Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
formats

دستورالعمل مشترک وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی در مورد بیمه بیکاری ۱۳۷۹/۱/۳۰

در راستای اجرای مصوبه 1378/10/26 هیات محترم وزیران و اجرای دقیق قانون بیمه بیکاری دستورالعمل زیر اعلام می گردد.

مقتضی است رعایت دقیق آن به کلیه واحدها تاکید گردد. تاریخ اجرای دستورالعمل 1379/1/1 خواهد بود.

1-    نظر به اینکه باستناد ماده 2 قانون بیمه بیکاری صرفا بیکاران غیرارادی استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهند داشت، لذا معرفی و برقراری مقرری در مورد افرادی که قبل از مراجعه به واحدهای کار و امور اجتماعی و یا قبل از طرح شکایت در مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار در مورد مزایای پایان قرارداد کار خود با کارفرما سازش نموده و یا بازخرید گردیده اند مورد نخواهد داشت. واحدهای کار و امور اجتماعی قبل از معرفی افراد می باید درباره نحوه قطع رابطه کار بررسی لازم را معمول و پس از حصول اطمینان از عدم سازش و توافق طرفین و یا باز خرید کارگر در این خصوص اقدام نمایند.

چنانچه واحدهای تامین اجتماعی به هر نحو از سازش کارگر با کارفرما قبل از مراجعه به واحد کار و امور اجتماعی یا طرح شکایت در مراجع حل اختلاف مطلع گردند مراتب را جهت بررسی و اعلام نظر مجدد به واحد کار و امور اجتماعی منعکس خواهند نمود. بدیهی است در هر حال نظر واحد کار و امور اجتماعی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

2-    بیکار شدگانی که بر اساس آراء مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار در مورد مزایای پایان کار و قطع همکاری با کارفرما سازش می نمایند مشروط بر اینکه بیکاری آنان غیر ارادی باشد مستحق دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند بود.

3-    بیکار شدگانی که وفق مقررات قانون کار و حسب آراء صادره از مراجع حل اختلاف مقرر در این قانون به دلیل قصور در انجام وظایف محوله و یا نقص آیین نامه های انضباطی کارگاه توسط کارفرما اخراج گردیده اند مستحق دریافت مقرری بیمه بیکاری نخواهند بود.

4-    آن دسته از بیکار شدگانی که به استناد تبصره ماده 165 قانون کار پس از قطعیت یافتن حکم مربوط از بازگشت به کار خودداری نمایند، مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری نخواهند بود.

5-    کارگران فصلی در صورتی که صرفا در اثنای فصل کار اخراج گردیده و بیکاری آنها بلا اراده تشخیص داده شود، مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند بود.

6-     بیکاران دارای قرارداد کار با مدت معین در صورتی که بر اساس رای مراجع حل اختلاف در اثنای مدت قرارداد اخراج گردیده باشند، مشمول استفاده از بیمه بیکاری خواهند بود. بدیهی است در صورتی که باستناد رای مراجع مذکور کارفرما مکلف به پرداخت حقوق و مزایای فرد اخراجی باشد مقرری بیمه بیکاری از تاریخ پایان قرارداد و قطع دریافت مزد پرداخت خواهد شد. واحدهای کار و امور اجتماعی موظفند تاریخ انقضاء قرارداد و قطع دریافت مزد را به واحدهای تامین اجتماعی اعلام نمایند.

7-    کارکنان شاغل در کارهای با ماهیت غیر دائمی مانند طرح ها، پروژه ها، پیمان ها، فعالیت های ساختمانی و عمرانی و … صرفا در صورتی که بر اساس رای مراجع حل اختلاف در اثنای کار و فعالیتی که بابت آن استخدام گردیده اند اخراج شده باشند مشمول استفاده از مقرری بیمه بیکاری خواهند بود.

8-    افراد شاغل در کارهایی که ماهیت آن جنبه دائمی دارد و بر اساس قرارداد کار مدت معین مشغول کار شده اند با تشخیص واحدهای کار و امور اجتماعی در صورتی که پایان قرارداد بیکار گردند مورد حمایت قرار گرفته و مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند شد.

