Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

آیین‌نامه ‌اجرایی ‌قانون ‌حفاظت‌ در برابر اشعه‌ (مصوب‌ ۱۳۶۹/۲/۲ و اصلاحیه مورخ ۱۳۸۶/۷/۱۵ هیأت وزیران)

ماده 1‌ـ هدف‌:این ‌آیین‌نامه ‌به ‌منظور حسن ‌اجرای ‌قانون ‌در برابر اشعه‌ مصوب ‌1368 تنظیم ‌و تدوین ‌گردیده ‌است‌.

ماده 2- تعاریف‌:

1ـ قانون‌ در این‌ آین‌نامه‌ به ‌قانون‌ حفاظت‌ در برابر اشعه ‌اطلاق می‌گردد.

2ـ «پرتوهای‌ یونساز» از نظر حفاظت‌ در برابر اشعه ‌به ‌پرتوهائی ‌مثل‌ایکس‌، گاما، بتا، نوترون‌، آلفا و ذرات‌ اتمی‌ دیگر اطلاق می‌گردد که ‌قادر به‌ یونسازی‌ در ماده‌ می‌باشند.

3ـ «پرتوهای ‌غیر یونساز» از نظر حفاظت ‌در برابر اشعه ‌به ‌پرتوهائی ‌مثل‌ ماوراء بنفش‌، مادون ‌قرمز، میکروویو، لیزر، امواج‌ رادیوئی‌ و نظایر آن‌ اطلاق می‌گردد که ‌قادر به‌ یونسازی ‌در ماده‌ نمی‌باشند.

4ـ «پروانه‌اشتغال‌» یک‌ سند رسمی‌ است‌ که‌ توسط‌ «واحد قانونی‌» بر اساس ‌مندرجات‌ فصل‌ دوم‌ قانون‌، در رابطه‌ با مفاد ماده ‌(3) آن ‌و در صورت‌ رعایت ‌کلیه ‌مقررات‌ قانون‌ و این ‌آیین‌نامه ‌و استانداردها، ضوابط ‌و دستورالعملهای ‌حفاظت‌ در برابر اشعه ‌غیر از مواردی ‌که ‌به ‌موجب‌ استانداردهای پایه مستثنی ‌شده ‌است‌، برای مدت مشخص براساس ضوابط واحد قانونی صادر می‌گردد. (به موجب اصلاحیه مورخ 1386/7/15 عبارات (استانداردهای واحد قانونی به استانداردهای پایه و مدت سه سال به مدت مشخص براساس ضوابط واحد قانونی) اصلاح گردیده است).

5ـ «دارنده ‌پروانه‌ اشتغال‌» یک ‌شخص‌ است‌ که‌ پروانه ‌را از «واحد قانونی‌» براساس ‌مفاد فصل ‌دوم ‌قانون ‌جهت‌ اقدامات‌ لازم‌ مندرج ‌در آن‌ دریافت‌ می‌کند.

6ـ «شخص‌» به ‌هر شخص‌ اعم‌ از حقیقی ‌یا حقوقی ‌و یا نماینده ‌رسمی ‌و یا قائم ‌مقام ‌هر یک‌ از آنها اطلاق می‌گردد.

7ـ «پرتوکار» به ‌شخص‌حقیقی‌اطلاق می‌گردد که حسب وظیفه ‌با منابع ‌مولد اشعه ‌به ‌طور مستمر و فیزیکی ‌در ارتباط‌ باشد که‌ شامل ‌پرتوکاران‌ گروه‌ الف ‌و گروه‌ ب‌ می‌گردد. (به موجب اصلاحی مورخ 1386/7/15 عبارات «حسب وظیفه» و «مستمر و» به بند مذکور اضافه شده است)

الف‌ـ پرتوکار گروه ‌الف‌ـ به ‌شخص‌ حقیقی‌ اطلاق می‌گردد که ‌در شرایطی ‌کار می‌کند که‌ دز سالیانه ‌آن‌ می‌تواند از 3% حد دز معادل ‌سالانه ‌تجاوز نماید.

ب‌ـ پرتوکار گروه ‌ب‌ـ به ‌شخص‌ حقیقی‌ اطلاق می‌گردد که ‌در شرایطی ‌کار می‌کند که‌ معمولاً دز دریافتی ‌سالانه ‌وی‌ از 3% حد دز معادل‌ سالانه ‌تجاوز نمی‌نماید.

8- (الحاقی مورخ 1386/7/15) استانداردهای پایه: منظور حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و ایمنی منابع پرتو ـ استانداردهای پایه (دارای شماره ثبت 7751 سال 1384 از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران) برای پرتوهای یونساز و پرتوهای غیریونساز ـ حدود پرتوگیری» (دارای شماره ثبت 8567 سال 1385 از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنفی ایران) برای پرتوهای غیریونساز در صورت اصلاح آخرین نسخه اصلاح آنها قابل استناد است.

ماده 3 –

انجام‌ هر گونه ‌فعالیت‌ در ارتباط‌ با موارد مندرج‌ در بندهای ‌1، 2، 3 و 4 ماده ‌(3) قانون ‌که در استانداردهای پایه بعنوان موارد مستثنی شده تعیین شده نیاز به ‌اخذ پروانه ‌اشتغال‌ ندارد. (به موجب اصلاحیه مورخ 1386/7/15 عبارت «‌قدرت‌ منابع ‌مولد اشعه ‌آن‌ پایین‌تر از استاندارد تعیین‌شده‌ توسط‌ واحد قانونی ‌باشد» حذف و عبارت «در استانداردهای پایه بعنوان موارد مستثنی شده تعیین شده» جایگزین شده است).

تبصره (الحاقی مورخ 1386/7/15)- واحد قانونی می‌تواند عدم الزام به اخذ پروانه را مشروط به رعایت مواردی نماید که در دستورالعملها مشخص می‌شوند.

ماده 4 –

مسئول‌ فیزیک ‌بهداشت ‌باید دارای‌ حداقل ‌درجه ‌دیپلم ‌در یکی‌ از رشته‌های ‌علمی‌ و فنی ‌با سابقه ‌کار مؤثر در رشته ‌حفاظت ‌در برابر اشعه ‌و گذراندن‌ دوره‌های‌ آموزشی ‌تخصصی ‌با تشخیص ‌واحد قانونی ‌بوده ‌و از سلامت‌ جسمی‌ و روحی ‌کامل ‌برخوردار باشد.

تبصره‌ـ در امور ویژه‌کار با اشعه ‌مثل‌ پرتو درمانی‌، پزشکی‌ هسته‌ای‌، مراکز بزرگ‌ رادیولوژی‌، مراکز هسته‌ای‌ و دانشگاهها، حداقل‌ تحصیلات‌ مسئول‌ فیزیک‌ بهداشت‌ درجه‌ کارشناسی‌در رشته‌های‌ علمی ‌و فنی ‌در رابطه ‌به پرتوها خواهد بود.

ماده 5 –

شخص‌ مسئول ‌لازم‌ است‌ در رشته ‌مربوط ‌به‌ حوزه ‌پروانه ‌مورد درخواست‌ دارای ‌حداقل‌ تحصیلات‌ کارشناسی ‌در یکی ‌از رشته‌های ‌علمی‌ و فنی ‌در رابطه‌ با پرتوها بوده ‌و از سلامت‌ جسمی‌ و روحی ‌کامل ‌برخوردار باشد.

تبصره‌1ـ در شرایط ‌ویژه‌ و در امور غیر پزشکی‌ و کمبود متخصص‌ در رشته ‌مربوطه‌، دارندگان‌ مدرک‌ تحصیلی‌ کارشناسی در یکی از رشته‌های علمی و فنی و موفقیت‌ در آزمون‌های ‌مربوطه ‌با تشخیص ‌واحد قانونی‌ می‌توانند به ‌عنوان‌ شخص‌ مسئول ‌انجام ‌وظیفه‌ نمایند. (به موجب اصلاحی موخ 1386/7/15 عبارت «حداقل‌ دیپلم‌ با حداقل ‌(6) سال‌ سابقه ‌کار مؤثر کار با اشعه» حذف و عبارت «کارشناسی در یکی از رشته‌های علمی و فنی» جایگزین شده است).

تبصره‌2ـ در امور تشخیص‌ و درمان ‌پزشکی ‌شخص ‌مسئول ‌لازم ‌است ‌دارای‌ تحصیلات و شرایط مشخص شده در ضوابط و دستورالعمل‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد. (به موجب اصلاحی مورخ 1386/7/15 عبارت «درجه‌ دکتری ‌و تخصص‌ در رابطه ‌با پرتوها» حذف و عبارت «تحصیلات و شرایط مشخص شده در ضوابط و دستورالعمل‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» جایگزین شده است).

ماده 6 –

جهت ‌صدور پروانه ‌اشتغال ‌باید اقدامات ‌زیر بر حسب ‌مورد براساس ضوابط واحد قانونی توسط ‌متقاضی ‌دارای ‌پروانه ‌کسب ‌انجام ‌شده ‌و مدرک‌ لازم ‌حداقل ‌دو ماه ‌قبل ‌از اقدام ‌نسبت‌ به ‌مفاد ماده ‌(3) قانون ‌به ‌واحد قانونی ‌ارائه ‌گردد. (اصلاحی مورخ 15/7/86)

الف‌ـ طبق‌ ماده ‌5 فصل ‌دوم ‌قانون‌، معرفی ‌یک‌ نفر به ‌عنوان ‌شخص‌ مسئول‌ و یک‌ نفر به ‌عنوان ‌مسئول‌ فیزیک‌ بهداشت‌ با سطح ‌تحصیلی‌و تخصصی‌مذکور در مواد 4 و 5 این‌آیین‌نامه‌ با ارائه ‌مدارک‌ تحصیلی ‌و تخصصی ‌و سوابق‌ کار با اشعه‌.

ب‌ـ ارائه ‌اطلاعات‌ جامع ‌طرح ‌در رابطه ‌با کار با اشعه ‌که‌ پروانه‌ جهت‌ آن‌ درخواست ‌شده ‌است‌ با توصیف‌ و توجیه‌ ضرورت‌ انجام ‌طرح‌ و مزایای‌آن ‌برای‌جامعه ‌در مقایسه ‌با سایر روشهای‌ موجود به ‌طوری‌ که ‌پرتوگیری ‌کارکنان ‌و مردم ‌جامعه ‌به ‌«هرچه ‌کمتر مواجه ‌شدن‌» کاهش ‌یابد.

ج‌ـ ارائه ‌گزارش‌های‌ علمی‌و فنی ‌شامل‌ نقشه‌های ‌ساختمانی‌، تأسیسات‌، سیستم ‌دفع ‌فاضلاب‌، و پسماند ‌و غیره ‌بر حسب ‌لزوم‌.

د ـ ارائه‌ مشخصات‌ فنی‌ کامل ‌وسایل‌، دستگاهها و تأسیساتی ‌که ‌جهت‌ کار با اشعه ‌مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد. (با الصاق نقشه‌ها، کاتالوگ‌، محاسبات‌ و غیره‌)

هـ ارائه ‌فهرست‌ کاملی ‌از وسایل ‌و تجهیزات ‌ایمنی‌حفاظتی‌ مورد استفاده ‌در طرح‌.

و ـ در صورتی‌ که ‌طرح ‌مورد نظر امکان ‌پرتوزائی ‌محیط ‌را دارد ارائه ‌گزارش ‌محیطی ‌و طرح‌ جامع‌ تجهیزات ‌مورد نیاز جهت‌ جلوگیری ‌از آلودگی‌ محیط ‌و سیستم‌های ‌اندازه‌گیری ‌مربوط‌.

ز ـ ارائه‌ دستور العمل‌ اورژانس‌ به ‌منظور مقابله ‌با سوانح ‌در شرایط‌ اضطراری‌.

ح‌ـ ارائه‌ مدرک‌ تحصیلی‌ و تجربی ‌و باز آموزی‌ و آموزش‌ پرتوکاران ‌و کارکنان ‌مربوطه‌.

ط‌ـ ارائه ‌موافقت ‌اصولی ‌وزارت‌خانه‌، سازمان ‌و یا هر ارگان‌ ذیربط‌.

