Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

ابطال قسمت اخیر تصویب نامه شماره ۳۶۹۰/ت۲۸۳۲ه‍ مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۲ و بند ۳ تصویب نامه شماره ۱۳۷۵/ت۲۰۷۲۴ه‍ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۳ هیأت وزیران و بندهای ۲-۱ و ۱-۱ بخشنامه شماره ۳۷ مستمریها و بندهای ۵-۱ و ۱-۱ بخشنامه شماره ۴۲ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی

رأی هیات عمومی
مطابق ماده 96 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 “سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.” همانطور که در دادنامه شماره 411، 410، 409 مورخ 26/8/1383 هیأت عمومی دیوان نیز تصریح شده، حکم مقنن مفید لزوم افزایش مستمری واجدین شرایط به نسبت افزایش هزینه زندگی در هر سال فارغ از تأثیر نسبت مدت برقراری مستمری در افزایش مذکور است.
بنابراین مصوبات مورد اعتراض که مستمری بازنشستگی و از کارافتادگی و مستمری بازماندگان مشمول قانون مزبور را به نسبت ماههای برقراری مستمریهای مذکور قابل افزایش دانسته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.


مشاهده متن کامل رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


3 + = 6

خانه پیوست قوانین ابطال قسمت اخیر تصویب نامه شماره ۳۶۹۰/ت۲۸۳۲ه‍ مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۲ و بند ۳ تصویب نامه شماره ۱۳۷۵/ت۲۰۷۲۴ه‍ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۳ هیأت وزیران و بندهای ۲-۱ و ۱-۱ بخشنامه شماره ۳۷ مستمریها و بندهای ۵-۱ و ۱-۱ بخشنامه شماره ۴۲ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی