Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

قانون‌ اصلاح‌ پاره‌ای‌ از مقررات‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ بازنشستگی‌، بانوان‌ شاغل‌، خانواده‌ها و سایر کارکنان‌ مصوب‌ ۱۳۷۹/۲/۱۳ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌

ماده 1
بندهای‌ ماده‌ (88) قانون‌ استخدام‌ کشوری‌ حذف‌ و عبارت‌ زیر جایگزین‌ آن می‌شود:ماده‌ 88 – دریافت‌ بیش‌ از یک‌ حقوق‌ بازنشستگی‌ یا حقوق‌ وظیفه‌ یا مستمری‌ یا بازخرید خدمت‌ برای‌ ایام‌ واحد خدمت‌ از سازمانها و صندوقهای‌ مربوط‌ به‌ وزارتخانه‌ها، مؤسسات‌، شرکتهای‌ دولتی‌، شهرداریها و مؤسسات‌ تابعه‌ و یا وابسته‌ به‌ آنها و همچنین‌ مؤسسات‌ غیردولتی‌ که‌ بیش‌ از بیست‌ و پنج‌ درصد (25%) سرمایه‌ یا بودجه‌ سالانه‌ آنها به‌ تشخیص‌ هیأت‌ وزیران‌ از محل‌ درآمد عمومی‌ تأمین‌ می‌شود ممنوع‌ است‌.

ماده 2
در ماده‌ (81) و (82) و تبصره‌ (1) ماده‌ (87) قانون‌ استخدام‌ کشوری‌ مصوب‌ 1345/3/31 و بند (پ‌) ماده‌ واحده‌ قانون‌ اصلاح‌ قوانین‌ و مقررات‌ بازنشستگی‌ و وظیفه‌ مصوب‌ 25/11/1374 جز در مورد حقوق‌ وظیفه‌ که‌ به‌ علت‌ انفصال‌ یا محرومیت‌ از حقوق‌ اجتماعی‌ مستخدم‌ برقرار می‌شود، میزان‌ چهار پنجم‌ به‌ تمام‌ حقوق‌ وظیفه‌ یا حقوق‌ بازنشستگی‌ اصلاح‌ می‌گردد.

ماده 3
دولت‌ موظف‌ است‌ کمک‌ هزینه‌ عائله‌مندی‌ کارکنان‌ شاغل‌، از کار افتاده‌ و یا بازنشسته‌ را در صورت‌ فوت‌، به‌ همسر دائم‌ آنها، مادامی‌ که‌ در قید حیات‌ باشند بپردازد.

ماده 4
در بند (ت‌) ماده‌ (86) قانون‌ استخدام‌ کشوری‌ عبارت‌ بعد از «عیال‌ دائمی‌ متوفی‌» حذف‌ می‌گردد.

ماده 5
قانون‌ اصلاح‌ تبصره‌ (2) ماده‌ واحده‌ قانون‌ اجازه‌ پرداخت‌ وظیفه‌ و مستمری‌ وارث‌ کارمندان‌ مصوب‌ 28 آذرماه‌ 1338 و برقراری‌ حقوق‌ وظیفه‌ در مورد فرزندان‌ و نوادگان‌ اناث‌ مصوب‌ 1363/10/2 به‌ شرح‌ زیر اصلاح‌ می‌شود:

1- در بند (ب‌) قانون‌ مذکور پس‌ از کلمه‌ «شوهر» کلمه‌ «حرفه‌» حذف‌ می‌گردد.
2- تبصره‌ (2) قانون‌ مذکور حذف‌ می‌گردد و تبصره‌ (3) به‌ تبصره‌ (2) تبدیل‌ می‌یابد.

