Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

آیین نامه اجرایی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی ۱۳۷۵/۹/۲۷

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1375.9.21 بنا به پیشنهاد شماره 4007 مورخ 1375.4.31 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده (10)‌قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب 1374 – آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی ‌
ماده 1 – ورود شیرخشک (‌شیر مصنوعی) و غذاهای کمکی شیرخوار منحصراً وسط اشخاص حقیقی و حقوقی که ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی را رعایت می‌کنند مجاز است. ‌
ماده 2 – کلیه دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی مکلف به اجرای ضوابط تعیین شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موضوع تبصره‌های (1) و(2) ماده (1) و ماده (2) قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی – که از این پس قانون نامیده می‌شود – هستند. ‌
ماده 3 – اعطای چهارمین ماه مرخصی زایمان منوط به گواهی پزشک متخصص اطفال یا پزشک مرکز بهداشتی – درمانی (‌شهری و روستایی) همراه با شناسنامه‌شیرخوار (‌برای احراز عدم استفاده از شیرخشک) است، مگر این که مطابق مقررات دیگر برای آنها مرخصی زایمان بیشتری پیش‌بینی شده باشد. ‌
ماده 4 – استفاده از مرخصی ساعتی تا سن (20) ماهگی کودک، منوط به ارایه گواهی مرکز بهداشتی – درمانی مبنی بر تغذیه شیرخوار توسط مادر است. ‌
تبصره – بانوان مشمول قانون کار تابع ضوابط مربوط به خود هستند. ‌
ماده 5 – مادران مشمول این آیین‌نامه پس از پایان مرخصی زایمان و در دوران شیردهی، باید در کار قبلی خود اشتغال یابند. (‌در این دوران نقل و انتقال آنها‌ممنوع است.) ‌
ماده 6 – مادران مشمول این آیین‌نامه می‌توانند طی ساعات مقرر کار روزانه، حداکثر از یک ساعت مرخصی ساعتی استفاده کنند. ‌مادران یاد شده می‌توانند بر حسب نیاز کودک مرخصی مزبور را حداکثر در سه نوبت استفاده کنند. ‌
تبصره 1 – وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند متناسب با تعداد مادرانی که فرزند خود‌را شیر می‌دهند، نسبت به ایجاد محل مناسب اقدام کنند، ‌
تبصره 2 – ضوابط مربوط به ایجاد شیرخوارگاه و مهدکودک در کارگاه‌های مشمول قانون کار، بر اساس ماده (78) قانون کار و آیین‌نامه اجرایی شیرخوارگاه‌ها و‌مهدکودکهاست. ‌
ماده 7 – وظایف و اختیارات “‌کمیته سیاستگزاری و نظارت بر ترویج تغذیه با شیر مادر” به شرح زیر است:
1 – تداوم سیاست ترویج تغذیه با شیر مادر.
2 – تعیین چگونگی برآورد نیاز و نظارت بر ورود، عرضه و فروش شیر خشک و غذاهای کمکی شیرخوار و ابلاغ آن به مراجع ذیربط.
3 – تعیین چگونگی برآورد نیاز و نظارت بر ورود، عرضه و فروش شیرخشک و غذاهای کمکی شیرخوار و ابلاغ آن به مراجع ذیربط.
4 – نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های آموزشی، تبلیغاتی و تحقیقاتی.
5 – بررسی تخلفات و ابلاغ آن به مراجع ذیربط.
6 – تعیین چگونگی استفاده از تحقیقات به عمل آمده در زمینه شیر مادر و تغذیه کمکی.
7 – نظارت بر فعالیتهای کمیته‌های استانی ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی. ‌
تبصره 1 – کمیته موضوع این ماده می‌تواند برای انجام هرچه بهتر وظایف خود گروه‌های اجرایی ایجاد کند. ‌
تبصره 2 – دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و اداره آن، توسط کمیته مزبور تنظیم شده و به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد. ‌
ماده 8 – تصمیم‌های کمیته سیاستگزاری و نظارت بر ترویج تغذیه با شیر مادر، پس از تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی لازم‌الاجراست. ‌
ماده 9 – معاون امور بهداشتی وزارت بهداشت، دران و آموزش پزشکی، رییس کمیته سیاستگزاری و نظارت بر ترویج تغذیه با شیر ماد بوده و موظف است‌جلسات را به طور منظم تشکیل دهد. ‌
ماده 10 – وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند نسبت به تشکیل کمیته‌های ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی در‌استانهایی که مقتضی بداند با ترکیب زیر اقدام کند:
1 – معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی استان.
2 – معاون دارو و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی استان.
3 – رییس نظام پزشکی مرکز استان.
4 – دو نفر از اعضای کمیته استانی ترویج تغذیه با شیر مادر.
5 – یک نفر پزشک متخصص زنان و زایمان.
6 – یک نفر متخصص یا کارشناس علوم تغذیه.
7 – یک نفر ماما.
8 – یک نفر پرستار. ‌افراد موضوع این ماده با حکم رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی استان منصوب می‌شوند. خدمات کمیته‌های استانی افتخاری است. ‌
ماده 11 – وظایف و اختیارات کمیته‌های استانی ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی به شرح زیر است:
1 – نظارت بر چگونگی برآورد نیاز استان به شیر مصنوعی و توزیع صحیح آن.
2 – نارت بر حسن اجرای برنامه‌های آموزشی، تبلیغاتی، انتشاراتی و تحقیقاتی.
3 – ارایه گزارش اقدامهای انجام شده به کمیته سیاستگزاری و نظارت بر ترویج تغذیه با شیر مادر.
4 – انجام امور محول شده از سوی کمیته سیاستگزاری و نظارت بر ترویج تغذیه با شیر مادر. ‌
ماده 12 – معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی استان، رییس کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران‌شیردهی استان بوده و موظف است جلسات را به طور منظم تشکیل دهد. ‌
ماده 13 – تصمیم‌های کمیته‌های استانی ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی، پس از تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی در استان مربوط قابل اجراست. ‌
ماده 14 – دانشگاه‌های علوم پزشکی و اعضای کمیته‌های موضوع قانون بر حسن اجرای قانون و این آیین‌نامه در مؤسسات تولیدکننده و توزیع کننده نظارت‌کامل داشته و در صورت مشاهده تخلفات موضوع قانون، مراتب را در کمیته‌های استانی مطرح و در صورت تأیید، موضوع را به مراجع ذیصلاح برای تعقیب‌متخلفات اعلام می‌کنند. ‌
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


+ 3 = 12

خانه آیین نامه های تامین اجتماعی آیین نامه اجرایی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی ۱۳۷۵/۹/۲۷