Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

قانون‌ برقراری‌ حقوق‌ وظیفه‌ از کارافتادگی‌ و وظیفه‌ عائله‌ تحت تکفل‌ جانبازان‌ و شهداء انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ و جنگ‌ تحمیلی‌ و پرداخت‌ حقوق‌ و مزایای‌ مجروحین‌ جنگ‌ تحمیلی‌ و انقلاب‌ اسلامی‌ مصوب‌ ۱۳۶۱/۱۱/۲۵ مجلس‌ شورای‌ اسلامی

ماده 1
آن‌ عده‌ از مستخدمین‌ رسمی‌ یا ثابت‌ و نیز کارکنان‌ تمام‌وقت‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ و شرکتهای‌ دولتی‌ از جمله‌ سازمانهای‌ دولتی‌ که‌ شمول‌ قانون‌ بر آنها مستلزم‌ ذکر نام‌ است‌ و مستخدمین‌ شهرداریها که‌ برای‌ حفظ‌ دستاوردهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ و یا به‌ سبب‌ شرکت‌ یا همکاری‌ در عملیات‌ نظامی‌ دفاع‌ از تمامیت‌ و استقلال‌ کشور جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ معلول‌ و از کارافتاده‌ شناخته‌ می‌شوند و یا به‌ درجه‌ شهادت‌ نائل‌ می‌گردند، با رعایت‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ خود مشمول‌ احکام‌ مربوط‌ به‌ از کارافتادگی‌ و فوت‌ به‌ سبب‌ انجام‌ وظیفه‌ شناخته‌شده‌ و حقوق‌ وظیفه‌ آنان‌ یا عائله‌ تحت‌ تکفل‌ آنان‌ عبارت‌ خواهد بود از مجموع‌ حقوق‌ وظیفه‌ای‌ که‌ بر این‌ اساس‌ حسب‌ مقررات‌ مربوط‌ تعیین‌ می‌شود به‌ اضافه‌ حقوق‌ پایه‌ یک‌ گروه‌ یک‌ جدول‌ حقوق‌ موضوع‌ ماده‌ 32 قانون‌ استخدام‌ کشوری‌ که‌ از صندوق‌ بازنشستگی‌ کشوری‌ یا صندوق‌ بازنشستگی‌ و وظیفه‌ مربوط‌ حسب‌ مورد پرداخت‌ خواهد شد.ماده 2
حقوق‌ وظیفه‌ موضوع‌ لایحه‌ قانونی‌ راجع‌ به‌ برقراری‌ حقوق‌ وظیفه‌ درباره‌ کارکنان‌ دولت‌ و مشمولین‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ که‌ در جریان‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ از کارافتاده‌ یا به‌ درجه‌ شهادت‌ نائل‌ شده‌ یا می‌شوند مصوب‌ 1358/9/21 شورای‌ انقلاب‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در مورد مستخدمین‌ رسمی‌ یا ثابت‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتی‌ و شهرداریها و مؤسساتی‌ که‌ شمول‌ قانون‌ بر آنها مستلزم‌ ذکر نام‌ است‌، عبارت‌ خواهد بود از مجموع‌ حقوق‌ وظیفه‌ای‌ که‌ براساس‌ لایحه‌ قانونی‌ مزبور تعیین‌ گردیده‌ به‌ اضافه‌ حقوق‌ پایه‌ یک‌ گروه‌ یک‌ جدول‌ موضوع‌ ماده‌ 32 قانون‌ استخدام‌ کشوری‌ که‌ از صندوق‌ بازنشستگی‌ و وظیفه‌ مربوط‌ پرداخت‌ خواهد شد.

ماده 3
آن‌ عده‌ از مستخدمین‌ دولت‌ و بخش‌ خصوصی‌ که‌ از لحاظ‌ بازنشستگی‌ و وظیفه‌ مشمول‌ مقررات‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ می‌باشند و بعلل‌ مذکور در ماده‌ (1) این‌ قانون‌ از کارافتاده‌ شناخته‌شده‌ یا شهید شده‌ یا بشوند از شمول‌ این‌ قانون‌ خارج‌ بوده‌ و تابع‌ مقررات‌ قانون‌ راجع‌ به‌ برقراری‌ مستمری‌ درباره‌ بیمه‌شدگانی‌ که‌ بعلت‌ همکاری‌ با نیروهای‌ مسلح‌ شهید یا معلول‌ شده‌ یا می‌شوند مصوب‌ 1360/11/18 مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ خواهند بود.

