Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

آیین نامه اجرایی قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی (مصوب ۱۳۶۷/۴/۱۹ هیات وزیران)

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1367.4.19 بنا به پیشنهاد شماره .653‌د مورخ 1367.2.26 سازمان امور اداری و استخدامی کشور به استناد ماده 10‌قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی مصوب 1366.10.27 مجلس شورای اسلامی،
آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور را که در این آیین‌نامه‌به اختصار “‌قانون” نامیده می‌شود به شرح زیر تصویب نمودند.
“‌آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی” ‌
ماده 1
‌به منظور تعیین مابه‌التفاوت موضوع ماده یک قانون ابتدا درصدی که به عنوان کسور بازنشستگی یا حق بیمه طبق مقررات بازنشستگی و وظیفه مربوط‌از حقوق و مزایای مستخدم برداشته شده است. از حق بیمه قانون تأمین اجتماعی شامل سهم کارفرما و کارگر مهیا حق بیمه درمانی و غرامت دستمزد‌که هفده درصد می‌شود، کسر می‌گردد و سپس حاصل آن در مبلغ ریالی وجوه منتقله ضرب و بر درصد کسور بازنشستگی پرداختی مستخدم تقسیم‌می‌گردد.
“(‌مابه‌التفاوت موضوع ماده یک قانون)” مساوی است با:
“(‌مبلغ ریالی وجوه منتقل شده به صندوق تأمین اجتماعی) X (17% منهای مقدار درصد کسر شده از حقوق کارمند)” ‌تقسیم بر:
“‌بر درصد کسور بازنشستگی پرداختی مستخدم” ‌بدیهی است بنا به درخواست مستخدم مبلغ حاصله رأساً و یا توسط دستگاه متبوع وی به صندوق تأمین اجتماعی واریز خواهد شد. ‌
ماده 2
‌اجرای مفاد ماده چهار قانون در کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است توسط‌کمیته‌هایی که به همین منظور تحت نظر و زیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط مرکب از سه نفر ترجیحاً (‌معاون دارای و مالی، بالاترین مسئول‌واحد تشکیلاتی و یک نفر به انتخاب وزیر یا رییس دستگاه اجرایی) تشکیل می‌شود انجام خواهد شد. نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور‌نیز حسب دعوت هر دستگاه در جلسه مربوطه شرکت خواهد نمود. ‌
تبصره: کمیته متشکله در وزارتخانه و دستگاه‌های مستقل علاوه بر انجام وظائف مربوط مسئولیت هماهنگی کمیته دستگاه‌های تابعه را نیز به عهده‌خواهند داشت همچنین در جهت حفظ هماهنگی لازم بین کمیته‌های کلیه دستگاه‌های مشمول قانون کمیته مرکزی اصلاح تشکیلات تفصیلی در‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل می‌گردد. ‌
ماده 3
‌دستگاه‌های دولتی مکلفند در اجرای مفاد ماده 4 قانون، با اعمال سیاست ادغام واحدهای تابعه و مشابه و تقلیل سطوح سازمانی، تشکیلات جدید‌خود را که حاوی پستها یا مشاغل ثابت و موقت باشد ظرف مدت حداکثر 9 ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه تهیه و جهت تأیید به سازمان امور اداری‌و استخدامی کشور ارسال نمایند. ‌
تبصره: آن تعداد از مستخدمین غیر رسمی که مورد نیاز دستگاه‌ها باشند به پستها یا مشاغل موقت سازمانی که از تبدیل پستهای یا مشاغل بلامتصدی‌ایجاد خواهد شد منصوب می‌شوند. ‌
ماده 4
‌در مورد حذف پستها یا مشاغل سازمانی بلامتصدی اولویت یا مشاغل پشتیبانی می‌باشد و حتی‌الامکان بایستی از حذف پستهای اصلی و تخصصی و‌نیز پستهای سازمانی واحدهای مستقر در مناطق محروم و پستهای حساس و واحدهای جدیدالتأسیس خودداری شود. ‌
ماده 5
‌وزارتخانه‌های مذکور در ماده 6 قانون که بر اساس ماده مزبور مجوز استخدام اخذ می‌نمایند مکلفند ده درصد از نیروی مورد نیاز خود را از بین جانبازان‌انقلاب اسلامی و فرزندان، پدران و برادران شهدا، اسرار و مفقودین و جانبازانی که قادر به کار نمی‌باشند و نیز رزمندگان داوطلبی که نه ماه متوالی یا یک‌سال متناوب در جبهه‌های جنگ تحمیلی خدمت نموده‌اند در رشته‌های شغلی که واجد شرایط آن باشند و در مورد خواهران و همسران آنان در مشاغل‌آموزشی و بهداشتی و درمانی تأمین نمایند. ‌
تبصره: در صورتی که پس از انتشار آگهی و تأیید بنیاد شهید انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (‌حسب مورد)، امکان تأمین نیروی انسانی‌بر اساس نسبت تعیین شده از بین افراد مندرج در این ماده وجود نداشته باشد وزارتخانه‌های مورد نظر می‌توانند نیاز استخدامی خود را بر اساس‌مقررات مورد عمل، تأمین نمایند. ‌
ماده 6
‌مستخدمین پیمانی دستگاه‌های دولتی در صورتی که حداقل 8 سال سابقه خدمت در همان دستگاه و یا یک سال خدمت متوالی یا غیر متولای‌داوطلبانه در جبهه به علاوه 2 سال سابقه خدمت در همان دستگاه داشته باشند به شرط وجود پست یا شغل سازمانی بلامتصدی با درخواست کتبی‌آنان و پس از طی مراحل گزینش و رعایت کلیه مقررات مربوط به مستخدم رسمی تبدیل وضع خواهند یافت. ‌
تبصره: مستخدمین مشمول این ماده از شرط حداکثر سن مقرر دربند “‌الف” ماده 14 قانون استخدام کشوری و انجام امتحان و مسابقه ورود به خدمت‌رسمی معاف می‌باشند (‌مشروط بر این که مستخدمین مزبور، قبل از شروع خدمت پیمانی به سقف سن مقرر در بند مذکور نرسیده باشند). ‌
ماده 7
‌بازنشستگی و بازخرید مستخدمین تابع قانون تأمین اجتماعی که بر اساس قانون اصلاح تبصره یکی ماده 74 قانون استخدام کشوری و الحاق سه تبصره‌به آن تا تاریخ اجرای قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی توسط دستگاه‌های دولتی مربوط بازنشسته یا بازخرید شده‌اند از تاریخ‌های تعیین شده در ابلاغ یا‌حکم مربوط معتبر و مجری می‌باشد. ‌
ماده 8
‌استفاده از خدمات بازنشستگان را افراد بازخرید شده بنا به پیشنهاد وزیر ذیربط به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌
تبصره: مهلت ادامه اشتغال به کار غیر رسمی بازنشستگان و افراد بازخرید شده که در چهارچوب اختیارات قانونی دستگاه‌های مربوط قبلاً به خدمت‌دعوت شده‌اند (‌موضوع مصوبه .11344ت 26 مورخ 1367.2.3) از 1367.4.15 تا زمان صدور این مصوبه تمدید می‌گردد. ‌
ماده 9
‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است بر اجرای قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی و این آیین‌نامه در دستگاه‌های دولتی نظارت لازم اعمال‌و در صورت نیاز دستورالعملهای اجرایی و بخشنامه‌های لازم را تهیه و ابلاغ نماید. ‌میرحسین موسوی – نخست‌وزیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


3 × 3 =

خانه آیین نامه های تامین اجتماعی آیین نامه اجرایی قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی (مصوب ۱۳۶۷/۴/۱۹ هیات وزیران)