Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
formats

آیین‌نامه‌ اجرایی‌ کمیسیون‌های‌ پزشکی‌ بدوی‌ و تجدیدنظر موضوع‌ ماده‌ ۹۱ قانون‌ تأمین‌‌اجتماعی‌(مصوب‌ ۱۳۶۶/۳/۶، ۱۳۶۷/۷/۶، ۱۳۷۱/۵/۱۹ اصلاحات‌ ۱۳۷۸/۵/۲)

ماده 1‌ـتشکیل‌ کمیسیون‌های‌ پزشکی‌ بدوی‌ و تجدیدنظر به‌ عهده‌ سازمان‌ تأمین‌‌اجتماعی‌ که‌ در این‌ آیین‌نامه‌ سازمان‌ نامیده‌ می‌شود خواهد بود.

ماده 2-

کمیسیون‌های‌ پزشکی‌ بدوی‌ و تجدیدنظر بر حسب‌ فراهم‌ بودن‌ امکانات‌ در یکی‌ از واحدهای‌ سازمان‌ و یا یکی‌ از مراکز درمانی‌ بنا به‌ تشخیص‌ سازمان‌ تشکیل‌ می‌گردد.

ماده 3 –

چنانچه‌ امکان‌ تشکیل‌ کمیسیون‌های‌ پزشکی‌ بدوی‌ و تجدیدنظر با توجه‌ به‌ شرایط‌ مندرج‌ در این‌ آیین‌نامه‌ فراهم‌ نباشد لازم‌ است‌ سازمان‌ بیمه‌ شده‌ را به‌ یکی‌ از نزدیک‌ترین‌ کمیسیون‌های‌ متشکله‌ در سایر شهرستان‌ها معرفی‌ نماید.

ماده 4 – (اصلاحی‌ مورخ‌ 1371/5/19)

کمیسیونهای‌ پزشکی‌ بدوی‌ با حضور افراد زیر تشکیل‌ می‌گردد:

الف‌ ـ یک‌ نفر پزشک‌ متخصص‌ جراحی‌ عمومی‌ به‌ عنوان‌ عضو و رئیس‌ کمیسیون‌ به‌ پیشنهاد مدیر درمان‌ و تصویب‌ معاونت‌ درمان‌ با ابلاغ‌ دفتر تشکیل‌ کمیسیونهای‌ فنی‌ پزشکی‌ .

ب‌ ـ یک‌ نفر پزشک‌ متخصص‌ داخلی‌ به‌ عنوان‌ عضو ثابت‌ به‌ پیشنهاد مدیر درمان‌ و ابلاغ‌ دفتر تشکیل‌ کمیسیونهای‌ فنی‌ پزشکی‌.

ج‌ ـ یک‌ نفر پزشک‌ متخصص‌ در رشته‌ بیماری‌ مربوطه‌ به‌ عنوان‌ عضو به‌ پیشنهاد مدیر درمان‌ و ابلاغ‌ دفتر تشکیل‌ کمیسیونهای‌ فنی‌ و پزشکی‌.

د ـ مشاور‌ با پیشنهاد اداره‌ کل‌ تأمین‌ اجتماعی‌ استان‌ و ابلاغ‌ معاونت‌ درمان‌.

هـ ـ منشی‌ با ابلاغ‌ مدیر درمان‌ که‌ وظیفه‌ تهیه‌ و تنظیم‌ و تایپ‌ صورتجلسات‌ را عهده‌دار خواهد بود.

تبصره‌ 1ـ (الحاقی‌ مورخ‌ 19/5/1371) بررسی‌ پرونده‌های‌ بیمه‌ شدگان‌ و اظهارنظر درباره‌ نوع‌ کار، محل‌ کار، ساعت‌ کار، و تعیین‌ درصد از کارافتادگی‌، ادامه‌ درمان‌ و ادامه‌ کار از وظایف‌ کمیسیونهای‌ پزشکی‌ بدوی‌ می‌باشد.

تبصره‌ 2- (الحاقی‌ مورخ‌ 19/5/1371) دعوت‌ از پزشک‌ متخصص‌ طب‌ کار به‌ منظور مشاوره‌ بدون‌ حق‌ رأی‌ در کمیسیونهای‌ بدوی‌ و تجدیدنظر بلامانع‌ بوده‌ و در شهرستانهایی‌ که‌ پزشک‌ متخصص‌ طب‌ کار وجود نداشته‌ باشد، دعوت‌ از کارشناسان‌ بهداشت‌ حرفه‌ای‌ جهت‌ مشاوره‌ مجاز می‌باشد.

ماده 5 – (اصلاحی‌ مورخ‌ 19/5/1371)

کمیسیونهای‌ پزشکی‌ تجدید نظر با حضور افراد زیر تشکیل‌ می‌گردد:

الف‌ ـ یک‌ نفر پزشک‌ متخصص‌ جراحی‌ عمومی‌ به‌ پیشنهاد معاونت‌ درمان‌ و تصویب‌ مدیر عامل‌ سازمان‌ با ابلاغ‌ دفتر تشکیل‌ کمیسیونهای‌ فنی‌ پزشکی‌ به‌ عنوان‌ عضو و رئیس‌ کمیسیون‌.

ب‌ ـ یک‌ نفر پزشک‌ متخصص‌ داخلی‌ به‌ عنوان‌ عضو ثابت‌ به‌ پیشنهاد مدیر درمان‌ و ابلاغ‌ دفتر تشکیل‌ کمیسیونهای‌ فنی‌ پزشکی‌.

ج‌ ـ یک‌ نفر پزشک‌ متخصص‌ در رشته‌ بیماری‌ مربوطه‌ به‌ پیشنهاد مدیر درمان‌ و ابلاغ‌ دفتر تشکیل‌ کمیسیونهای‌ فنی‌ و پزشکی‌.

د ـ مشاور به‌ پیشنهاد اداره‌ کل‌ تأمین‌ اجتماعی‌ استان‌ و ابلاغ‌ معاونت‌ درمان‌.

هـ ـ منشی‌ با ابلاغ‌ مدیر درمان‌ که‌ وظیفه‌ تهیه‌ و تنظیم‌ و تایپ‌ صورتجلسات‌ را عهده‌دار خواهد بود.

تبصره 1- پزشکان عضو کمیسیونهای بدوی مادام که عضویت یک کمیسیون بدوی را دارند نمی‌توانند به عضویت کمیسیون پزشکی تجدیدنظر منصوب شوند.

تبصره 2- برای هر یک از اعضای شرکت کننده در کمیسیونهای پزشکی افرادی با شرایط ذکر شده در این آیین نامه به عنوان عضو علی‌البدل تعیین می‌گردد.

تبصره 3- ترتیب تشکیل کمیسیونها و دعوت اعضا و بیمه شدگان طبق ضوابط و مقررات این آیین‌نامه با هماهنگی رئیس کمیسیون به عهده دبیر مربوطه می‌باشد.

تبصره‌ الحاقی‌ به‌ ماده‌ 5 مصوب سال 1366ـ بررسی‌ و اظهارنظر نهایی‌ درباره‌ کلیه‌ آراء صادره‌ کمیسیونهای‌ پزشکی‌ بدوی‌ که‌ مورد اعتراض‌ بیمه‌ شده‌ یا سازمان‌ قرار می‌گیرد از وظایف‌ کمیسیونهای‌ پزشکی‌ تجدیدنظر می‌باشد و نحوه‌ اعتراض‌ سازمان‌ مشابه‌ نحوه‌ اعتراض‌ بیمه‌ شده‌ موضوع‌ ماده‌ 9 خواهد بود.

متن زیر به موجب اصلاحیه مورخ 2/5/1378 به مواد 4 و 5 اضافه شده است:

«از پزشکانی (تمامی رشته‌های تخصصی) به عنوان رئیس کمیسیون پزشکی بدوی و تجدیدنظر استفاده خدمتی به عمل آید که ضمن علاقه مندی به امور کمیسیون‌ها، آشنایی با قوانین و مقررات داشته و ترجیحاً از کادر رسمی سازمان باشند».

ماده 6 –

پرونده‌ پزشکی‌ بیمه‌ شده‌ که‌ شامل‌ کلیه‌ مدارک‌ کلینیکی‌ و پاراکلینیکی‌، نظریه‌ پزشک‌ معالج‌ و همچنین‌ شرح‌ و سابقه‌ بیماری‌ با قید تاریخ‌ شروع‌ آن‌ و تشخیص‌ فعلی‌ بیماری‌ و خلاصة‌ درمان‌های‌ انجام‌ شده‌ با ذکر نتیجة‌ آن‌ در مدت‌ درمان‌ و اظهارنظر نهائی‌ دربارة‌ بیماری‌ می‌باشد، با انعکاس‌ علت‌ ارجاع‌ پرونده‌ به‌ کمیسیون‌ بدوی‌ توسط‌ دبیر کمیسیون‌ در دستور کار قرار می‌گیرد.