تبصره‌ـ درخواست‌ صدور پروانه ‌هیچ‌گونه ‌تعهدی‌ برای‌ واحد قانونی ‌جهت‌ صدور پروانه ‌در صورتی ‌که‌ درخواست ‌کننده ‌دارای ‌شرایط‌ کافی‌و لازم ‌نباشد ایجاد نمی‌نماید.

ماده 7 –

دارنده ‌پروانه ‌اشتغال ‌مکلف‌ است‌ دو ماه ‌قبل‌ از انقضاء مدت‌ اعتبار پروانه ‌خود درخواست‌ تمدید نماید.

ماده 8 ـ

وقتی ‌مطابق ‌مقررات ‌این ‌آیین‌نامه ‌درخواست‌ تمدید پروانه ‌می‌گردد پروانه ‌فعلی‌، در صورتی ‌که ‌قبلاً طبق ‌مفاد ماده ‌(17) قانون‌ به ‌حالت‌ تعلیق ‌درنیامده‌ و یا لغو نشده‌ باشد، تا زمان ‌تمدید و یا صدور پروانه ‌جدید و یا لغو آن‌ اعتبار خواهد داشت‌.

ماده 9ـ

در موارد خاص‌کار با اشعه‌ با فعالیت‌ محدود (از نظر تعداد منابع‌، انرژی‌، پرتودهی ‌و کاربرد) بر اساس استانداردهای ‌واحدقانونی‌و در صورتی‌که‌ واحد قانونی ‌تشخیص ‌دهد که ‌قوانین‌، مقررات‌، استانداردها و ضوابط‌ و دستورالعملهای ‌حفاظت‌ در برابر اشعه‌ می‌تواند به‌ خوبی‌توسط‌ یک‌ با دو شخص‌ انجام‌ پذیرد، یک‌ یا دو نفر شخص‌ حقیقی ‌واجد شرایط ‌می‌توانند مسئولیت‌ شخص‌ حقیقی ‌دارنده ‌پروانه‌، شخص‌ مسئول ‌و مسئولیت ‌فیزیک ‌بهداشت ‌را بر عهده ‌بگیرند.

ماده10-

به‌ طور کلی‌اخذ پروانه ‌شامل ‌ارسال ‌درخواست‌ کتبی ‌با مدارک‌ مورد نیاز، ثبت‌ درخواست‌، بررسی‌ درخواست‌، بازرسی‌، مجوز اولیه‌ و مجوز بهره‌برداری ‌است‌. گذرداندن ‌این ‌مراحل‌ با عنایت‌ به ‌پیچیدگی ‌کار با اشعه ‌از ضروریات ‌علمی‌ و فنی ‌است‌.

ماده 11-

در مورد کار با اشعه‌ به ‌طور محدود و یا برای ‌مدتی ‌که ‌از یک‌ سال ‌تجاوز نکند و یا در موارد خاص‌ و بر حسب‌ ضرورت‌ یا تشخیص‌ واحد قانونی‌، به ‌جای‌ پروانه ‌می‌تواند مجوز مدت‌دار با شرایط‌ مندرج ‌در آن ‌صادر گردد.

ماده 12-

شخص‌ مسئول ‌مکلف ‌است‌ به‌ پیامدهای ‌ناشی ‌از عدم ‌رعایت‌ مفاد قانون‌ و این ‌آیین‌نامه ‌آگاه ‌بوده ‌و مسئولیتهای ‌ممکن ‌را بپذیرد.

ماده 13-

مسئول ‌فیزیک‌ بهداشت ‌مکلف ‌است‌ وظایف‌ حفاظت ‌در برابر اشعه ‌فعالیت‌ محدود پروانه ‌را به‌ عهده‌ داشته ‌و مسئولیتهای ‌مربوطه ‌را آگاهانه ‌بپذیرد.

ماده 14-

دارنده ‌پروانه ‌اشتغال‌، شخص ‌مسئول ‌و پرتوکاران ‌مکلفند دستورالعملها و توصیه‌های‌ مسئول ‌فیزیک ‌بهداشت ‌را براساس‌ قوانین‌، مقررات‌، آیین‌نامه‌ها، استانداردها و توصیه‌های‌ واحد قانونی‌ پذیرفته‌ و به‌ اجراء در آورند و نیازهای‌ مربوط‌ به‌ حفاظت‌ اشخاص‌ حوزه ‌پروانه‌ را در اختیار وی ‌قرار دهند.

ماده 15-

طبق ‌ماده ‌(9) قانون ‌دارنده ‌پروانه ‌اشتغال ‌مکلف‌ است‌ کلیه ‌افرادی ‌را که ‌به ‌کار با اشعه‌ گمارده‌ می‌شوند، قبل‌ و بعد از استخدام ‌و به ‌صورت‌ دوره‌ای‌ در طول‌ استخدام‌ و یا در شرایط‌ اضطراری‌، تحت ‌معاینه‌ها و آزمایشهای‌ پزشکی ‌لازم ‌و آزمایش‌های ‌تخصصی‌ قرار داده‌ و مدارک‌ مربوطه‌ را در اختیار واحد قانونی ‌قرار دهند.

تبصره‌1ـ آزمایشها و معاینه‌های ‌پزشکی‌ اولیه ‌نباید زودتر از یک‌ ماه ‌قبل ‌از شروع ‌کار با اشعه ‌انجام ‌شده ‌باشد.

تبصره‌2ـ جهت‌ هر شخص‌ پرتوکار تحت‌ پوشش ‌پروانه‌ لازم ‌است‌ یک‌ پرنده ‌شخصی‌ که‌ حاوی‌ کلیه ‌اطلاعات‌ فردی ‌از جمله ‌سوابق ‌پرتوگیری ‌و نتایج ‌آزمایش‌ها و معاینه‌های ‌پزشکی ‌باشد تشکیل ‌گردد.

تبصره‌3ـ در صورتی‌ که ‌در هر مرحله‌ بر اساس ‌آزمایش‌ها و معاینه‌های ‌پزشکی‌ تشخیص‌ داده ‌شد که‌ ادامه‌کار با اشعه ‌برای ‌شخص‌ زیان‌آور است‌ لازم ‌است‌ توسط‌ شخص‌ مسئول ‌و مسئولیت ‌فیزیک ‌بهداشت ‌از ادامه ‌کار وی ‌با اشعه‌ جلوگیری‌ گردد.

تبصره‌4ـ از پرتوکاران ‌گروه ‌الف‌ لازم ‌است‌ حداکثر هر شش‌ ماه ‌یکبار و از پرتوکاران ‌گروه ‌ب‌ حداکثر هر یکسال‌ یکبار و از هر دو گروه ‌در شرایط ‌اضطراری‌ آزمایش‌ و معاینه‌های ‌کل‌ پزشکی‌ بر حسب ‌تشخیص ‌و توصیه ‌«واحدهای ‌قانونی‌» به ‌عمل ‌آید.

تبصره ‌5ـ آزمایش‌های ‌و معاینه‌های ‌پزشکی‌ لازم ‌است‌ براساس‌ دستورالعمل ‌واحد قانونی‌ به ‌عمل‌ آید.

تبصره‌6ـ در صورتی ‌که‌ یک‌ پرتوکار محل ‌کار خود را تغییر دهد لازم ‌است‌ سوابق ‌کار با اشعه‌، پزشکی‌ و پرتوگیری ‌وی ‌عیناً به‌ محل‌ کار جدید منتقل ‌شود.

ماده 16-

دارنده ‌پروانه‌ اشتغال ‌مکلف ‌است‌ در صورت ‌بروز سانحه ‌و یا پرتوگیری ‌مشکوک ‌هر شخص‌ حقیقی ‌ناشی ‌از کار با اشعه ‌حوزه‌ پروانه‌ خود را مورد آزمایش‌های‌ و معاینه‌های ‌پزشکی ‌قرار داده ‌و مراقبت‌های ‌پزشکی‌ لازم ‌را تا حصول ‌اطمینان ‌از سلامت‌ وی ‌ادامه ‌دهد.

تبصره‌ـ کلیه ‌هزینه ‌آزمایش‌ها و معاینه‌های‌ پزشکی‌ قبل‌ از استخدام‌ و دوره‌ای ‌و شرایط‌ اضطراری ‌به ‌عهده ‌دارنده ‌پروانه ‌اشتغال ‌است‌.

