Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی ‌مصوب ۱۳۵۵

ماده 1_ به منظور تأمین بهداشت و رفاه اجتماعی و خدمات درمانی و توانبخشی وتأمین اجتماعی و تنظیم خانواده و امور جمعیت، همچنین‌انجام دادن سایر وظایفی که به موجب قوانین مربوط به عهده وزارت بهداری و وزارت رفاه اجتماعی گذاشته شده و نیز ایجاد نظام هماهنگ در اجرای‌خدمات مذکور از تاریخ تصویب این قانون وزارت بهداری و بهزیستی تشکیل می‌گردد. ‌
ماده 2_ کلیه وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های وزیر و وزارت رفاه اجتماعی و وزیر و وزارت بهداری با کارکنان و اعتبارات و دارایی و تعهدات‌آنها حسب مورد به وزیر و وزارت بهداری و بهزیستی محول و منتقل می‌شود. ‌انجام تکالیف و خدماتی که در زمینه‌های بهداشتی و بهزیستی به وسیله وزارتخانه‌ها و سازمانها و شرکت‌های دولتی دیگر اجراء می‌شود به پیشنهاد‌وزارت بهداری و بهزیستی و تصویب هیأت وزیران به عهده وزارت بهداری و بهزیستی محول می‌گردد. اختیارات و مسئولیت‌هایی که طبق قوانین و‌مقررات مربوط به عهده وزیر یا وزارت متبوع تشکیلات فوق‌الذکر محول بوده است حسب مورد به وزیر و وزارت بهداری و بهزیستی محول می‌شود.‌ نیروهای مسلح شاهنشاهی از شمول این ماده مستثنی می‌باشند. ‌
ماده 3_ وظایف اجرایی وزارت بهداری و بهزیستی در استانها و فرمانداریهای کل به عهده سازمانهای منطقه‌ای بهداری و بهزیستی در استان یا و‌فرمانداریهای کل محول می‌گردد. ‌سازمانهای فوق‌الذکر وابسته به وزارت بهداری و بهزیستی بوده و مراکز استان و فرمانداری کل تشکیل خواهد شد. اساسنامه سازمانهای مذکور به‌پیشنهاد وزارت بهداری و بهزیستی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌
تبصره: آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی سازمانهای منطقه‌ای مذکور که وسیله وزارتخانه‌های بهداری و بهزیستی و امور اقتصادی و دارایی تهیه‌می‌شود و آیین‌نامه استخدامی که به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌رسد پس از تأیید هیأت وزیران به تصویب کمیسیون‌های مربوط‌مجلسین خواهد رسید.‌ تا زمانی که این مقررات به تصویب نرسیده مقررات فعلی مالی و استخدامی سازمان تأمین اجتماعی قابل اجرا خواهد بود. ‌
ماده 4_ وزارت بهداری و بهزیستی عهده‌دار امور مربوط به برنامه‌ریزی و تعیین روش و ضوابط لازم و ایجاد هماهنگی و نظارت و ارزشیابی‌سازمانها و واحدهای وابسته و بررسی و تدوین بودجه آنها جهت پیشنهاد آن به سازمان برنامه و بودجه و انجام تحقیقات و مطالعات در سطح کشور‌خواهد بود. اجرای برنامه‌های خاص بهداشتی نیز تصویب هیأت وزیران به عهده وزارت بهداری و بهزیستی است. ‌
ماده 5_ وزارت بهداری و بهزیستی سازمان تفصیلی تشکیلات مرکزی خود را بر اساس تبصره 2 ماده 8 قانون استخدام کشوری تهیه نموده و پس از‌تأیید سازمان امور اداری واستخدامی کشور به موقع اجرا می‌گذارد تا زمانی که تشکیلات مذکور به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور‌نرسیده است تشکیلات و پستهای سازمانی مصوب وزارتخانه‌های بهداری و رفاه اجتماعی معتبر خواهد بود. ‌
ماده 6_ کلیه وظایف اجرایی همچنین کارکنان سازمان تأمین اجتماعی به استثنای کارمندانی که مورد نیاز صندوق موضوع ماده 10 این قانون ‌می‌باشند به سازمانهای منطقه‌ای بهداری و بهزیستی استانها و فرمانداریهای کل منتقل می‌گردند. تعهدات و دیون و مطالبات و دارایی سازمان مذکور به‌صندوق تأمین اجتماعی موضئع ماده 10 این قانون منتقل می‌گردد. ‌
ماده 7_ کلیه کارکنان و دارایی و اعتبارات و تعهدات سازمان تأمین خدمات درمانی و سازمانهای تأمین خدمات رفاهی و انجمن توانبخشی به‌وزارت بهداری و بهزیستی منتقل می‌شوند تا به تشخیص وزیر بهداری و بهزیستی حسب مورد به سازمان منطقه‌ای منتقل و واگذاری گردند. ‌
ماده 8_ قوانین و مقررات مربوط به سازمانها و مؤسسات مذکور در ماده 7 همچنین قوانین و مقررات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی با رعایت‌تبصره ماده 3 به قوت خود باقی خواهد بود.‌ وزیر بهداری و بهزیستی می‌تواند وظایف اجرایی سازمانهای مذکور را حسب مورد به سازمانهای منطقه‌ای بهداری و بهزیستی استانها و فرمانداریهای‌کل واگذار نماید. ‌
تبصره: وظایف اجرایی انجمن توانبخشی در استان مرکزی مستقیماً زیر نظر وزیر بهداری و بهزیستی انجام خواهد شد. ‌
ماده 9_ شورای عالی تأمین اجتماعی و حدود وظایف و اختیارات آن و ترتیب انتخاب اعضاء و تشکیل جلسات آن به نحوی است که در قانون ‌تأمین اجتماعی ذکر شده است. ‌

ماده 10 – به منظور تمرکز وجوه موضوع حق بیمه مشمولین قانون تأمین اجتماعی و سایر وجوه و درآمدها و داراییها و دیون و تعهدات و‌سرمایه‌گذاری از محل ذخایر تأمین اجتماعی و انجام دادن تعهدات قانون ی سازمان تأمین اجتماعی صندوقی به نام صندوق تأمین اجتماعی تشکیل‌می‌شود صندوق مزبور دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق مقررات مالی و استخدامی مذکور در تبصره ماده 3 این قانون بر اساس‌مدیریت سه جانبه برابر اساسنامه‌ای که به تصویب شورای عالی تأمین اجتماعی می‌رسد اداره می‌شود. تا زمانی که اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی به‌تصویب نرسیده است تشکیلات و مقررات سازمان تأمین اجتماعی معتبر خواهد بود. ‌

ماده11

_ از تاریخ تصویب این قانون ، قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کار افتادگی و فوت ملغی است و کلیه مشمولین‌ قانون مذکور مشمول قانون و مقررات تأمین اجتماعی خواهند بود. ‌
تبصره 1: صندوقهایی که طبق ماده 4 قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت تشکیل شده است با اعلام‌وزارت بهداری و بهزیستی با کلیه کارکنان و دارایی و تعهدات به صندوق تأمین اجتماعی منتقل می‌شوند صندوقهای حمایت شرکتهای دولتی و‌مؤسسات دولتی مستثنی شده از قانون استخدام کشوری نیز به استثنای کارکنان آنها مشمول حکم تبصره می‌باشند.
تبصره 2: هر یک از صندوقهای حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت که قادر به بهره‌برداری از منابع مالی صندوق‌باشند و یا مؤسسه مربوط کسر درآمد احتمالی آن صندوق را در بودجه خود تأمین و تضمین نموده و از بودجه دولت کمکی دریافت نمی‌کنند با تصویب‌شورای عالی تأمین اجتماعی می‌تواند به طور جداگانه بر اساس مدیریت سه جانبه طبق اساسنامه‌ای به تصویب شورای عالی تأمین اجتماعی می‌رسد‌اداره شوند ولی مشمولین قانون مزبور از نظر مقررات بازنشستگی و ازکارافتادگی و فوت تابع قانون تأمین اجتماعی خواهند بود. ‌

تبصره 3: حق بیمه مشمولین قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کار افتادگی و فوت از نظر بازنشستگی و ازکارافتادگی و‌فوت و حق سرانه درمان آنان طبق مقررات فعلی پرداخت خواهد شد. ‌
تبصره 4: نحوه تطبیق وضع کارمندان مشمول قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت که تابع قانون تأمین‌اجتماعی می‌شوند طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت بهداری و بهزیستی به تصویب شورای عالی تأمین اجتماعی می‌رسد. ‌

ماده 12_ از تاریخ تشکیل سازمانهای منطقه‌ای بهداری و بهزیستی در هر استان و فرمانداری کل انجمنهای بهداری شهرستان‌های تابع آن استان یا‌فرمانداری کل منحل و کلیه اموال و دارایی و تعهدات و اعتبارات و کارکنان آنها به سازمانهای مذکور منتقل می‌شوند. ‌

ماده 13_ کارکنان سازمانها و مؤسسات مذکور در ماده 7 و تبصره 1 و 2 ماده 11 و مواد 12 و 15 این قانون در صورتی که مشمول قانون استخدام‌کشوری نباشند مشمول انجام مقررات استخدام و بازنشستگی موضوع تبصره ماده 3 این قانون خواهند بود و در مورد کارکنان وزارت بهداری و‌بهزیستی مشمول قانون استخدام کشوری که به دستور وزیر بهداری و بهزیستی در سازمانهای منطقه‌ای بهداری و بهزیستی استانها یا فرمانداریهای کل‌خدمت خواهند کرد تا زمانی که در خدمت این سازمانها باشند طبق ماده 144 قانون استخدام کشوری با آنها رفتار خواهد شد. ‌
تبصره 1: مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری که به ترتیب مقرر در این ماده به سازمان منطقه‌ای بهداری و بهزیستی منتقل‌می‌شوند از لحاظ تعیین گروه قطعی و اجرای ماده 30 قانون مذکور درباره آنان تابع طرح طبقه‌بندی مشاغلی خواهند بود که به پیشنهاد وزارت بهداری و‌بهزیستی به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌رسد و احکام گروه قطعی آنان پس از رسیدگی در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت‌بهداری و بهزیستی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و نماینده سازمان برنامه و بودجه صادر می‌شود و بر اساس قانون استخدام کشوری از‌ارتقاء و ترفیعات بعدی نیز بهره‌مند می‌شوند. ‌

تبصره 2: تا زمانی که مقررات استخدامی موضوع تبصره ماده 3 این قانون به تصویب نرسیده است مستخدمین سازمانها و مؤسسات مذکور در‌ماده 7 و تبصره 1 و 2 ماده 11 و مواد 12 و 15 این قانون که مشمول قانون استخدام کشوری نیستند مشمول مقررات استخدامی فعلی خواهند بود. ‌

ماده 14_ وزارت بهداری و بهزیستی مکلف است بودجه‌های سال 2535 شاهنشاهی وزارت بهداری و وزارت رفاه اجتماعی و سازمانهای وابسته‌بر اساس اعتبارات بودجه‌های مصوب تأیید سازمان برنامه و بودجه تنظیم و به مورد اجراء بگذارد. تا زمانی که این تلفیق صورت نگرفته اعتبارات‌مصوب وزارت خانه‌های مذکور و سازمانهای وابسته برابر مقررات مربوط به مصرف خواهد رسید. ‌
ماده 15_ کانونهای کارآموزی منحل می‌گردد و کلیه وظایف و منابع درآمد و دارایی و دیون و مطالبات و تعهدات و کارکنان آنها همچنین دارایی‌منابع درآمد و کارکنان واحدهایی که تحت عناوین اردوی کار و نوانخانه وجود دارد به تشخیص وزیر بهداری و بهزیستی به سازمانهای منطقه‌ای بهداری‌و بهزیستی استانها یا فرمانداریهای کل مربوط منتقل می‌شوند امور کانونهای موجود تا تشکیل سازمانهای مذکور طبق ضوابط و مقررات کنونی اداره‌خواهد شد.
ماده 16_ وزارت بهداری و بهزیستی به منظور انجام دادن تحقیقات و آموزش مسائل بهداشتی و بهزیستی بر اساس قانون هیأتهای امنای مؤسسات‌عالی علمی دولتی مؤسسه‌ای به نام “‌مؤسسه آموزش و مطالعات بهداشتی و بهزیستی” وابسته به وزارت بهداری و بهزیستی تشکیل خواهد داد. ‌
ماده 17_ وزارت بهداری و بهزیستی به منظور گسترش و نوسازی تأسیسات و تجهیزات بهداشتی و بهزیستی مؤسسه‌ای به نام “‌گسترش تأسیسات‌و تجهیزات بهداشتی و بهزیستی” طبق اساسنامه‌ای که به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد رسید تشکیل می‌دهد، آیین‌نامه استخدامی‌مؤسسه مزبور از طرف وزارت بهداری و بهزیستی پیشنهاد و پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب کمیسیون‌های مربوط‌مجلسین خواهد رسید. ‌
ماده 18_ تا زمانی که سازمانهای موضوع این قانون تشکیل نشده است وزارت بهداری و بهزیستی وظایف مربوط را طبق مقررات فعلی انجام‌خواهد داد. ‌
ماده 19_ از تاریخ تصویب این قانون ، کلیه قوانینی که با این قانون مغایر باشد ملغی خواهد شد. ‌ قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و هشت تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز پنجشنبه 10 تیر ماه 2535 در جلسه فوق‌العاده روز‌چهارشنبه شانزدهم تیر ماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید. ‌

رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


5 + 5 =

خانه پیوست قوانین قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی ‌مصوب ۱۳۵۵