Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۴

ماده 1_ به منظور استفاده مطلوب و هماهنگ از امکانات پزشکی کشور در جهت تأمین و تعمیم بهداشت و درمان و بهزیستی و آموزش و پژوهش‌پزشکی و تحقق بندهای 4 و 12 و 13 اصل سوم و آن قسمت از اهداف اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مربوط به خدمات بهداشت و‌درمان و بهزیستی می‌باشد، از تاریخ تصویب این قانون وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی که از این پس در این لایحه وزارت نامیده می‌شود‌تشکیل می‌گردد.

ماده 2_ با تصویب این قانون و تشکیل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی وزارت بهداری و بهزیستی منحل می‌شود و کلیه وظایف،‌اختیارات، امکانات، کارکنان داراییها، اعتبارات و تعهدات وزارت بهداری و بهزیستی و سازمانهای وابسته به آن و آن قسمت از وظایف، و اختیارات،‌امکانات، کارکنان، داراییها، اعتبارات و تعهدات وزارت فرهنگ و آموزش عالی در زمینه بهداشت، درمان، آموزش و پژوهش پزشکی به این وزارت‌منتقل می‌گردد.

تبصره: کلیه وظایف و اختیارات وزیر بهداری و بهزیستی و آن قسمت از وظایف و اختیارات وزیر فرهنگ و آموزش عالی که در ارتباط با امر‌بهداشت، درمان، آموزش و پژوهش پزشکی می‌باشد، به وزیر این وزارتخانه محول می‌گردد.

ماده 3_ این وزارت موظف است ارزشهای اسلامی را در کلیه امور پزشکی و بهداشتی و درمانی کشور تحکیم و تثبیت نماید.

ماده 4_ این وزارت موظف است در اجرای بند 12 اصل سوم قانون اساسی لایحه قانون ی تعمیم بیمه درمانی همگانی را ظرف مدت یک سال تهیه‌و پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده 5_ معاونت پژوهشی این وزارت موظف است در اجرای بند 4 اصل سوم قانون اساسی به منظور تقویت روح بررسی، تتبع و ابتکار در‌زمینه‌های علمی و فنی پزشکی و انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی در جمیع رشته‌های پزشکی و بالا بردن سطح علم پزشکی و نظارت بر پژوهشهای‌علمی و هماهنگ ساختن واحدهای تحقیقاتی پزشکی، مؤسسات و واحدهای پژوهشی پزشکی موجود را توسعه داده و تقویت نماید.

تبصره: بودجه تحقیقاتی این مؤسسات به صورت کمک در بودجه این وزارت منظور و در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

ماده 6_ این وزارت موظف است از ادغام دانشکده‌های گروه پزشکی وزارت فرهنگ و آموزش عالی و مجتمع‌ها و مؤسسات آموزشی و آن تعداد‌از بیمارستانهای وزارت بهداری و بهزیستی منتقله به این وزارت که توان آموزشی دارند دانشگاههای علوم پزشکی را تأسیس و نسبت به توسعه آنها و‌ایجاد مراکز جدید در چهارچوب سیاست‌های آموزش عالی کشور با فراهم آوردن امکانات و وسائل و تجهیزات لازم اقدام نماید.

تبصره 1: عزل رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی با وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و انتصاب نامبردگان با پیشنهاد وزیر و تصویب‌شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود.

تبصره 2: دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی همچون سایر دانشگاهها در بودجه سالانه کشور ردیف مستقل و جداگانه‌ای خواهند داشت.

تبصره 3: کلیه ضوابط و مقررات آموزشی حاکم بر سایر دانشگاههای کشور و نیز ضوابط و مقررات آموزشی اعلام شده از شورای عالی انقلاب و‌وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد دانشگاههای علوم پزشکی حاکم و مجری خواهد بود.

ماده 7_ سیاستگذاری، تعیین خط مشی و برنامه‌ریزی آموزشی پزشکی به عهده این وزارت است که این امور باید به تأیید شورای عالی انقلاب‌فرهنگی برسد.

تبصره: وزارت موظف است طوری برنامه‌ریزی نماید که بانوان در رشته‌های تخصصی زنان، مامایی و رشته‌های بالینی پزشکی به مرحله‌خودکفایی برسند.

ماده 8_ کلیه مؤسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی و پزشکی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیر دولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت‌دارند از تاریخ تصویب این قانون باید تحت نظارت و کنترل و برنامه‌ریزی این وزارتخانه قرار گیرند. آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط ظرف مدت یک سال‌توسط این وزارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد
رسید.

ماده 9_ قوانین مالی و معاملاتی، سازمانی و اداری و استخدامی حاکم بر وزارت بهداری و بهزیستی سابق و مؤسسات و شرکتهای تابعه آن و‌سازمانهای منطقه‌ای بهداری استانها و دانشکده‌های گروه پزشکی منتقله از وزارت فرهنگ و آموزش عالی تا تصویب قوانین جدید به قوت خود باقی و‌در این وزارتخانه لازم‌الاجرا خواهند بود این وزارت موظف است ظرف مدت یک سال پس از تشکیل، قوانین و مقررات مالی و معاملاتی، اداری‌استخدامی این وزارتخانه را تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
‌ماده 10 – وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی موظف است به منظور هماهنگی و نظارت بر امور واحدهای بهداشتی درمانی خیریه و‌تقویت آنها و تسهیل و تسریع در جریان امور و مقابله با بوروکراسی و تشریفات زاید اداری و جلب مشارکت مردمی و استفاده از کمکهای افراد خیر و‌نیز تقلیل هزینه‌ها، مطالعات و بررسیهای لازم را انجام داده و ظرف مدت شش ماه لایحه تشکیل مؤسسه یا سازمان یا بنیاد خیریه بهداشتی درمانی را‌تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده 11_ کلیه کارکنان اعم از هیأت علمی و کادر آموزشی و اداری و خدماتی که از وزارتین بهداری و فرهنگ و آموزش عالی منفک و به این‌وزارتخانه منتقل می‌شوند تا تصویب قانون تشکیلات جدید تابع مقررات حاکم بر وضعیت آنها در هنگام انتقال خواهند بود.

ماده 12_ آن دسته از نیروهای انسانی پزشکی این وزارت که مطابق قوانین و مقررات آموزش عالی کشور صلاحیت عضویت علمی دانشگاهی را‌داشته باشند پس از احراز عناوین مربوطه از مزایای شغلی هیأت علمی دانشگاهی کشور برخوردار خواهند شد.

ماده 13_ تا زمانی که تشکیلات جدید این وزارت و شرکتها و سازمانها و مؤسسات وابسته به آن به تصویب نرسیده است پستهای مصوب فعلی‌وزارت بهداری و بهزیستی و مؤسسات و شرکتهای وابسته به آن و نیز پستهای مصوب دانشکده‌ها و مؤسساتی که از وزارت فرهنگ و آموزش عالی به‌این وزارت منتقل می‌شود به قوت خود باقی خواهند بود. این وزارت موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تشکیلات‌جدید مذکور در این ماده را منطبق با مفاد این قانون تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

ماده 14_ این وزارت موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب آن با همکاری وزارت فرهنگ و آموزش عالی آیین‌نامه اجرایی نحوه‌نقل و انتقال دانشکده‌ها و مؤسسات وابسته را از وزارت فرهنگ و آموزش عالی به این وزارت برای تصویب به هیأت دولت تسلیم کند و حداکثر ظرف‌شش ماه پس از تصویب آیین‌نامه نقل و انتقال مذکور را به پایان برساند.

تبصره: موارد اختلاف توسط هیأتی مرکب از نماینده نخست وزیر و وزرای این وزارتخانه و فرهنگ و آموزش عالی بررسی و نظر اکثریت، قاطع و‌لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده 15_ منظور از کلمه پزشکی در این قانون کلیه رشته‌های پزشکی از قبیل پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، علوم بهداشتی، پرستاری، مامایی،‌تغذیه، توانبخشی، و بهداشتکاری دهان و دندان، کاردانی بهداشت خانواده، کاردانی مبارزه با بیماریها و پیراپزشکی (‌علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی،‌تکنولوژی رادیولوژی، اودیومتری، اپتومتری) می‌باشد.

ماده 16_ وزارت موظف است با همکاری وزارت کشاورزی طرح احیای داروهای گیاهی و استفاده گسترده از آن را به اجرا در آورد.

ماده 17_ از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی خواهد بود. این وزارت مسئول اجرای این قانون است.‌
قانون فوق شامل هفده ماده هفت تبصره در جلسه سه‌شنبه نهم مهر ماه هزار و سیصد و شصت و چهار تصویب و در مورخه 1364.7.24 به تأیید‌شورای محترم نگهبان رسیده است.
‌رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


× 2 = 4

خانه پیوست قوانین قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۴