ماده 17-

اشخاص ‌بین ‌16 تا 18 سال‌ سن ‌مشغول ‌در دوره‌های ‌آموزشی‌ و پژوهشی‌ می‌توانند فقط‌ در گروه‌ کاری ‌(ب‌) مشروط‌ بر اینکه‌ قوانین‌ و مقررات ‌و استاندارهای ‌حفاظت‌ در برابر اشعه ‌را رعایت‌ نمایند با کسب‌ مجوز از واحد قانونی ‌از مفاد بند یک‌ ماده ‌(10) فصل‌ دوم ‌قانون ‌مستثنی ‌گردند.

ماده 18-

بهای ‌خدمات ‌ارائه ‌شده ‌از طرف ‌واحدهای ‌قانونی ‌تا ارسال‌ تعرفه ‌جدید طبق‌ تعرفه ‌مصوب ‌18/3/67 هیأت‌ وزیران ‌دریافت‌ می‌گردد.

ماده 19-

به‌ منظور اجرای ‌بند (3) ماده ‌(20) مقررات ‌ویژه ‌قانون‌، موارد زیر لازم‌الاجراء است‌.

1ـ خدمت ‌و افزایش‌ قیمت‌ قابل ‌احتساب‌ در بند 3 ماده‌20 قانون‌ حداکثر 30 سال‌ خواهد بود.

2ـ تشخیص ‌نهایی‌ سوابق‌ کار با اشعه‌ و احتساب‌ افزایش‌خدمت‌ به ‌تأیید واحد قانونی‌می‌باشد.

3ـ هرگاه ‌شخصی‌ بر طبق‌ مقررات‌ این‌ آیین‌نامه‌ بازنشسته‌ و بعد معلوم ‌شود که‌ براساس‌ تقلب‌ و مدرک‌سازی ‌به ‌این‌ استحقاق رسیده‌ است‌ از امتیاز بند (3) ماده‌ (20) کلاً محروم ‌و مکلف‌ به ‌پرداخت‌ کلیه ‌وجوهی ‌است‌ که ‌به ‌وی‌ پرداخت‌ شده‌ و خسارت‌ ناشی ‌از آن‌ از وی ‌اخذ خواهد شد.

ماده 20-

احتساب‌ سوابق ‌کار با اشعه‌ جهت‌ بازخرید، بازنشستگی‌، از کارافتادگی ‌و تعیین‌ حقوق وظیفه ‌به ‌شرح ‌زیر می‌باشد:

الف‌ـ کارکنان‌ با پرتو گروه ‌الف‌ به ‌ازاء هر سال ‌خدمت‌ یک‌ سال ‌افزایش ‌خدمت ‌مورد قبول ‌تا حداکثر ده ‌سال‌.

ب‌ـ کارکنان‌ با پرتو گروه‌ (ب‌) به‌ ازاء هر سال ‌خدمت ‌6 ماه ‌افزایش‌خدمت‌ مورد قبول ‌تا حداکثر پنج ‌سال‌.

تبصره‌1ـ در مورد افرادی ‌که‌ قبل ‌از تصویب‌ قانون ‌با تشخیص‌ واحد قانونی ‌به ‌طور مستمر به‌ کار با اشعه‌ اشتغال ‌دارند فقط‌ بند (3) ماده‌ (20) قانون‌ لازم‌الاجراء است‌.

ماده 21-

هر شخصی‌ که ‌براساس مفاد مقررات ‌قانون‌ و آیین‌نامه ‌بازنشسته‌ می‌گردد، مجاز به ‌اشتغال ‌مجدد به ‌کار با اشعه ‌نخواهد بود.

ماده 22-

به‌ منظور اجراء مفاد مندرج ‌در ماده ‌(20) قانون‌ (به‌ استثنای‌ بند 3)، به‌ افرادی‌ که ‌به ‌طور مستمر به‌کار با اشعه‌ اشتغال ‌دارند برحسب‌ مورد مزایای‌ زیر تعلق‌ می‌گیرد و از تاریخ ‌تصویب‌ قانون ‌(20/1/1368) لازم‌الاجراء است‌.

الف‌ـ به ‌پرتوکاران‌ گروه ‌الف‌ تا میزان‌ حداکثر 100% مزایای ‌مندرج‌ در بندهای ‌1 و 2 و 3 و 4 ماده ‌20 قانون ‌طبق ‌شرایط ‌زیر:

ـ برحسب ‌تجربه ‌و تبحر در کار با اشعه ‌تا 20%.

ـ برحسب‌ داشتن‌ گرایش ‌هسته‌ای ‌در دوران ‌تحصیل‌ و یا گذراندن ‌دروس‌ فیزیک‌ بهداشت ‌و یا فیزیک‌ پزشکی‌ یا دوره‌های ‌تخصصی‌ حفاظت ‌در برابر اشعه ‌تا 20%.

ـ برحسب‌ به ‌کار بردن ‌وسایل ‌حفاظت ‌در برابر اشعه‌ فردی‌ و وسایل ‌حفاظتی‌ مورد نیاز تا 10%.

ـ برحسب‌ شرایط ‌کار حداکثر تا 50%.

باید توسط‌ دارندگان‌ پروانه ‌اشتغال ‌اعمال ‌و پرداخت‌ گردد.

ب‌ـ به‌ پرتوکاران‌ گروه ‌ب‌ تا میزان ‌حداکثر 60% مزایای‌ مندرج‌ در بندهای ‌1 و 2 و 4 ماده‌20 قانون‌ طبق ‌شرایط ‌زیر:

ـ برحسب‌ تجربه ‌و تبحر در کار با اشعه‌ تا 15%.

ـ برحسب ‌داشتن ‌گرایش ‌هسته‌ای ‌در دوران ‌تحصیل‌ و یا گذراندن ‌دروس‌ فیزیک‌ بهداشت‌ و یا فیزیک‌ پزشکی ‌یا دوره‌های ‌تخصصی‌ حفاظت‌ در برابر اشعه ‌تا 10%.

ـ برحسب‌ به‌ کار بردن‌ وسایل ‌حفاظت ‌در برابر اشعه ‌فردی‌ و وسایل‌حفاظتی‌ مورد نیاز تا 10%.

ـ برحسب‌ شرایط ‌کار حداکثر تا 25%.

باید توسط‌ دارندگان ‌پروانه ‌اشتغال‌ اعمال‌ و پرداخت‌ گردد.

تبصره‌1ـ مزایای ‌فوق‌الذکر در صورت‌ تتغییر شرایط‌ این‌آیین‌نامه ‌و این‌ شرایط‌ کاری ‌شخص‌ لازم‌التغییر است‌.

(به موجب اصلاح مورخ 15/7/86 این ماده به عنوان ماده 23 اضافه شده و ماده 23 به ماده 24 تغییر یافته است)

ماده 23-

علاوه بر احکام مندرج در این آیین‌نامه در موارد ضروری و در چهارچوب قانون و این آیین‌نامه و با رعایت سایر مقررات، دستورالعملها و ضوابط لازم از جمله ضوابط مربوط به اصول حفاظت در برابر اشعه، پروانه و مسئولیتهای آن، پرتوگیری شغلی، پزشکی، مردم و مقررات ایمنی منابع پرتو با تصویب واحد قانونی ابلاغ خواهدشد.

تبصره ـ ضوابط موضوع این ماده در مورد موسسات پزشکی به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و واحد قانونی خواهدرسید.

ماده 24-

با توجه‌ به ‌تغییرات ‌سریع ‌در دانش‌ حفاظت ‌در برابر اشعه‌، مقررات ‌این‌ آیین‌نامه‌ می‌تواند هر دو سال ‌یکبار و بر حسب‌ ضرورت‌ و اضطرار طبق ‌تشخیص ‌«واحد قانونی‌» و پس‌ ار تصویب ‌دولت‌ مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


+ 3 = 11

خانه آیین نامه های تامین اجتماعی آیین‌نامه ‌اجرایی ‌قانون ‌حفاظت‌ در برابر اشعه‌ (مصوب‌ ۱۳۶۹/۲/۲ و اصلاحیه مورخ ۱۳۸۶/۷/۱۵ هیأت وزیران)