Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

‌امتیازات استخدامی ایثارگران (بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د مورخ ۱۳۷۱/۵/۲۰ سازمان امور اداری و استخدامی کشور)

پیرو بخشنامه شماره 705/د مورخ 1371/2/16 و در ادامه اجرای قانون هماهنگ پرداخت کارکنان، امتیازات دیگری برای ایثارگران عزیز در نظر گرفته شده است که بمنظور ساده کردن مقررات پرهیز از ابهامات احتمالی، مفاد ین بخشنامه حاوی امتیازات جدید و امتیازات قبلی از تاریخ 1370/1/1 جایگزین بخشنامه شماره 705/د مورخ 1371/2/16 می گردد.
1- کلیه آزادگان و جانبازان از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار خواهند بود.
2- آزادگان، اسراء و مفقودین تا حداکثر سه سال سابقه اسارت یا مفقودیت، جانبازان تا حداکثر 40% از کارافتدگی، رزمندگان با حداقل 6 ماه سابقه خدکت متوالی یا 9 ماه متناوب در جبهه در فاصله زمانی 1359/6/31 لغایت 1367/5/29 ( تاریخ آتش بس) همواره از یک گروه تشویقی بالاتر از گروه استحقاقی خود(براساس نظام هماهنگ پرداخت) برخودار خواهند شد.
3- آزادگان، اسراء و مفقودین با بیش از سه سال سابقه اسارت یا مفقودیت، جانبازان با بیش از 40% از کارافتادگی، رزمندگان با بیش از سه سال سابقه خدمت در جبهه در فاصله زمانی فوق الذکر همواره از دو گروه تشویقی بالاتر از گروه استحقاقی خود برخوردار می گردند.
4- امتیازات بندهای 2و3 در مورد آزادگان و جانبازان پس از اعمال بند یک اعمال خواهد شد.
5- میزان فوق العاده شغل براساس مقطع تحصیلی بالاتر و گروه شغل مربوطه تعیین و پرداخت خواهد گردید.
6- در صورتیکه مستخدم نتواند بدلایل ذیل از امتیاز مقطع تحصیلی بالاتر استفاده نماید یک گروه علاوه بر گروه استحقاقی مستخدم به وی اعطاء می شود:
الف- عدم پیش بینی مدرک تحصیلی بالاتر در شرایط احراز رشته شغلی مورد تصدی.
ب- عدم وجود مقطع تحصیلی بالاتر ( مثلاً در مورد دارندگان مدرک تحصلی دکتر)
ج- داشتن مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدائی یا دوره تکمیلی نهضت سواد آموزی یا تحصیلات کمتر از ان.
7- گروه ورودی افرادی که در طول جنگ تحمیلی از تاریخ 1359/6/31 لغایت 1367/5/29 بمدت حداقل یکسال متوالی یا متناوب در جبهه های نبرد حق علیه باطل مسئولیت فرماندهی گروهان به بالا را داشتنه اند بشرح زیر تعیین می گردد:
الف- گروه ورودی افرادی که فرماندهان گروهان تا سطح گردان و عناوین همتراز ( یا دو سال فرماندهی دسته) را بعهده داشته اند همانند متصدیان مشاغلی است که گروه ورودی انان 3 تعیین شده است.
ب- گره ورودی افرادی که فرماندهی گردان تا سطح تیپ و عناوین همتراز را بعهده داشته اند همانند متصدیان مشاغلی است که گروه ورودی انان 5 تعیین شده است.
ج- گروه ورودی افرادی که فرماندهی تیپ و سطوح بالاتر و عناوین همتراز را بعهده داشته اند همانند متصدیان مشاغلی است که گروه ورودی آنان 7 تعیین شده است.
تبصره 2- در صورتیکه افراد مزبور از نظر مدرک تحصیلی و سوابق تجربی خود واجد شرایط هر یک از گروههای 3،5و 7 باشند همواره در دو گروه بالاتر از گروه استحقاقی خود قرار خواهند گرفت.
8- میزان افزایش سنواتی تشویقی مشمولین تبصره ماده 17 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بترتیب ذیل محاسبه می گرددک
الف – به ازاء هر سال سابقه خدمت داوطلبانه در جبهه تا تاریخ 23 مرداد بمیزان 6 درصد.
ب- به ازاء هر سال سابقه خدمت غیر داوطلبانه در جبهه تا تاریخ 1369/5/23 3 درصد.
ج – به ازاء هر سال اسارت و مفقودیت بمیزان 6 درصد.
د – به ازاء هر سال اشتغال یا ماموریت در مناطق جنگزده که در اثر جنگ تحمیلی تخریب یا تخلیه شده تا پایان سال 1369 بمیزان 3 درصد.
هـ – بهازاء هر سال اشتغال یا ماموریت در مناطق جنگی زیر اتش مستقیم دشمن تا پایان سال 1367 بمیزان 6 درصد.
تبصره1- سنوات تشویقی در هر یک از موارد فوق الذکر علاوه بر افزایش سنواتی استقاقی بر مبنای آخرین گروه مربوط اعطاء می گردد.
2- در مورد جانبازان، هر 10% ازکارافتادگی آنان بمنزله یکسال سابقه خدمت داوطلبانه در جبهه از نظر افزایش سنواتی تشویقی قابل احتساب می باشد.
تبصره3- مناطق جنگی و جنگزده مذکور و مقاطع زمانی مربوط به ترتیب تویط ستاد کل نیروهای مسلح و ستاد بازسازی مناطق جنگی کشو تعیین و اعلام می گرددد.
تبصره 4- ادامه استفاده مستخدمین از امتیاز مربوط به مناطق جنگزده بازسازی نشده بعد از 1370/2/1 منوط به تایید ستاد بازسازی مناطق جنگی کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود.
9 – به ازاء هر سال سابقه عضویت در بسیج از تاریخ ابلاغ دستورالعمل اجرائی مربوط که توسط نیروهای مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یا هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تایید ستاد کل نیروهای مسلح خواهد رسید افزایش سنواتی بمیزان تا 3 درصد علاوه بر افزایش سنواتی استحقاقی براساس حقوق مبنای آخرین گروه مربوط اعطاء می گردد.
10 – بهمستخدمینی که پس از بازنشستگی یا از کارافتادگی از تاریخ 1359/6/31 لغایت 1369/5/23 به جبهه های جنگ تحمیلی اعزام شده اند در قبال هر سال خدمت در جبهه افزایش سنواتی تشویقی بمیزان 6 درصد آخرین حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه آنان از 1370/1/1 تعلق خواهد گرفت. کسر سال به نسبت قابل احتساب می باشد.
11- مدت حضور در جبهه، اسارت و مفقودیت در قبل از استخدام رسمی فقط مشمول امتیازات این بخشنامه خواهد بود و بدلیلی فقدان مجوز قانونی از لحاظ بازنشستگی قابل احتساب نمی باشد.
تبصره 1- صرفاً مدت اشارت آزادگان از لحاظ بازنشستگی کماکان دوبرابر قابل احتساب خواهد بود.
تبصره 2- آزادگانی که تمایل به استفاده از امتیازات ماده 13 قانون حماست از آزادگان مصوب 1368/9/13 مجلس شورای اسلامی را ندارد، در شمول امتیازات این بخشنامه خواهند بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


6 + 5 =

خانه بخشنامه های کار ‌امتیازات استخدامی ایثارگران (بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د مورخ ۱۳۷۱/۵/۲۰ سازمان امور اداری و استخدامی کشور)