 – کارآموزان موظفند پس از پایان دوره آموزشی به منظور شرکت در آزمون مبلغ هفت هزار و پانصد (7500) ریال به حسابی که از سوی سازمان تعیین‌می‌گردد، واریز نمایند.”
9 – متن زیر به عنوان تبصره (3) به ماده (29) آیین‌نامه اضافه می‌گردد.
“‌تبصره 3 – در صورت عدم ارائه دفتر بازرسی و مدارک و اطلاعات مربوط. گزارش بازرسان ملاک عمل خواهد بود.”
10 – ماده (34) آیین‌نامه به شرح زیر اصلاح می‌گردد.
“34 – دارندگان پروانه تأسیس موظفند برنامه کار و ساعات آموزش آموزشگاه را به طور دقیق به سازمان اعلام نمایند.”
11 – متن زیر به عنوان تبصره به ماده (36) آیین‌نامه اضافه می‌گردد.
“‌تبصره – سازمان می‌تواند برای کلیه واحدهای صنفی، خدماتی و تولیدی که امکانات آموزش کارگران را در محل کار خود فراهم نموده‌اند با رعایت مفاد این‌آیین‌نامه، پروانه تأسیس صادر نماید.”
12 – عبارت “‌در یک رشته مشابه” از متن تبصره ماده (37) آیین‌نامه، حذف می‌گردد.
13 – ماده (40) آیین‌نامه به شرح زیر اصلاح می‌گردد.
“‌ماده 40 – هر یک از صاحبان امتیاز به هنگام دریافت پروانه تأسیس و تمدید آن و نیز مربیان آموزشگاه‌ها به هنگام دریافت کارت مربیگری و تمدید آن موظفند‌مبالغ مندرج در جدول شماره (2) ضمیمه این آیین‌نامه را به حسابی که از طرف سازمان تعیین می‌گردد واریز نمایند.”
14 – متن زیر به عنوان تبصره به ماده (40) آیین‌نامه اضافه می‌گردد.
“‌تبصره – ایثارگران و اقوام درجه یک آنان و نیز مربیان و کارآموزان ارگانها و نهادهای انقلاب اسلامی که آموزش در آنها به صورت رایگان می‌باشد از پرداخت هر‌گونه وجه مذکور در این آیین‌نامه معاف می‌باشند.”
15 – عبارت “‌به علت محرومیت منطقه با شرایط خاصی” از متن تبصره ماده (42) آیین‌نامه حذف می‌گردد.
16 – ماده (45) آیین‌نامه به شرح زیر اصلاح می‌گردد.
“‌ماده 45 – نشر و پخش هر گونه آگهی و تبلیغات در مورد آموزشگاه‌های آزاد در صورتی مجاز است که دارندگان پروانه تأسیس قبلاً تأیید سازمان را کسب نموده‌باشند.”
17 – عبارت “‌اجازه تأسیس” در این آیین‌نامه به عبارت “‌پروانه تأسیس” تغییر می‌یابد.
18 – بندهای (5 و 7) ماده (10)، بند (4) ماده (23)، تبصره (2) ماده (14)، تبصره ماده (30) و تبصره‌های ماده (45) آیین‌نامه حذف می‌گردد.
19 – در ماده (52) آیین‌نامه عبارت “(19) بند و (24) تبصره” به عبارت “(17) بند و (26) تبصره” تغییر می‌یابد. ‌
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


× 1 = 6

خانه آیین نامه های کار اصلاح آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای و تنفیذ آن به عنوان آیین نامه تبصره ماده ۱۱۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران ۱۳۷۰