Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
formats

‌امتیازات استخدامی ایثارگران (بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د مورخ ۱۳۷۱/۵/۲۰ سازمان امور اداری و استخدامی کشور)

پیرو بخشنامه شماره 705/د مورخ 1371/2/16 و در ادامه اجرای قانون هماهنگ پرداخت کارکنان، امتیازات دیگری برای ایثارگران عزیز در نظر گرفته شده است که بمنظور ساده کردن مقررات پرهیز از ابهامات احتمالی، مفاد ین بخشنامه حاوی امتیازات جدید و امتیازات قبلی از تاریخ 1370/1/1 جایگزین بخشنامه شماره 705/د مورخ 1371/2/16 می گردد.
1- کلیه آزادگان و جانبازان از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار خواهند بود.
2- آزادگان، اسراء و مفقودین تا حداکثر سه سال سابقه اسارت یا مفقودیت، جانبازان تا حداکثر 40% از کارافتدگی، رزمندگان با حداقل 6 ماه سابقه خدکت متوالی یا 9 ماه متناوب در جبهه در فاصله زمانی 1359/6/31 لغایت 1367/5/29 ( تاریخ آتش بس) همواره از یک گروه تشویقی بالاتر از گروه استحقاقی خود(براساس نظام هماهنگ پرداخت) برخودار خواهند شد.
3- آزادگان، اسراء و مفقودین با بیش از سه سال سابقه اسارت یا مفقودیت، جانبازان با بیش از 40% از کارافتادگی، رزمندگان با بیش از سه سال سابقه خدمت در جبهه در فاصله زمانی فوق الذکر همواره از دو گروه تشویقی بالاتر از گروه استحقاقی خود برخوردار می گردند.
4- امتیازات بندهای 2و3 در مورد آزادگان و جانبازان پس از اعمال بند یک اعمال خواهد شد.
5- میزان فوق العاده شغل براساس مقطع تحصیلی بالاتر و گروه شغل مربوطه تعیین و پرداخت خواهد گردید.
6- در صورتیکه مستخدم نتواند بدلایل ذیل از امتیاز مقطع تحصیلی بالاتر استفاده نماید یک گروه علاوه بر گروه استحقاقی مستخدم به وی اعطاء می شود:
الف- عدم پیش بینی مدرک تحصیلی بالاتر در شرایط احراز رشته شغلی مورد تصدی.
ب- عدم وجود مقطع تحصیلی بالاتر ( مثلاً در مورد دارندگان مدرک تحصلی دکتر)
ج- داشتن مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدائی یا دوره تکمیلی نهضت سواد آموزی یا تحصیلات کمتر از ان.
7- گروه ورودی افرادی که در طول جنگ تحمیلی از تاریخ 1359/6/31 لغایت 1367/5/29 بمدت حداقل یکسال متوالی یا متناوب در جبهه های نبرد حق علیه باطل مسئولیت فرماندهی گروهان به بالا را داشتنه اند بشرح زیر تعیین می گردد:
الف- گروه ورودی افرادی که فرماندهان گروهان تا سطح گردان و عناوین همتراز ( یا دو سال فرماندهی دسته) را بعهده داشته اند همانند متصدیان مشاغلی است که گروه ورودی انان 3 تعیین شده است.
ب- گره ورودی افرادی که فرماندهی گردان تا سطح تیپ و عناوین همتراز را بعهده داشته اند همانند متصدیان مشاغلی است که گروه ورودی انان 5 تعیین شده است.
ج- گروه ورودی افرادی که فرماندهی تیپ و سطوح بالاتر و عناوین همتراز را بعهده داشته اند همانند متصدیان مشاغلی است که گروه ورودی آنان 7 تعیین شده است.
تبصره 2- در صورتیکه افراد مزبور از نظر مدرک تحصیلی و سوابق تجربی خود واجد شرایط هر یک از گروههای 3،5و 7 باشند همواره در دو گروه بالاتر از گروه استحقاقی خود قرار خواهند گرفت.
8- میزان افزایش سنواتی تشویقی مشمولین تبصره ماده 17 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بترتیب ذیل محاسبه می گرددک
الف – به ازاء هر سال سابقه خدمت داوطلبانه در جبهه تا تاریخ 23 مرداد بمیزان 6 درصد.
ب- به ازاء هر سال سابقه خدمت غیر داوطلبانه در جبهه تا تاریخ 1369/5/23 3 درصد.
ج – به ازاء هر سال اسارت و مفقودیت بمیزان 6 درصد.
د – به ازاء هر سال اشتغال یا ماموریت در مناطق جنگزده که در اثر جنگ تحمیلی تخریب یا تخلیه شده تا پایان سال 1369 بمیزان 3 درصد.
هـ – بهازاء هر سال اشتغال یا ماموریت در مناطق جنگی زیر اتش مستقیم دشمن تا پایان سال 1367 بمیزان 6 درصد.
تبصره1- سنوات تشویقی در هر یک از موارد فوق الذکر علاوه بر افزایش سنواتی استقاقی بر مبنای آخرین گروه مربوط اعطاء می گردد.
2- در مورد جانبازان، هر 10% ازکارافتادگی آنان بمنزله یکسال سابقه خدمت داوطلبانه در جبهه از نظر افزایش سنواتی تشویقی قابل احتساب می باشد.
تبصره3- مناطق جنگی و جنگزده مذکور و مقاطع زمانی مربوط به ترتیب تویط ستاد کل نیروهای مسلح و ستاد بازسازی مناطق جنگی کشو تعیین و اعلام می گرددد.
تبصره 4- ادامه استفاده مستخدمین از امتیاز مربوط به مناطق جنگزده بازسازی نشده بعد از 1370/2/1 منوط به تایید ستاد بازسازی مناطق جنگی کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود.
9 – به ازاء هر سال سابقه عضویت در بسیج از تاریخ ابلاغ دستورالعمل اجرائی مربوط که توسط نیروهای مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یا هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تایید ستاد کل نیروهای مسلح خواهد رسید افزایش سنواتی بمیزان تا 3 درصد علاوه بر افزایش سنواتی استحقاقی براساس حقوق مبنای آخرین گروه مربوط اعطاء می گردد.
10 – بهمستخدمینی که پس از بازنشستگی یا از کارافتادگی از تاریخ 1359/6/31 لغایت 1369/5/23 به جبهه های جنگ تحمیلی اعزام شده اند در قبال هر سال خدمت در جبهه افزایش سنواتی تشویقی بمیزان 6 درصد آخرین حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه آنان از 1370/1/1 تعلق خواهد گرفت. کسر سال به نسبت قابل احتساب می باشد.
11- مدت حضور در جبهه، اسارت و مفقودیت در قبل از استخدام رسمی فقط مشمول امتیازات این بخشنامه خواهد بود و بدلیلی فقدان مجوز قانونی از لحاظ بازنشستگی قابل احتساب نمی باشد.
تبصره 1- صرفاً مدت اشارت آزادگان از لحاظ بازنشستگی کماکان دوبرابر قابل احتساب خواهد بود.
تبصره 2- آزادگانی که تمایل به استفاده از امتیازات ماده 13 قانون حماست از آزادگان مصوب 1368/9/13 مجلس شورای اسلامی را ندارد، در شمول امتیازات این بخشنامه خواهند بود.
formats

تقاضای اصلاح تبصره ۳ بند ۸ بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د مورخ ۱۳۷۱/۵/۲۰ سازمان امور اداری و استخدامی و تصویب نامه شماره ۴۱۳۵۴/ت/۳۱۰ مورخ ۱۳۶۸/۴/۱۴ هیات وزیران در مورد جدول مناطق جنگی و جنگزده

بسمه تعالی
تاریخ 1379/2/11 شماره دادنامه 52 کلاسه پرونده 78/298
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای جعفر خادم عرفان
موضوع شکایت و خواسته: اصلاح تبصره 3 بند 8 بخشنامه شماره 2727/د مورخ 1371/5/20 سازمان امور اداری و استخدامی و تصویب نامه شماره 41354/ت/310 مورخ 1368/4/14 هیات وزیران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با عنایت به اینکه راه آهن رازی واقع در منطقه قطور همانند منطقه سرو سیلوانه – اشنویه- نقده- مهاباد و بوکان که همگی در استان آذربایجان غربی قرار دارند و با همان کیفیت جزو مناطق عملیاتی بوده متاسفانه در جدول مناطق جنگی و جنگزده موضوع تبصره 3 بند 8 بخشنامه شماره 2727/د مورخ 1371/5/20 سازمان امور اداری و استخدامی کشور از قلم افتاده است. این منطقه برای نیرو نظامی و انتظامی عملیاتی محسوب می شد و از مزایای جنگی استفاده می کردند ولی برای کارکنان ضعیف وزحمتکش راه آهن از آن مزایا محروم بودیم بنابمراتب استدعا دارد نسبت به اصلاح موضوع تبصره 3 بند 8 بخشنامه شماره 2727/د مورخ 1371/5/20 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و مصوبه شماره 41254/ت 31 مورخ 1368/4/14 هیات وزیران اقدام لازم و از ان جدول و زمایا استفاده نمایم مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 75164/53/2 مورخ 1379/1/21 اعلام داشته اند:
خواسته شاکی ابطال مقررات مورد نیست بلکه الحاق مطلبی به آنها می باشد که در قانون دیوان عدالت اداری مستندی برای آن وجود ندارد بنابمراتب شکایت شاکی مردود است و تقاضای رد آن را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بموجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مقررات و نظامات دولتی از حیث مخالفت آنها با احکام شرع یا مغایرت باقانون یا خارج بودن آنها از حدود احتیارات قوه مجریه قابل طرح و رسیدگی در دیوان است که چون مفاد اعتراض شاکی متضمن تحقق و اجتماع شرایط فوق الذکر نیست، اعتراض به کیفیت مطروحه قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قربانعلی دری نجف آبادی
formats

قانون معافیت کارگاهها و مشاغل دارای پنج نفر کارگر و کمتر از شمول قانون کار

ماده واحده:
از تاریخ تصویب این قانون تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه کارگاهها و مشاغل دارای پنج نفر کارگر و کمتر از شمول قانون کار معاف می باشند.
تبصره 1:
هر یک از کارگران و کارفرمایان نسبت به پرداخت حق بیمه کارگری مخیرند با توافق همدیگر اقدام نمایند.
تبصره 2:
این ماده واحده شامل کارگاههایی می شود که پس از تصویب این قانون ایجاد می شود.

شماره:13781/4/30


formats

قانون استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده (۱۴) قانون کار والحاق یک تبصره به آن مصوب ۱۳۸۳

‌جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده(14)‌قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب 1383 که به مجلس شورای اسلامی تقدیم و یک فوریت آن در جلسه علنی روز چهار‌شنبه مورخ 1385/2/27 تصویب گردید، در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1385/3/28 مطرح و نظر تفسیری مجلس به شرح پیوست تصویب و در تاریخ 1385/4/7 به تأیید شورای نگهبان رسید، ‌دراجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می‌گردد.
غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی
قانون استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده‌(14) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب 1383
موضوع استفساریه:
ماده واحده – آیا منظور قانونگذار در قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب 1383/1/30 شمول قانون مذکور، ‌بر کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که به هر نحو به سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه خود را می‌پردازند نیز بوده است یا خیر؟
نظر مجلس:
بله،‌کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که حق بیمه به آن سازمان می‌پردازند نیز مشمول این قانون می‌باشند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1385/4/7 به تأیید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی
formats

ماده ۴۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹

‌ماده 48 – وزارت کشورموظف است حداکثردرسال اول برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذنمایدکه کلیه افرادخارجی فاقدپروانه کارراجمع آوری نموده ودرصورت عدم تهدیدجانی ، آنهارابه کشورمتبوع خودانتقال دهدودر غیراین صورت آنهارادراردوگاههای مشخص مجتمع نماید.
تشخیص وجودویاعدم وجودتهدیدجانی به عهده وزارت امورخارجه است. آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه های کشور، امورخارجه وکارواموراجتماعی تهیه وبه تصویب هیات وزیران خواهدرسید.
خانه Archive for category "سایر قوانین کار"