Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

ماده‌ ۱۱

تأسیسات‌ و تجهیزات‌ درمانی‌ سازمان‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ که‌ از محل‌ ذخایر سازمان‌ مذکور تأمین‌ شده‌ است‌ با حفظ‌ مالکیت‌ سازمان‌ در اختیار سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ قرار می‌گیرد.
تبصره‌ :
کارکنان‌ واحدهای‌ درمانی‌ مذکور در این‌ ماده‌ با حفظ‌ حقوق‌ و سوابق‌ و مزایای‌ استخدامی‌ خود به‌ سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ منتقل‌ خواهند شد. (این ماده و تبصره آن به موجب لایحه قانون تشکیل سازمان شورای فنی موضوع ماده 4 قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت و انحلال سازمان تأمین خدمات درمانی مورخ 1358/9/2 لغو شده است).
لایحه قانونی تشکیل شورای فنی موضوع ماده 4 قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت و انحلال سازمان تأمین خدمات درمانی مورخ 1358/9/12
ماده واحده:
از تاریخ تصویب این قانون شورای فنی موضوع ماده 4 قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولتی مصوب اسفند ماه سال 1351 با ترکیب زیر در وزارت بهداری و بهزیستی تشکیل و عهده‌دار کلیه وظایفی خواهد بود که شورای فنی سابق به عهده داشته است:
وزیر بهداری و بهزیستی یا نماینده او.
رئیس هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی مرکز یا دبیرکل سازمان مذکور.
رئیس بیمه مرکزی یا نماینده او.

دو نفر از پزشکان آزاد به انتخاب وزیر بهداری و بهزیستی

تبصره:
اختیارات مجمع عمومی موضوع ماده 3 قانون خدمات درمانی مستخدمین دولت به وزیر بهداری و بهزیستی واگذار و سازمان تأمین خدمات درمانی منحل می‌شود). (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جایگزین وزارت بهداری و بهزیستی شده است) با توجه به تبصره 2 ماده واحده قانون الزام سازمان تأمین‌اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده 3 قانون تأمین اجتماعی مصوب 21/8/1368، اعضاء زیر نیز به اعضای شورای فنی اضافه شده‌اند:
– مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی یا نماینده او.
– رئیس سازمان برنامه و بودجه یا نماینده او. (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور جایگزین گردیده است) (در این زمینه همچنین به ماده 2 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373 مراجعه نمایید.)

شماره:18384/200


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


× 1 = 2