شماره:32952/6409/4/30


formats

دستورالعمل روش اجرایی و مدارک لازم جهت صدور روادید ورود با حق کار و همچنین صدور، تمدید و تجدید پروانه کار اتباع خارجی موضوع ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب مورخ ۱۳۸۲/۱/۱۹ وزیر کار و امور اجتماعی

فصل اول: صدور روادید ورود با حق کارماده 1- موافقت با صدور روادید ورود با حق کار کلی برای اتباع خارجی در مراکز استانها و توسط اداره کل کار و اموراجتماعی به عمل می آید.ماده 2- مدارک لازم برای تقاضای روادید ورود با حق کار به شرح زیر است:

1- درخواست کتبی کارفرما مبنی بر درخواست روادید ورود با حق کار با امضای مجاز (در ارتباط با پروژه ها، درج شماره نمودار سازمانی الزامی است).

2- تکمیل یک نسخه فرم اطلاعات اولیه مربوط به کارفرمایان.

3- تکمیل 3 نسخه فرم های مربوط به اتباع خارجی در کشور.

تکمیل یک نسخه فرم های اطلاعات اولیه مربوط به بخش پروژه (بخش خصوصی و دولت غیر پروژه نیاز به تکمیل این فرم ندارد)

تصویر روزنامه رسمی مبنی بر آگهی تاسیس و آخرین تغییرات آن (شرکتها که دارای سابقه قبلی در این اداره کل هستند لازم است تصویر روزنامه رسمی آخرین تغییرات را ارائه نمایند.)

تصویر پروانه زناشویی صادره توسط وزارت کشور و یا یکی از استانداری های کشور و همچنین تصویر سند ازدواج و شناسنامه پس از رویت اصل آنها برای آن دسته از اتباع خارجی که دارای همسر ایرانی می باشند.

تکمیل فرم تعهد کارفرما:

تبصره- برای آن دسته از اتباع خارجی که به منظور نصب و راه اندازی در بخش صنایع و کارخانجات خصوصی و تحت پوشش عازم کشور جمهوری اسلامی ایران هستند علاوه بر مدارک فوق مدارک زیر نیز ضروری است:

1- تصویر قرارداد خرید ماشین آلات.

2- تصویر برگ سبز ترخیص ماشین آلات از گمرک.

3- تصویر موافقت اصولی و یا پروانه بهره برداری.

ماده 3- روش اجرایی موافقت با صدور روادید ورود با حق کار به شرح زیر است.

تحویل درخواست و مدارک لازم به واحد مربوطه توسط نماینده کارفرما و پاراف آن در صورت تکمیل ثبت درخواست در رایانه

ارسال درخواست از طریق رایانه به واحد مربوط.

4- استعلام صلاحیت و بررسی درخواست توسط کارشناس مربوطه و ارسال آن دسته از درخواستهایی که نیاز به مصوبه هیئت فنی اشتغال اتباع خارجی استان دارند به هیئت مذکور.

5- صدور برگه روادید ورود با حق کار و ارسال آن به دفتر مدیریت جهت مهر و امضاء.

6- ثبت و صدور برگه روادید ورود با حق کار توسط دبیرخانه و ارسال آن به اداره کل امور کنسولی – وزارت امورخارجه یا نمایندگی وزارت امورخارجه در استان.

تذکرات مهم:

کارفرما مکلف است حداکثر یک ماه پس از ورود تبعه به کشور مدارک لازم جهت صدور پروانه کار وی را به اداره کل کار و اموراجتماعی استان ارائه نماید. بدیهی است در صورت تاخیر طبق ماده 181 قانون کار جمهوری اسلامی ایران عمل خواهد گردید.

شرکتهای بخش پروژه، لازم است ابتدا نمودار سازمانی پرسنل خارجی خود را همراه یک نسخه از تصویر قراداد منعقده ترجمه شده که حاوی موضوع، تاریخ شروع و خاتمه، مبلغ قرارداد، برنامه های آموزشی، تعیین درصد نیروی کار خارجی و ایرانی و امضاء طرفین قرارداد است ارائه نمایند.

مدت اعتبار روادید ورود با حق کار از تاریخ اعلام شده توسط اداره کل کار و اموراجتماعی استان به وزارت امورخارجه به مدت 3 ماه خواهد بود.

جهت ابطال روادید ارائه درخواست کتبی کارفرما با ذکر آخرین شماره روادید و نمودار سازمانی الزامی است.

فصل دوم- صدور پروانه کار

ماده 1- صدور پروانه کار جهت کلیه اتباع خارجی در مراکز استانها و توسط اداره کل کار و امور اجتماعی به عمل می آید.

ماده 2- مدارک لازم برای تقاضای صدور و تمدید پروانه کار به شرح زیر است:

– درخواست کتبی کارفرما مبنی بر صدور پروانه کار تبعه مورد نظر با امضاء و مهر مجاز کارفرما، اتباع خارجی کارفرما، که کد شناسایی رایانه ای، در اداره کل کار و امور اجتماعی دارند ذکر کد شناسایی آنان الزامی است.

– تکمیل 3 نسخه فرم اطلاعات مربوط به اتباع خارجی با الصاق عکس و ممهور به مهر مجاز کارفرما.

– تکمیل فرم اطلاعات اولیه کارفرما برای آن دسته از اتباع خارجی که برای آنان روادید ورود با حق کار درخواست نشده است.

– اصل فیش بانکی واریز شده به حساب شماره 66/132 خزانه داری کل قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران.

– 3 قطعه عکس 4×3 با درج مشخصات تبعه در ظهر آن.

– تصویر روزنامه رسمی شرکت.

7- اصل گذرنامه تبعه خارجی به منظور رویت و یا تصویر آن که به تایید نیروی انتظامی و یا اداره کل کار و امور اجتماعی استان رسیده باشد.

8- یک نسخه از تصویر صفحات مورد نیاز گذرنامه (در صورت عدم ارائه تصویر ذکر شده در بند 7)
در صورت داشتن دفترچه پناهندگی، ارائه 3 نسخه تصویر کامل از صفحات دفترچه مزبور که حداقل دارای 2 ماه اعتبار باشد.

در صورت داشتن کارت هویت ویژه اتباع خارجی، ارائه 2 نسخه تصویر کارت مزبور که دارای اعتبار باشد.

9- تصویر مدارک تحصیلی و یا تجربی ترجمه شده تبعه خارجی که به تایید سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور متبوع تبعه رسیده باشد.

تذکر:

آن دسته از کارشناسانی که به منظور نصب و راه اندازی برای مدت موقت به کشور عازم می باشند از مفاد بند 9 مستثنی هستند.

ماده 3- روش اجرایی صدور پروانه کار به شرح زیر است.

– تحویل درخواست صدور پروانه کار و مدارک لازم توسط نماینده کارفرما به واحد مربوطه و پاراف آن در صورت تکمیل مدارک.

– ثبت درخواست در رایانه.

– ارسال درخواست از طریق رایانه به واحد مربوطه.

– ارجاع درخواست به کارشناس مربوط توسط واحد ذیربط.

– استعلام صلاحیت و بررسی درخواست.

– صدور پروانه کار و ارسال آن به دفتر مدیریت جهت مهر و امضاء.

– ثبت پروانه کار در دبیرخانه و تحویل آن به کارفرما با اخذ رسید.

– اتباع خارجی در صورت معتبر بودن نمودار سازمانی و یا تصویب در هیات فنی اشتغال حسب ماده 121 و 122 قانون کار با رعایت مقررات مربوط در استانها بلامانع است.

فصل سوم- تمدید یا تجدید پروانه کار

ماده 1- تمدید یا تجدید پروانه کار کلیه پزشکان و پیراپزشکان و سایر حرف وابسته (دارو سازی، دندانپزشکی، علوم آزمایشگاهی و …)که در سازمانهای منطقه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دانشگاههای دولتی مشغول به کار هستند پس از ابلاغ مصوبه دسته جمعی و یا انفرادی آنان با رعایت مقررات مربوطه در استان ها بلا مانع است.

ماده 2- تمدید یا تجدید پروانه کار اتباع خارجی دارای همسر ایرانی به استثنای اتباع خارجی شاغل در دستگاه های دولتی (که نیاز به مصوبه دارند) با رعایت کامل مقررات در استان ها بلا مانع است.

ماده 3- تمدید یا تجدید پروانه کار اتباع خارجی دارای اقامت طولانی (حداقل 10 سال سابقه اقامت مجاز متوالی و یا پروانه کار معتبر در کشور) به استثنای اتباع خارجی شاغل در دستگاه های دولتی (که نیاز به مصوبه دارند) با رعایت کامل مقررات در استان ها بلا مانع است.

ماده 4- تمدید یا تجدید پروانه کار پناهندگان (دارای دفترچه پناهندگی ) و رانده شدگان عراقی (دارای کارت رانده شدگی) شاغل در بخشهای غیر دولتی پس از دریافت مدارک لازم و با رعایت مقررات کامل در استان ها بلا مانع است.

تبصره- شایسته است اداره های کل کار و امور اجتماعی استان ها یک ماه قبل از انقضاء اعتبار پروانه کار اتباع شاغل در دستگاه های دولتی، خلاصه پروانه تبعه خارجی را جهت طرح در هیئت فنی اشتغال به اداره کل اشتغال اتباع خارجی ارسال و پس از دریافت مصوبه مربوطه در خصوص تمدید یا تجدید پروانه کار اقدام نمایند.

ماده 5- تمدید یا تجدید پرونه کار اتباع خارجی که انجام آن در این دستورالعمل به عهده استان ها محو ل نگردیده است، کلا می بایست در اداره کل اشتغال اتباع خارجی در تهران انجام می پذیرد.

ماده 6-

مدارک لازم برای تقاضای تمدید پروانه کار به شرح زیر است:

– درخواست کتبی کارفرما مبنی بر تمدید پروانه کار تبعه خارجی مورد نظر با ذکر علت نیاز به ادامه اشتغال تبعه موصوف با امضاء و مهر مجاز همراه با اعلام کد شناسایی کارفرما.

– تکمیل 3 نسخه پرسشنامه تحصیل پروانه کار با الصاق یک قطعه عکس (خانم ها با رعایت حجاب اسلامی) ممهور به مهر شرکت (اتباعی که دارای شماره شناسایی می باشند ذکر شماره الزامی است).

– اصل فیش بانکی واریز شده به حساب 66/132 خزانه داری کل قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی.

– اصل گذرنامه برای رویت و یا تصویر با تایید نیروی انتظامی.

– اصل پروانه کار.

– تصویر روزنامه رسمی (با آخرین تغییرات).

– ارائه اصل شناسنامه همسر ایرانی تبعه خارجی برای رویت (در خصوص آن دسته از اتباعی که دارای همسر ایرانی می باشند.)

– اصل دفترچه پناهندگی معتبر برای پناهندگان و ارائه اصل کارت هویت و ارائه اصل کارت برای مهاجرین به منظور رویت

10- گزارش مشروح عملکرد فعالیت در دوره گذشته.

11- مفاصا حساب مالیاتی.

تبصره- مدارک مورد نیاز برای تمدید پروانه کار می بایستی یک ماه قبل از انقضاء اعتبار پروانه کار به اداره کل وزارت کار و امور اجتماعی استانها ارائه شود.

ماده 7- مدارک لازم برای تقاضای تجدید پروانه کار به شرح زیر است:

– درخواست کتبی کارفرما مبنی بر تجدید پروانه کار.

– گواهی خاتمه کار از سوی کارفرمای قبلی.

– تکمیل 3 نسخه پرسشنامه مربوط به اطلاعات تبعه با الصاق عکس تبعه و ممهور به مهر شرکت.

– تکمیل یک نسخه پرسشنامه مربوط به اطلاعات کارفرما.

– مفاصا حساب مالیاتی.

– رویت اصل گذرنامه.

– تصویر گذرنامه جدید در صورت تعویض.

– اصل پروانه کار.

– اصل فیش بانکی واریز شده به حساب 66/132 خزانه داری کل قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران.

– رویت اصل شناسنامه همسر ایرانی (برای آن دسته از اتباع خارجی که دارای همسر ایرانی هستند).

– برای آن دسته از اتباع خارجی که به منظور نصب و راه اندازی در بخش صنایع و کارخانجات عازم کشور جمهوری اسلامی ایران هستند مدارک زیر نیز مورد نیاز است:

الف- یک نسخه تصویر قرارداد خرید ماشین آلات.

ب- تصویر برگ سبز گمرک ترخیص ماشین آلات.

ج- تصویر موافقت اصولی و یا پروانه بهره برداری.

د- تصویر روزنامه رسمی مبنی بر آگهی تاسیس و آخرین تغییرات (در صورتی که کارفرمای جدید فاقد سابقه در اداره کل کار و اموراجتماعی استان است).

ماده 4- مراحل انجام کار تمدید و تجدید پروانه کار مشابه مراحل صدور روادید ورود با حق کار و پروانه کار است.

تبصره- در صورتی که درخواست مربوط به تغییر منطقه جغرافیایی خدمت و یا تغییر سمت شغلی اتباع خارجی است صرفاً اجرای بندهای 1، 3 و 7 ماده 2 الزامی است.

فصل چهارم: درخواست نمودار سازمانی

ماده 1- رعایت مفاد ماده 128 قانون کار جمهوری اسلامی ایران توسط کارفرما، قبل از عقد قرارداد الزامی است.

ماده 2- مدارک مورد نیاز برای تصویب نمودار سازمانی به شرح زیر است:

تکمیل یک نسخه پرسشنامه اطلاعات اولیه مربوط به بخش پروژه (منظور از پیمانکار در فرمهای مزبور شرکت مجری پروژه می باشد که در کشور به ثبت رسیده است.)

تکمیل یک نسخه پرسشنامه اطلاعات مربوط به کارفرمایان.

تصویر یک نسخه قرارداد منعقده ترجمه شده که حاوی (موضوع – تاریخ شروع و خاتمه و مبلغ قرارداد و همچنین برنامه های آموزشی، تعیین درصد نیروی کار خارجی و ایرانی و امضاء طرفین قرارداد).

تبصره- درخواست نمودار سازمانی 10 نفر به بالا می بایستی در هیات فنی اشتغال اتباع خارجی مستقر در اداره کل اشتغال اتباع خارجی بررسی و به تصویب برسد.

تذکرات:

– تمامی درخواست ها و پرسشنامه ها می بایست با امضاء و مهر مجاز کارفرما ارایه شود.

– تمامی ردیف های پرسشنامه ها می بایست به طور کامل پاسخگویی و تایپ گردد.

– درخواست ها می بایست انفرادی تنظیم گردد، بنابراین از ارسال درخواست های دسته جمعی خودداری شود در غیر این صورت – هیچ اقدامی از سوی اداره کل کار و امور اجتماعی محل استان میسر نخواهد بود.

توضیحات:

موافقت با صدور روادید ورود با حق کار برای اتباع خارجی شاغل در بخش خصوصی پس از تصویب چارت سازمانی پروژه در هیات فنی اشتغال صورت می گیرد.

تمدید پروانه کار اتباع خارجی شاغل در بخش دولت که قبلاً صدور پروانه کار آنان به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده باشد براساس ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار بلامانع است.

تجدید پروانه کار (موارد تغییر کارفرما و یا نوع کار) اتباع خارجی بر اساس ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار به استثنای اتباع خارجی موضوع ماده 122 قانون کار پس از موافقت هیات فنی اشتغال صورت می گیرد.

به هنگام ارایه درخواست تمدید یا تجدید پروانه کار قید شماره پروانه اقامت در صفحه 4 پروانه کار الزامی است. ‌

شماره:28366/200


formats

دستور العمل مربوط به انتخاب نمایندگان کارگران ۱۳۷۱

ماده 1 ـ
در مواردی که در کارگاهی شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی وجود نداشته باشد کارگران کارگاه می توانند طبق مقررات این دستورالعمل نسبت به انتخاب نماینده کارگران اقدام نمایند.
ماده 2 ـ
کارگرانی که دارای شرایط زیر باشند می توانند در انتخابات نمایندگان کارگران همان واحد شرکت نمایند.
الف ـ تابعیت ایران.
ب ـ داشتن حداقل پانزده سال تمام.
ماده 3 ـ
کاندیداهای نمایندگان کارگران باید حائز شرایط زیر باشند:
الف ـ داشتن تابعیت ایران.
ب ـ حداقل سن بیست و دو سال.
ج ـ داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن و آشنائی به امور محوله.
د ـ نداشتن سابقه محکومیت کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردد.
هـ ـ کارگر همان واحد بوده و دارای حداقل دو سال تمام سابقه کار متوالی یا متناوب در همان واحد باشد، مگر در مورد واحدهائی که کمتر از دو سال سابقه فعالیت دارند. شرط اخیر در مورد واحدهائی که ماهیت کارشناس اقتضای تناوب می نماید، مجموع تناوب از یکسال نباید کمتر باشد.
و ـ دارای سمت مدیریت در واحد نباشد.
ز ـ برخورداری از صداقت و امانت و عدم اشتهار به فساد اخلاق.
ماده 4 ـ
واحد کار و امور اجتماعی، کارگران و مدیریت را از طریق نصب آگهی، در محل تردد کارگران از نحوه کاندیداتوری آگاه خواهد ساخت.
تبصره: کاندیداهای نمایندگی می بایست حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ اعلام آگهی، کاندیداتوری خود را کتباً به واحد کار و امور اجتماعی تسلیم و رسید دریافت دارند.
ماده 5 ـ
تطبیق شرایط کاندیداهای نمایندگی هر واحد با ضوابط فوق، بعهده هیئت نظارتی مرکب از افراد زیر است:
1 ـ نمایندگان واحد کار و امور اجتماعی محل.
2 ـ نماینده کارفرمای همان واحد.
3 ـ یکنفر از کارگران با سواد همان واحد که کاندیدای نمایندگی نباشد.
تبصره: هیئت موظف است از تاریخ وصول اسامی کاندیداها از واحد کار و امور اجتماعی محل حداکثر ظرف مدت یک هفته نظر خود را اعلام نماید. نظر هیئت با اکثریت آراء معتبر است.
ماده 6 ـ
واحد کار و امور اجتماعی پس از احراز صلاحیت کاندیداهای نمایندگی با توجه به ماده 5 این دستورالعمل، ضمن تعیین روز و ساعت و محل مناسب جهت برگزاری انتخابات، اسامی کاندیداهای واجد شرایط را حداقل 5 روز قبل از انجام رأی گیری ضمن ابلاغ رسمی به کارفرما، درتابلوی اعلانات نصب و آگهی می نماید.
ماده 7 ـ
انتخابات نمایندگان کارگران هر واحد زیر نظر واحد کار و امور اجتماعی محل و با نظارت هیئت مذکور در ماده 5 این دستورالعمل انجام می شود.
ماده 8 ـ
جلسه انتخاب نمایندگان کارگران، با حضور حداقل نصف بعلاوه یک کل کارگران واحد رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود.
ماده 9 ـ
در روز رأی گیری، صندوق اخذ با حضور هیئت نظارت بر انتخابات آماده و در محل رأی گیری قرار می گیرد. اعضاء حاضر در مجمع به کاندیداهای مورد نظر که از طرف هیئت نظارت تأیید و معرفی می گردند رأی خواهند داد.
ماده 10 ـ
در پایان رأی گیری با حضور هیئت نظارت بر انتخابات، آراء مأخذه شمارش و به ترتیب تعداد آراء نفر اول بعنوان نمایندگان اصلی و نفر دوم بعنوان نماینده علی البدل کارگران خواهند بود مشروط بر اینکه آراء هر یک از آنان از یک سوم آراء حاضرین کمتر نباشد.
ماده 11 ـ
هیئت نظارت مکلف است، پس از شمارش آراء و تنظیم امضای صورتجلسه نتیجه انتخابات را از طریق نصب آگهی به اطلاع کارگران برساند و یک نسخه از صورتجلسه مذکور را به وزارت کار و امور اجتماعی و یک نسخه دیگر را به کارفرما یا نماینده وی تحویل دهد.
ماده 12 ـ
چنانچه کارگران به چگونگی انتخابات معترض باشند، می توانند ظرف مدت پنج روز ار تاریخ برگزاری انتخابات، اعتراض کتبی خود را با ذکر دلایل به واحد کار و امور اجتماعی تسلیم و رسید دریافت دارند.
