Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

آئین نامه ادامه بیمه بطور اختیاری موضوع تبصره ماده «۸» قانون تأمین اجتماعی مصوب مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۶ شورایعالی تأمین اجتماعی

ماده 1
افرادی که به عللی غیر از علل مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب اردیبهشت 1339 وقانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه 1354 از ردیف بیمه شدگان خارج شده یا بشوند در صورتیکه طبق قوانین فوق الذکر مشمول بیمه بازنشستگی باشند ، با دارا بودن حداقل 360 روز سابقه پرداخت حق بیمه می توانند با توجه به مقررات این آئین نامه بیمه خودرا بصورت اختیاری ادامه دهند .
ماده 2
سهم حق بیمه متقاضیان موضوع این آئین نامه برای استفاده از تعهدات موضوع قانون تأمین اجتماعی بابت بیمه بازنشستگی ، فوت وازکارافتادگی وهمچنین بابت حمایت های موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده “3” قانون برابر تبصره ماده “8” قانون مجموعاً 26%می باشد .
تبصره 3: کلیه متقاضیان بیمه اختیاری که در تاریخ تقاضا بیش از 9 ماه فاصله در پرداخت حق بیمه آنان به هردلیل به وجود آمده باشد ، بدواً مورد معاینه پزشکی قرار میگیرند .
تبصره 4: بیمه شدگانی که طبق نظر کمیسیون پزشکی قبل از درخواست بیمه اختیاری از کارافتاده تشخیص داده می شوند، نمی توانند از حمایت مربوط به از کارافتادگی بهره مند شوند .
تبصره 5: چنانچه متقاضی در بدو قرارداد به بیماری یا عارضه خاصی مبتلا باشد در صورتی می تواند از مستمری ازکارافتادگی کلی برخوردار گردد که به بیماری یا عارضه یا نقص عضو دیگری علاوه بر بیماری ، عارضه یا نقص عضو اولیه دچار شده باشد
تبصره 6: متقاضیان بیمه اختیاری وافراد تحت تکفل آنان در استفاده از خدمات درمانی باید بدواً با معرفی سازمان مورد معاینه پزشکی قرارگیرند . سازمان هیچگونه تعهدی در قبال درمان بیماریهائی که مربوط به قبل از انعقاد قرارداد میگردد، نخواهد داشت . کسانی که حداقل 5 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند و کمتر از 2 سال از تاریخ قطع ارتباط آنان با سازمان گذشته باشد وهمچنین کسانی که 10 سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند از شمول این تبصره مستثنی می باشند.
ماده 3
مبنای پرداخت حق بیمه مشمولین این آئین نامه عبارت است از میانگین مبنای پرداخت حق بیمه آخرین 360 روز قبل از تاریخ ثبت تقاضای ادامه بیمه بطور اختیاری مشروط بر اینکه مبلغ مزبور کمتر از حداقل دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه زمان تقاضا نباشد .
تبصره: از ابتدای هر سال به میزان درصدی که طبق مقررات مصوب شورایعالی کاربه سطوح دستمزد شاغلین اضافه می گردد، مبنای کسر حق بیمه ، بیمه شدگان افزایش می یابد . درهرحال مبنای پرداخت حق بیمه از حداقل دستمزد کمتر و از حداکثر دستمزد مصوب شورای عالی تأمین اجتماعی بیشتر نخوهد بود.
ماده 4
سازمان تأمین اجتماعی حداکثر ظرف 2 ماه از تاریخ ثبت درخواست متقاضی در دفتر شعبه یا نمایندگی مکلف است استحقاق یا عدم استحقاق وی جهت استفاده از بیمه اختیاری را مشخص و مراتب را کتباً به متقاضی اعلام نماید
ماده 5
متقاضی از تاریخ اعلام موافقت سازمان به وی حداکثر 20 روز فرصت دارد جهت انعقاد قرارداد بیمه اختیاری به شعبه ای که تقاضای خود را به آن تسلیم نموده است مراجعه وبا امضاء قرارداد حق بیمه مربوطه را پرداخت نماید. تاریخ شروع بیمه اختیاری حداکثر از تاریخ ثبت تقاضا در دفتر شعبه یا نمایندگی می باشد .
ماده 6
بیمه شده اختیاری مکلف است بعد از انعقاد قرارداد ، حق بیمه مربوطه را ماهانه پرداخت نماید در غیر اینصورت قرارداد منعقده باطل وادامه بیمه موکول به ارائه درخواست مجدد وانعقاد قرارداد جدید با رعایت کلیه شرایط مقرر در این آئین نامه خواهد بود . در صورتیکه متقاضی خارج از موعد مقرر نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام نموده باشد مبلغ پرداختی پس از کسر هزینه اداری مسترد خواهد شد.
تبصره: در صورتیکه پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده متوقف گردد و بین تاریخ قطع پرداخت حق بیمه و پرداخت مجدد بیش از 3 ماه فاصله ایجاد نشده باشد ، بیمه شده می تواند حق بیمه معوقه را به سازمان پرداخت نماید در غیر اینصورت ارتباط بیمه شده با سازمان قطع و ادامه بیمه وی موکول به تسلیم درخواست مجدد و موافقت سازمان خواهد بود .
ماده 7
شرایط برقراری هریک از تعهدات مورد قرارداد و میزان آن عینآًَ به ترتیب تعیین شده در قانون تامین اجتماعی و تغییرات بعدی آن خواهد بود . تعهدات کوتاه مدت ( غرامت دستمزد ، کمک بارداری و کمک ازدواج و …) در این نوع بیمه ( با در نظر گرفتن میزان حق بیمه به مأخذ 26 درصد ) مورد تعهد نمی باشد .
تبصره 1: حداکثر سن پذیرش تقاضای متقاضی بیمه اختیاری برای مردان 45 سال وبرای زنان 40 سال تمام در تاریخ ثبت تقاضا خواهد بود .در صورتیکه سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا بیش از سنین مذکور باشد پذیرش درخواست وی منوط به داشتن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مدت مازاد سنی مقرر خواهد بود .
تبصره 2: کلیه بیمه شدگان متقاضی بیمه اختیاری که یکبار در اجرای آئین نامه های مربوطه واین آئین نامه قرارداد تنظیم و حق بیمه پرداخت نموده باشند ، حداکثر تا سه مرتبه مجاز می باشند ، بدون رعایت شرط سنی و با رعایت سایر مقررات این آئین نامه ، قرارداد مجدد تنظیم نمایند.
تبصره 3: کلیه بیمه شدگان متقاضی که حداقل 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند ، از اعمال شرط سنی معاف خواهند بود.
ماده 8
بیمه شدگان اختیاری که در کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی یا سایر صندوقهای حمایتی بیمه ای اشتغال می یابند قرارداد بیمه اختیاری آنان ملغی و ادامه پرداخت بیمه اختیاری منوط به انعقاد قرارداد جدید خواهد بود.
ماده 9
بیمه اختیاری بیمه شدگانیکه قبل از اجرای این آئین نامه طبق مقررات آئین نامه های مصوب 8/8/1364 و 8/10/1380 شورایعالی تأمین اجتماعی و یا به نحوی از انحاء برقرار گردیده است ، طبق مقررات این آئین نامه از اول سال 1386 تطبیق و بیمه آنان ادامه می یابد .
ماده 10
این آئین نامه در10 ماده و 11 تبصره در تاریخ 26/6/85 به تصویب شورایعالی تأمین اجتماعی رسیده واز تاریخ 1/8/1385 قابل اجرا می باشد. ‌

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


1 + = 3

خانه آیین نامه های تامین اجتماعی آئین نامه ادامه بیمه بطور اختیاری موضوع تبصره ماده «۸» قانون تأمین اجتماعی مصوب مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۶ شورایعالی تأمین اجتماعی