Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

ابطال مواد ۱۱ و ۱۵ آیین‎نامه اجرائی بند (۵) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۵۴ و الحاق ۲ تبصره بماده ۷۶ مصوب ۷۱ مصوب ۸۰ موضوع تصویب‎نامه شماره۵۸۳۵۲/ت۲۵۹۶۰ مورخ ۲۷/۱۲/۸۰ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۱۱ کارهای سخت و زیان‎آور سازمان تأمین اجتماعی

رأی هیأت عمومی
اولاً حکم مقرر در شق 5 از بند (ب) تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح تبصره2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 54 و الحاق ب2 تبصره بماده 76 مصوب 71 مصوب80 منحصراً مفید جواز صلاحیت تشخیص مشاغل سخت و زیان‎آور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال، نحوه تشخیص فرسایش (جسمی و روحی) و سایر موارد مطروحه در تبصره مذکور است و متضمن اذن وضع مقررات آمره مشعر بر اخذ غرامت هرگونه عارضه، حادثه و غرامتهای ناشی از بیماری از کارافتادگی و غیره از کارفرما نیست. همچنین بموجب ماده 66 قانون تأمین اجتماعی مطالبه هزینه‎های مربوط به معالجه و غرامات از کارفرما منوط و مشروط به اثبات وقوع حادثه یا بیماری به واسطه عدم رعایت مقررات حفاظت فنی، مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما و یا نماینده قانون ی او بوده است. بنابراین قسمت آخر ماده 11 آیین‎نامه اجرائی بند (5) جزء ب ماده واحده مذکور مبنی بر اخذ غرامت از کارفرما و همچنین اطلاق ماده 15 آیین‎نامه مزبور و اخذ خسارت از کارفرما خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات تشخیص داده می‎شود. و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. ثانیاً، بخشنامه شماره 11 کارهای سخت و زیان‎آور که به استناد ماده 11 آیین‎نامه مزبور تنظیم شده است از جهات مذکور در بند قبل خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود. ثالثاً، طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آیین‎نامه‎ها، تصویب‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهات مندرج در ماده مذکور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است.
نظر به اینکه پرسش و پاسخ مذکور در بخشنامه متضمن قواعد آمره و الزام‎آور نمی‎باشد بنابراین اعتراض شاکی در این قسمت قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان نیست .


مشاهده متن کامل رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


4 × = 8

خانه پیوست قوانین ابطال مواد ۱۱ و ۱۵ آیین‎نامه اجرائی بند (۵) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۵۴ و الحاق ۲ تبصره بماده ۷۶ مصوب ۷۱ مصوب ۸۰ موضوع تصویب‎نامه شماره۵۸۳۵۲/ت۲۵۹۶۰ مورخ ۲۷/۱۲/۸۰ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۱۱ کارهای سخت و زیان‎آور سازمان تأمین اجتماعی