ماده 6
عبارت‌ دو سوم‌ مندرج‌ در ماده‌ (1) و بند (ج‌) و تبصره‌ (2) ماده‌ (2) قانون‌ نظام‌ هماهنگ‌ حقوق‌ بازنشستگی‌ و وظیفه‌ مصوب‌ 1373/6/23 و محدودیت‌ حداکثر پرداخت‌ در حقوق‌ بازنشستگی‌ و وظیفه‌ حذف‌ می‌گردند و در هر حالت‌ معدل‌ تمامی‌ حقوق‌ و مزایای‌ دریافتی‌ که‌ ملاک‌ کسور بازنشستگی‌ است‌ در دو سال‌ آخر خدمت‌ با اعمال‌ آخرین‌ ضریب‌ حقوق‌ سال‌ بازنشستگی‌ مبنای‌ تعیین‌ حقوق‌ بازنشستگی‌ یا وظیفه‌ خواهد بود.

ماده 7
ماده‌ (1) و بند (1) ماده‌ (3) قانون‌ پرداخت‌ پاداش‌ پایان‌ خدمت‌ و بخشی‌ از هزینه‌های‌ ضروری‌ به‌ کارکنان‌ دولت‌ مصوب‌ 1375/2/26 و اصلاحیه‌ آن‌ مصوب‌ 1376/8/16 به‌ ترتیب‌ زیر اصلاح‌ می‌گردد:

به‌ کارکنان‌ شاغل‌ مذکور در قوانین‌ فوق‌الاشاره‌ هنگام‌ بازنشستگی‌، از کارافتادگی‌ یا فوت‌ در مقابل‌ کلیه‌ سوابق‌ خدمت‌ دولتی‌ به‌ ازای‌ هر سال‌ خدمت‌ معادل‌ یک‌ ماه‌ آخرین‌ حقوق‌ و فوق‌العاده‌های‌ دریافتی‌ که‌ ملاک‌ کسور بازنشستگی‌ است‌ به‌ عنوان‌ پاداش‌ پایان‌ خدمت‌ پرداخت‌ می‌شود.
کمک‌ هزینه‌ ازدواج‌ در مورد ازدواج‌ دائم‌ خود و فرزندان‌ مستخدمین‌ شاغل‌، بازنشسته‌ از کارفتاده‌ و متوفی‌ فقط‌ یک‌ بار حسب‌ مورد.

ماده 8
تبصره‌ (3) ماده‌ (3) قانون‌ نظام‌ هماهنگ‌ پرداخت‌ کارکنان‌ دولت‌ مصوب‌ 1370/6/13 موضوع‌ اعطاء دو گروه‌ بالاتر در مورد مستخدمینی‌ که‌ به‌ سبب‌ انجام‌ وظیفه‌ فوت‌ و یا از کارافتاده‌ شده‌ و یا بشوند نیز لازم‌الاجراء است‌.

ماده 9
مستخدمین‌ موضوع‌ مواد (143) و (144) قانون‌ استخدام‌ کشوری‌ که‌ در یکی‌ از مؤسسات‌ دولتی‌ مستثنی‌ شده‌ از قانون‌ استخدام‌ کشوری‌ خدمت‌ می‌نمایند تابع‌ قانون‌ نظام‌ هماهنگ‌ پرداخت‌ و قوانین‌ اصلاحی‌ آن‌ باشند، هنگام‌ بازنشستگی‌ یا فوت‌ و یا از کارافتادگی‌، معدل‌ تمامی‌ حقوق‌ و مزایای‌ دریافتی‌ آنان‌ که‌ ملاک‌ کسور بازنشستگی‌ است‌ در دو سال‌ آخر خدمت‌ مبنای‌ حقوق‌ بازنشستگی‌ یا وظیفه‌ خواهد بود.

ماده 10
این‌ قانون‌ در مورد کلیه‌ مشمولین‌ مندرج‌ در ماده‌ (1) قانون‌ نظام‌ هماهنگ‌ بازنشستگی‌ و وظیفه‌ و تبصره‌های‌ آن‌ مصوب‌ 1373/6/23 که‌ بازنشسته‌، فوت‌ و یا از کارافتاده‌ می‌شوند از تاریخ‌ 1379/1/1 لازم‌الاجراء می‌باشد و هرگونه‌ قوانین‌ و مقررات‌ مغایر از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ لغو می‌گردد.

تبصره: قسمت‌ اول‌ ماده‌ (7) موضوع‌ پاداش‌ پایان‌ خدمت‌ در مورد کارکنانی‌ که‌ از 1/1/1379 بازنشسته‌، فوت‌ و یا از کارافتاده‌ می‌شوند لازم‌الاجراء می‌باشد.

ماده 11
بار مالی‌ ناشی‌ از اجراء این‌ قانون‌ از محل‌ کسور بازنشستگی‌ مربوطه‌ و سرمایه‌گذاری‌ و سود سپرده‌گذاری‌های‌ کسور بازنشستگی‌ مشترکین‌ (اعم‌ از موجودیهای‌ صندوق‌، بدهیهای‌ دولت‌ و مازاد طراز مثبت‌ صندوق‌) از سوی‌ صندوق‌های‌ ذی‌ربط‌ و سایر منابع‌ زیر تأمین‌ خواهد شد:

بندهای‌ (د) و (ه) ماده‌ (3) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌.
بند (ه) تبصره‌ (4) و قسمت‌ دوم‌ بند (ی‌) تبصره‌ (10) قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1379 کل کشور.
قانون‌ پرداخت‌ پاداش‌ پایان‌ خدمت‌ و بخشی‌ از هزینه‌های‌ ضروری‌ به‌ کارکنان‌ دولت‌ و اصلاحیه‌ آن‌ مصوب‌ 26/2/1375 و 16/9/1376.
ردیف‌های‌ حقوقی‌ به‌ جای‌ مانده‌ کارکنانی‌ که‌ بازنشسته‌، فوت‌ و یا از کارافتاده‌ می‌شوند، در سال‌ مربوطه‌ از طریق‌ برگشت‌ به‌ خزانه‌ دولت‌.
کسور بازنشستگی‌ مربوطه‌ (مواد «1»، «2»، «4»، «5» و «6» این‌ قانون‌ که‌ از آن‌ کسور بازنشستگی‌ دریافت‌ می‌شود.)

ماده 12
به‌ دولت‌ اجازه‌ داده‌ می‌شود نرخ‌ کسور بازنشستگی‌ کلیه‌ کارکنان‌ بخش‌ دولتی‌ اعم‌ از کشوری‌ و لشکری‌ را به‌ صورت‌ یکسان‌ و حداکثر تا نه‌ درصد (9%) سهم‌ کارکنان‌ و یک‌ و نیم‌ برابر آن‌ سهم‌ دولت‌ تصویب‌ و اجراء نماید و عدم‌ تصویب‌ آن‌ مانع‌ اجرای‌ این‌ قانون‌ نخواهد بود.

ماده 13
در صورت‌ نیاز به‌ دستورالعمل‌های‌ اجرائی‌ حسب‌ مورد، توسط‌ وزارت‌ دفاع‌ و پشتیبانی‌ نیروهای‌ مسلح‌ (برای‌ نیروهای‌ مسلح‌) وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ (برای‌ مشمولین‌ تأمین‌ اجتماعی‌) و سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور برای‌ سایر مشمولین‌ این‌ قانون‌ تهیه‌ و ابلاغ‌ خواهد گردید.

قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر سیزده‌ ماده‌ در جلسه‌ علنی‌ روز سه‌شنبه‌ مورخ‌ سیزدهم‌ اردیبهشت‌ماه‌ یکهزار و سیصد و هفتاد و نه‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ تصویب‌ و نظر شورای‌ نگهبان‌ در مهلت‌ مقرر در اصل‌ نود و چهارم‌ (94) قانون‌ اساسی‌ و ماده‌ (86) آئین‌نامه‌ داخلی‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ واصل‌ نگردیده‌ است‌.

شماره: 18298/ت27840هـ


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


2 × = 6

خانه سایر قوانین تامین اجتماعی قانون‌ اصلاح‌ پاره‌ای‌ از مقررات‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ بازنشستگی‌، بانوان‌ شاغل‌، خانواده‌ها و سایر کارکنان‌ مصوب‌ ۱۳۷۹/۲/۱۳ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