تبصره: تبصره‌ 4 ماده‌ واحده‌ راجع‌ به‌ برقراری‌ مستمری‌ درباره‌ بیمه‌شدگانی‌ که‌ بعلت‌ همکاری‌ با نیروهای‌ مسلح‌ شهید یا معلول‌ می‌شوند از این‌ تاریخ‌ لغو و تشخیص‌ موارد مذکور در ماده‌ 1 این‌ قانون‌ در مورد قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ حسب‌ مورد بعهده‌ شورای‌ عالی‌ موارد درگذشت‌ یا بنیاد شهید و یا سپاه‌ پاسداران‌ خواهد بود.

ماده 4
حقوق‌ وظیفه‌ و وظیفه‌ عائله‌ تحت‌ تکفل‌ مقامات‌ موضوع‌ تبصره‌ ماده‌ 32 قانون‌ استخدام‌ کشوری‌ اعم‌ از اینکه‌ مستخدم‌ رسمی‌ یا ثابت‌ دولت‌ باشند یا نباشند در صورتی‌ که‌ در زمان‌ تصدی‌ مقامات‌ مذکور بعلل‌ مندرج‌ در ماده‌ 1 این‌ قانون‌ معلول‌ و از کارافتاده‌ یا شهید شده‌ یا بشوند آخرین‌ حقوق‌ مقام‌ مربوط‌ که‌ در زمان‌ از کارافتادگی‌ یا شهادت‌ به‌ آنان‌ تعلق‌ می‌گرفته‌ است‌ خواهد بود که‌ در مورد مستخدمین‌ رسمی‌ و ثابت‌ حسب‌ مورد از صندوق‌ بازنشستگی‌ کشوری‌ یا سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ یا صندوقهای‌ مربوط‌ پرداخت‌ خواهد شد و در صورتی‌ که‌ قبل‌ از تصدی‌ این‌ مقامات‌ کارمند دولت‌ نبوده‌اند حقوق‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ از صندوق‌ بازنشستگی‌ کشوری‌ پرداخت‌ خواهد شد.

تبصره 1: در مورد معاونان‌ استاندار، فرمانداران‌، بخشداران‌ و شهرداران‌ که‌ کارمند رسمی‌ یا ثابت‌ دولت‌ نباشند و براساس‌ مجوزهای‌ قانونی‌ مربوط‌ تصدی‌ این‌ مشاغل‌ را عهده‌دار گردیده‌اند و همچنین‌ کارکنانی‌ که‌ بطور تمام‌وقت‌ در خدمت‌ دولت‌ بوده‌اند گروه‌ و پایه‌ای‌ برای‌ آنان‌ بصورت‌ همطرازی‌ با مستخدمین‌ رسمی‌ براساس‌ پست‌ مورد تصدی‌ و شرایط‌ احراز آن‌ توسط‌ شورای‌ سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور تعیین‌ و طبق‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ درباره‌ خود یا عائله‌ تحت‌ تکفل‌ آنان‌ رفتار خواهد شد.
تبصره 2: حقوق‌ وظیفه‌ افراد موضوع‌ این‌ ماده‌ و تبصره‌ یک‌ آن‌ که‌ کارمند رسمی‌ یا ثابت‌ دولت‌ نمی‌باشند نیز از صندوق‌ بازنشستگی‌ کشوری‌ پرداخت‌ خواهد شد.

ماده 5
در صورتیکه‌ تعداد افراد عائله‌ تحت‌ تکفل‌ مستخدم‌ وظیفه‌بگیر با احتساب‌ مستخدم‌ همچنین‌ تعداد افراد عائله‌ تحت‌ تکفل‌ مستخدم‌ شهید موضوع‌ این‌ قانون‌، بیش‌ از چهار نفر باشد به‌ ازاء هر فرد مازاد بر چهار نفر تا زمانی‌ که‌ افراد مزبور از حقوق‌ وظیفه‌ مقرر استفاده‌ می‌کنند و یا تحت‌ تکفل‌ مستخدم‌ وظیفه‌بگیر محسوب‌ می‌شوند پنج‌ هزار ریال‌ به‌ حقوق‌ وظیفه‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ اضافه‌ می‌شود و از همان‌ صندوقی‌ که‌ حقوق‌ وظیفه‌ پرداخت‌ می‌شود پرداخت‌ خواهد شد.

تبصره: افزایش‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ شامل‌ برادر و خواهر مستخدم‌ نمی‌باشد.

ماده 6
در صورتی‌ که‌ مستخدم‌ از کارافتاده‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ فوت‌ شود تمام‌ حقوق‌ وظیفه‌ای‌ که‌ برای‌ وی‌ برقرار شده‌ با افزایشهای‌ موضوع‌ ماده‌ 5 این‌ قانون‌ به‌ عائله‌ تحت‌ تکفل‌ وی‌ پرداخت‌ خواهد شد.

ماده 7
عائله‌ تحت‌ تکفل‌ مستخدم‌ که‌ می‌توانند از حقوق‌ وظیفه‌ مقرر در این‌ قانون‌ استفاده‌ نمایند از لحاظ‌ این‌ قانون‌ عبارتند از:
الف) افراد موضوع‌ ماده‌ 86 قانون‌ استخدام‌ کشوری‌.
ب) برادر و خواهر علیل‌ یا ناقص‌العضو مستخدم‌ متوفی‌ که‌ در کفالت‌ متوفی‌ بوده‌ و قادر به‌ انجام‌ کار نباشند مادام‌العمر.
ج) خواهر (به‌ شرط‌ نداشتن‌ شوهر) و برادری‌ که‌ در کفالت‌ متوفی‌ بوده‌اند تا پایان‌ 20 سالگی‌ مگر اینکه‌ بموجب‌ مدارک‌ مثبته‌ در یکی‌ از دانشگاهها یا موسسات‌ آموزشی‌ رسمی‌ عالی‌ مشغول‌ تحصیل‌ باشند و در این‌ صورت‌ تا پایان‌ 25 سالگی‌.

تبصره: فرزندان‌ اناث‌ و خواهر تحت‌ تکفل‌ متوفی‌ در صورتی‌ که‌ پس‌ از پایان‌ 20 سالگی‌ یا 25 سالگی‌ بر حسب‌ مورد شوهر نداشته‌ و به‌ تأیید بنیاد شهید برای‌ تأمین‌ زندگی‌ خود درآمدی‌ نداشته‌ باشند تا زمانیکه‌ درآمدی‌ ندارند از حقوق‌ وظیفه‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ می‌توانند استفاده‌ کنند.

ماده 8
حقوق‌ وظیفه‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ با تصویب‌ مراجع‌ ذیصلاح‌ مربوط‌ برقرار خواهد شد و در مواردی‌ که‌ در مقررات‌ مربوط‌ مرجعی‌ پیش‌بینی‌ نشده‌ است‌ شورای‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور مرجع‌ تصویب‌ خواهد بود.

ماده 9
حقوق‌ وظیفه‌ به‌ تساوی‌ بین‌ کلیه‌ وظیفه‌بگیران‌ تقسیم‌ می‌شود و در صورتی‌ که‌ سهم‌ هر یک‌ از آنان‌ قطع‌ شود سهم‌ مزبور به‌ سهام‌ بقیه‌ عائله‌ تحت‌ تکفل‌ افزوده‌ می‌شود.

ماده 10
حقوق‌ وظیفه‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ بدون‌ در نظر گرفتن‌ افزایش‌ موضوع‌ ماده‌ 5، در هیچ‌ مورد از یک‌ سوم‌ حداکثر جدول‌ حقوق‌ موضوع‌ ماده‌ 32 قانون‌ استخدام‌ کشوری‌ و اصلاحات‌ بعدی‌ آن‌ کمتر نخواهد بود.

ماده 11
حقوق‌ وظیفه‌ مستخدمین‌ و همچنین‌ حقوق‌ وظیفه‌ وراث‌ قانونی‌ مستخدمینی‌ که‌ قبل‌ از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ بعلل‌ مذکور در ماده‌ یک‌ از کارافتاده‌ شده‌ یا به‌ درجه‌ شهادت‌ نائل‌ آمده‌اند تا تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ براساس‌ لایحه‌ قانونی‌ مصوب‌ 21/9/1358 شورای‌ انقلاب‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ برقرار و پرداخت‌ می‌شود و از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ طبق‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ درباره‌ مستخدمین‌ مزبور و عائله‌ تحت‌ تکفل‌ آنان‌ رفتار خواهد شد.

ماده 12
در صورتی‌ که‌ افزایش‌ هزینه‌ زندگی‌ و عوامل‌ دیگر موجب‌ تغییر حقوق‌ گروه‌ یک‌ پایه‌ یک‌ جدول‌ موضوع‌ ماده‌ 32 قانون‌ استخدام‌ کشوری‌ شود سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور در مورد حقوق‌ وظیفه‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ بررسیهای‌ لازم‌ معمول‌ داشته‌ و پیشنهاد مقتضی‌ جهت‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ به‌ دولت‌ تقدیم‌ خواهد نمود.

ماده 13
آن‌ عده‌ از مستخدمین‌ بازنشسته‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ و شرکتهای‌ دولتی‌ و همچنین‌ سازمانهای‌ دولتی‌ که‌ شمول‌ قانون‌ بر آنها مستلزم‌ ذکر نام‌ است‌ و نیز شهرداریها که‌ بعلل‌ مذکور در ماده‌ 1 معلول‌ و از کارافتاده‌ شده‌ یا به‌ درجه‌ شهادت‌ نائل‌ گردیده‌ یا می‌گردند حقوق‌ وظیفه‌ آنان‌ یا عائله‌ تحت‌ تکفل‌ آنان‌ عبارت‌ خواهد بود از حقوق‌ بازنشستگی‌ مربوط‌ به‌ اضافه‌ حقوق‌ پایه‌ یک‌ گروه‌ یک‌ جدول‌ موضوع‌ ماده‌ 32 قانون‌ استخدام‌ کشوری‌ که‌ از صندوق‌ بازنشستگی‌ و وظیفه‌ مربوط‌ پرداخت‌ خواهد شد.

تبصره: در صورتیکه‌ مستخدمین‌ از کارافتاده‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ فوت‌ شوند، تمام‌ حقوق‌ وظیفه‌ای‌ که‌ برای‌ آنان‌ برقرار شده‌ است‌ با افزایشهای‌ موضوع‌ ماده‌ 5 این‌ قانون‌ به‌ عائله‌ تحت‌ تکفل‌ آنان‌ پرداخت‌ خواهد شد.

ماده 14
آن‌ عده‌ از مستخدمین‌ دولت‌ و شهرداریها که‌ به‌ علل‌ مذکور در ماده‌ یک‌ این‌ قانون‌ مجروح‌ و مصدوم‌ شده‌ یا می‌شوند در مدت‌ معالجه‌ و مداوا تا زمانیکه‌ بعلت‌ بیماری‌ توانائی‌ انجام‌ کار نداشته‌ و یا از کارافتاده‌ شناخته‌ شده‌اند از حقوق‌ و مزایای‌ مربوط‌ به‌ مرخصی‌ استعلاجی‌ استفاده‌ خواهند کرد و پس‌ از این‌ مدت‌ از لحاظ‌ استفاده‌ از مرخصی‌ تابع‌ مقررات‌ مربوط‌ خواهند بود.

تبصره: تشخیص‌ مدت‌ معالجه‌ و مداوای‌ مستخدمین‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ بعهده‌ کمیسیون‌ پزشکی‌ مرکب‌ از سه‌ نفر پزشک‌ دارای‌ شماره‌ نظام‌ پزشکی‌ به‌ معرفی‌ بنیاد شهید خواهد بود.

قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر چهارده‌ ماده‌ و هفت‌ تبصره‌ در جلسه‌ روز دوشنبه‌ بیست‌ و پنجم‌ بهمن‌ماه‌ یکهزار و سیصد و شصت‌ و یک‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ تصویب‌ و در تاریخ‌ 1361/12/2 به‌ تأیید شورای‌ نگهبان‌ رسیده‌ است‌.

شماره:18872/4685/4/30


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


+ 3 = 5

خانه سایر قوانین تامین اجتماعی قانون‌ برقراری‌ حقوق‌ وظیفه‌ از کارافتادگی‌ و وظیفه‌ عائله‌ تحت تکفل‌ جانبازان‌ و شهداء انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ و جنگ‌ تحمیلی‌ و پرداخت‌ حقوق‌ و مزایای‌ مجروحین‌ جنگ‌ تحمیلی‌ و انقلاب‌ اسلامی‌ مصوب‌ ۱۳۶۱/۱۱/۲۵ مجلس‌ شورای‌ اسلامی