Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

اعلام تعارض آراء بین دادنامه‎های شماره ۱۳۶۵ مورخ ۷/۷/۸۸، در پرونده کلاسه ۴/۸۸/۳۴۲ و شماره ۱۳۲۷ مورخ ۲۸/۶/۸۸، در پرونده کلاسه ۴/۸۸/۳۶۵ و شماره ۱۳۶۲ مورخ ۷/۷/۸۸، در پرونده کلاسه ۴/۸۸/۴۶۶، همگی صادره از شعبه ۴ دیوان عدالت اداری و شماره ۱۵۵۳ مورخ ۲۹/۸/۸۷، در پرونده کلاسه ۲۱/۸۷/۳۴۴ صادره از شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت با دادنامه‎های شماره ۱۶۷۶ مورخ ۱۹/۸/۸۶، در پرونده کلاسه ۸۶/۱/۲۱۸ صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری و شماره ۱۰۲۰ مورخ ۲۹/۴/۸۷، در پرونده کلاسه ۱/۸۷/۴ و شماره ۹۵۵ مورخ ۴/۵/۸۸، در پرونده کلاسه ۱/۸۸/۳۲۲ و شماره ۱۱۸۰ مورخ ۲۶/۶/۸۶، در پرونده کلاسه ۸۵/۱/۲۶۶۷ همگی صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی
اولاً، تعارض در آراء فوق‎الذکر محرز است. ثانیاً، حکم مقرر در تبصره یک ماده یک قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 23/6/1373 به موجب ماده 10 قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‎ها و سایر کارکنان، مصوب 13/2/1379 نسخ گردیده و بر اساس حکم مقرر در ماده 6 قانون اخیرالذکر، حقوق بازنشستگی و وظیفه اعضاء هیأت علمی دانشگاه‎ها و موسسات آموزش عالی می‎بایست بر مبنای میانگین تمامی حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی محاسبه و تعیین گردد. بنابراین آراء شعب چهارم و بیست و یکم دیوان عدالت اداری مبتنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این معنی می‎باشد، صحیح تشخیص و موافق اصول و موازین قانونی اعلام می‎گردد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری


مشاهده متن کامل رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


+ 6 = 7

خانه پیوست قوانین اعلام تعارض آراء بین دادنامه‎های شماره ۱۳۶۵ مورخ ۷/۷/۸۸، در پرونده کلاسه ۴/۸۸/۳۴۲ و شماره ۱۳۲۷ مورخ ۲۸/۶/۸۸، در پرونده کلاسه ۴/۸۸/۳۶۵ و شماره ۱۳۶۲ مورخ ۷/۷/۸۸، در پرونده کلاسه ۴/۸۸/۴۶۶، همگی صادره از شعبه ۴ دیوان عدالت اداری و شماره ۱۵۵۳ مورخ ۲۹/۸/۸۷، در پرونده کلاسه ۲۱/۸۷/۳۴۴ صادره از شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت با دادنامه‎های شماره ۱۶۷۶ مورخ ۱۹/۸/۸۶، در پرونده کلاسه ۸۶/۱/۲۱۸ صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری و شماره ۱۰۲۰ مورخ ۲۹/۴/۸۷، در پرونده کلاسه ۱/۸۷/۴ و شماره ۹۵۵ مورخ ۴/۵/۸۸، در پرونده کلاسه ۱/۸۸/۳۲۲ و شماره ۱۱۸۰ مورخ ۲۶/۶/۸۶، در پرونده کلاسه ۸۵/۱/۲۶۶۷ همگی صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری