Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

آیین نامه اجرایی قانون‌ بیمه‌ بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو ۱۳۷۹/۲/۱۷

‌آیین نامه اجرایی قانون‌ بیمه‌ بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو (مصوب 1379/2/17 هیأت وزیران)
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1379/2/17 بنا به پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی و به استناد ماده واحده قانون بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو ـ مصوب 1376 ـ آیین نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود.
ماده 1‌ـ
در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ بافنده: بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلوی خانگی بدون کارفرما که با استفاده از دستگاه بافندگی فعال (در حال بافت) در واحد مسکونی خود مشغول به کار بافت باشند.
ب ـ سازمان: سازمان تأمین اجتماعی.
پ ـ قانون: قانون بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو ـ مصوب 1376.
ماده 2-
تعیین بافنده توسط سازمان، پس از اخذ نظر از دستگاههای ذی‌ربط مبنی بر آنکه فرد به کار بافندگی اشتغال دارد صورت می‌گیرد.
تبصره 1- تأیید و معرفی بافنده طبق رویه واحدی که با هماهنگی دستگاههای ذیربط توسط سازمان تدوین خواهد شد صورت می‌گیرد.
تبصره 2- چنانچه محرز و مشخص شود که معرفی فرد بافنده خلاف واقع صورت گرفته است با توجه به مفاد قرارداد منعقد شده، قرارداد مربوط لغو می‌شود.
ماده 3 –
درآمد ماهانه مبنای محاسبه حق بیمه برای بافنده معادل پنجاه درصد (50%) حداقل دستمزد کارگر ساده مشمول قانون کار در زمان انعقاد قرارداد و تغییرات بعدی آن خواهد بود.
ماده‌ 4-
نرخ حق بیمه بافنده معادل چهارده درصد (14%) دستمزد موضوع ماده 3 این آیین نامه است که به نسبت هفت درصد (7%) سهم دولت و هفت درصد (7%) سهم متقاضی تعیین می‌شود.
ماده‌ 5-
پوشش بیمه‌ای بافنده به تدریج و با رعایت ماده 7 قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.
ماده‌ 6-
استفاده از مزایای این آیین نامه به صورت اختیاری و مشروط به ارایه تقاضای کتبی، تنظیم قرارداد با سازمان و پرداخت حق بیمه مقرر از تاریخ انعقاد قرارداد است. بیمه شده مکلف است مبلغ حق بیمه را در دو نوبت شش ماهه اول و شش ماهه دوم در طول یکسال به حساب سازمان واریز نماید، مشروط بر آنکه حق بیمه هر دوره حداکثر طی سه ماه اول هر دوره پرداخت شود.
تبصره ـ در صورتی که پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده در موعد مقرر متوقف شود با حفظ سوابق قبلی قرارداد منتفی می‌شود.
ماده‌ 7-
حداقل سن افراد واجد شرایط برای انعقاد قرارداد بیمه موضوع این آیین‌نامه پانزده (15) سال و حداکثر سن پنجاه (50) سال تمام است.
ماده‌ 8-
چنانچه متقاضی استفاده کننده از مزایای قانون بیش از پنجاه (50) سال داشته باشد حق بیمه مازاد بر پنجاه (50) سال توسط دولت و ذینفع به نسبتهای مقرر در ماده 4 این آیین نامه پرداخت می‌شود.
ماده‌ 9ـ
شرایط لازم برای بیمه متقاضیانی که بیش از پنجاه (50) سال سن دارند به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف ـ در زمان تقاضا سن آنان بیش از پنجاه و پنج (55) سال تمام نباشد.
ب ـ حق بیمه مازاد موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون را یکجا بپردازند.
پ ـ بین پذیرش تقاضا توسط سازمان و پرداخت یکجا بیش از یک ماه فاصله نیفتد.
ت ‌ـ هر فرد می‌تواند تنها یک بار متقاضی استفاده از امکان پرداخت یکجا شود.
تبصره 1- مبلغ حق بیمه مازاد بر پنجاه (50) سالگی سهم ذینفع باید براساس حداقل دستمزد کارگر ساده در زمان تقاضا با توجه به مفاد ماده 3 این آیین نامه (پنجاه درصد حداقل دستمزد) و به طور یکجا وصول شود، اضافه بر اینکه دریافت حق بیمه سهم دولت از این بابت به همان نسبت با اعلام سازمان همه ساله در بودجه کل کشور پیش‌بینی و تأمین می‌شود.
تبصره 2- پذیرش سوابق یکجای اخذ حق بیمه مذکور در این ماده تنها در محاسبه میزان مستمری و پس از دریافت حق بیمه کامل انجام می‌شود و در شرایط احراز مؤثر نخواهد بود.
ماده 10-
مشمولان این آیین نامه باید با معرفی سازمان و براساس ماده 91 قانون تأمین‌اجتماعی و قبل از انعقاد قراداد بیمه به هزینه شخصی مورد معاینه قرار گیرند.
ماده 11-
شرایط استفاده از مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت مشمولان قانون مطابق مقررات عام قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.
تبصره ـ میزان مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان (فوت) که طبق مفاد این آیین نامه با توجه به قانون تأمین اجتماعی برقرار می‌شود، در هر حال نباید از مبنای محاسبه حق‌بیمه بیشتر و از 3/2 آن کمتر باشد.
ماده 12-
افرادی که طبق مقررات این آیین نامه مشمول دریافت مستمری خواهند شد از شمول مقررات ماده 111 قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن خارج می‌باشند.
تبصره ـ بیمه شدگان مشمول این آیین نامه و خانواده آنان پس از برقراری مستمری، مشمول کسر دو درصد (2%) حق درمان موضوع ماده 89 قانون تأمین اجتماعی و استفاده از مزایای درمان قانون مذکور نخواهند شد.
ماده13-
حوادث ناشی از کار موضوع این آیین نامه که منجر به برقراری مستمری ازکارافتادگی کلی و فوت بیمه شدگان خواهد شد عبارت است از حوادثی که در ارتباط با حرفه بافندگی موضوع این آیین نامه (با تشخیص سازمان) متوجه بیمه‌شدگان می‌شود. (به استناد اصلاحیه مورخ 1381/1/25 هیأت وزیران لغو گردیده است)
ماده 14-
سازمان، تشکیلات لازم برای اجرای مقررات قانون و این آیین نامه را با رعایت قوانین و مقررات مربوط ایجاد خواهد کرد و در هر حال سازمان مکلف است حسابهای درآمد و هزینه بیمه موضوع این آیین نامه را جداگانه نگهداری نماید.
تأمین کسری بودجه مربوط به اجرای قانون از محل منابع سازمان مجاز نیست.
ماده 15-
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عوارض وصولی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران را از تاریخ تصویب قانون تا تاریخ تصویب این آیین نامه به طور یکجا به حساب مربوط منتقل و وصولی‌های آتی را هر ماه یکبار به همان حساب واریز نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


6 × = 54

خانه آیین نامه های بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو آیین نامه اجرایی قانون‌ بیمه‌ بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو ۱۳۷۹/۲/۱۷