ماده 13 ـ
واحد کار و امور اجتماعی با نظر هیئت نظارت اعتراضات واصله را مورد رسیدگی قرار داه و نسبت به صحت و سقم ان تصمیم گیری می نماید. در صورت تأیید صحت اعتراضات، واحد کار و امور اجتماعی با هماهگی اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمائی انتخابات را ابطال و به ترتیب مقرر در مواد 4 و 6 این دستورالعمل، انتخابات را تجدید خواهد نمود.
ماده 14 ـ
واحد کار و امور اجتماعی مکلف است، در صورت عدم وصول اعتراض مدت پنج سال از تاریخ پایان مهلت مقرر در ماده 12، و در صورت دریافت اعتراض و وارد نبودن آن، ظرف پنج روز، نسبت به صدور ابلاغ اعتبارنامه های نمایندگان اصلی و علی البدل اقدام و رونوشت آن را جهت اطلاع کارفرمای مربوط ارسال دارد.
ماده 15 ـ
مدت اعتبار نمایندگان کارگران از تاریخ صدور اعتبار نامه دو سال خواهد بود.
ماده 16 ـ
در موارد زیر اعتبارنامه نمایندگان کارگران توسط واحد کار و امور اجتماعی با هماهنگی اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمائی لغو می گردد:
الف ـ چنانچه حداقل دو سوم از تعداد کل کارگران واجد شرایط مقرر در ماده 2 این دستورالعمل کتباً نسبت به نماینده خود اظهار عدم اعتماد نمایند.
ب ـ چنانچه مشخص گردد که نماینده کارگران، واجد شرایط مندرج در ماده 3 این دستورالعمل نبوده و یا شرایط مذکور را از دست داده است.
پ ـ چنانچه نماینده کارگران بنا به نظر هیئت موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار و رأی هیئت حل اختلاف اخراج شود و یا براساس رأی مراجع قضائی از حقوق اجتماعی محروم گردد.
ماده 17 ـ
در صورت فوق، استعفاء، لغو اعتبارنامه نماینده اصلی، نماینده علی البدل برای بقیه مدت نمایندگی، جایگزین وی خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه به هر علتی نماینده اصلی برای مدتی نتواند در واحد حضور یابد، نماینده علی البدل با اطلاع واحد کار و امور اجتماعی موقتاً وظایف او را انجام خواهد داد.
ماده 18 ـ
در صورتیکه نماینده اصلی یا علی البدل کارگران به یکی از سمتهای: عضویت در شوراهای شهرستان ـ شهر ـ استان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب شود، نمایندگان کارگران را بخودی خود از دست خواهد داد.
ماده 19 ـ
واحد های کار و امور اجتماعی موظفند پس از قطعی شدن انتخاب نمایندگان کارگران و صدور اعتبارنامه های آنان، فرم های آماری و مدارک انتخاباتی لازم را بمنظور بررسی، به اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمائی ارسال دارند.
ماده 20 ـ
نمایندگان کارگران موضوع این دستورلعمل دارای وظایف و مسئولیتهایی بشرح ذیل هستند:
الف ـ آشنا ساختن کارکنان به حدود وظایف و مسئولیتها و حقوق قانونی خویش.
ب ـ کوشش در جهت ایجاد محیط حسن تفاهم متقابل بین کارگران و کارفرما بمنظور حل و فصل مشکلات و اختلافات ناشی از روابط در چهارچوب مقررات قانونی.
ج ـ همکاری و نظارت بر امور رفاهی کارگران مطابق مقررات مربوط.
د ـ پیگیری و مراقبت در جهت حسن اجرای مقررات قانون کار و استیفای حقوق قانونی کارگران.
ه‍ ـ شرکت در تشکیل مجمع نمایندگان کارگران، با توجه به مواد 136 و 160 قانون کار جمهوری اسلامی ایران، بمنظور انتخاب نمایندگان کارگران در هیئت های حل اختلاف، سازمان جهانی کار، شورای عالی تأمین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی و نظایر آن.
ماده 21 ـ
مهلت های مقرر در این دستورالعمل، بدون احتساب روزهای تعطیل رسمی خواهد بود.
‌‌این دستورالعمل در 21 ماده و 3 تبصره در تاریخ 1371/12/6 به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسید. ‌

شماره:3957/362/213


خانه Archive for category "دستورالعمل های کار"