ماده 7 –

تاریخ‌ تشکیل‌ کمیسیون‌های‌ پزشکی‌ جهت‌ حضور بیمه‌ شده‌ به‌ وی‌ اعلام‌ خواهد گردید چنانچه‌ در شهرستان‌ مربوطه‌ امکان‌ تشکیل‌ کمیسیون‌های‌ پزشکی‌ بدوی‌ و تجدیدنظر با توجه‌ به‌ شرایط‌ مندرج‌ در این‌ آیین‌نامه‌ فراهم‌ نباشد، در صورت‌ اعزام‌ بیمه‌ شده‌ به‌ شهرستان‌ دیگر هزینة‌ سفر و اقامت‌ بیمار و همراه‌ (در صورت‌ نیاز به‌ داشتن‌ همراه‌) در شهرستان‌ محل‌ تشکیل‌ کمیسیون‌ با رعایت‌ مقررات‌ عام‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ و از محل‌ سهم‌ درمان‌ موضوع‌ ماده‌ 29 قانون‌ مزبور پرداخت‌ خواهد گردید.

ماده‌ 8ـ

کمیسیون‌ پزشکی‌ بدوی‌ با توجه‌ به‌ مدارک‌ موضوع‌ ماده‌ 6 و اقداماتی‌ که‌ لزوماً بر اساس‌ ضوابط‌ قانونی‌ به‌ عمل‌ می‌آورد مبادرت‌ به‌ صدور رأی‌ می‌نماید.

تبصره‌ ـ آراء کمیسیون‌های‌ پزشکی‌ بدوی‌ که‌ جهت‌ ادامة‌ درمان‌ صادر شده‌ باشد قابل‌ اعتراض‌ نخواهد بود.

ماده‌ 9ـ

رأی‌ کمیسیون‌های‌ پزشکی‌ بدوی‌ توسط‌ کمیسیون‌ مربوطه‌ به‌ بیمه‌ شدة‌ حاضر در جلسه‌ ابلاغ‌ خواهد شد و در صورتی‌ که‌ بیمه‌ شده‌ به‌ رأی‌ صادره‌ معترض‌ باشد می‌تواند حداکثر ظرف‌ مدت‌ یک‌ ماه‌ از تاریخ‌ ابلاغ‌ اعتراض‌ کتبی‌ خود را به‌ شعبة‌ تأمین‌‌اجتماعی‌ مربوطه‌ تسلیم‌ نماید و در صورت‌ عدم‌ حضور بیمه‌ شده‌ در کمیسیون‌ پزشکی‌ واحد تأمین‌ اجتماعی‌ مربوطه‌ موظف‌ است‌ مراتب‌ را رأساً به‌ بیمه‌ شده‌ ابلاغ‌ نماید.

تبصره‌ 1ـ اعتراض‌ بیمه‌ شده‌ همراه‌ با مدارک‌ لازم‌ از طرف‌ شعبة‌ تأمین‌ اجتماعی‌ به‌ کمیسیون‌ تجدیدنظر ارسال‌ و کمیسیون‌ مزبور با توجه‌ به‌ مفاد ماده‌ 8 این‌ آیین‌نامه‌ اقدام‌ به‌ صدور رأی‌ می‌نماید.

تبصره‌ 2ـ (الحاقی‌ مورخ‌ 6/7/1367) در مواردی‌ که‌ سازمان‌ نسبت‌ به‌ آراء صادره‌ از طرف‌ کمیسیون‌ بدوی‌ و تجدیدنظر (اعم‌ از اینکه‌ به‌ استناد آیین‌نامه‌ قبلی‌ یا آیین‌نامه‌ فعلی‌ صورت‌ گرفته‌) مشکوک‌ یا معترض‌ باشد مراتب‌ در کمیسیون‌ تجدیدنظری‌ که‌ زیر نظر مدیر عامل‌ سازمان‌ در تهران‌ تشکیل‌ می‌گردد مطرح‌ و نظر این‌ کمیسیون‌ قطعی‌ و لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده 10

کمیسیون‌های پزشکی بدوی و تجدیدنظر با حضور کلیه اعضاء تشکیل خواهد شد و آراء کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر به اتفاق آراء معتبر خواهد بود.

ماده 11-

آراء صادره از طرف کمیسیون‌های پزشکی بدوی درصورتی که از طرف بیمه شده ظرف مدت مقرر در این آیین نامه مورد اعتراض قرار نگیرد و آراء کمیسیون‌های پزشکی تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجراء است.

تبصره ـ آراء کمیسیون‌های پزشکی می‌بایست قابل انطباق با موازین قانونی صریح و فاقد هرگونه ابهام باشد و به منظور جلوگیری از سرگردانی بیمه شدگان حتی‌المقدور از توصیه تغییر شغل در آراء صادره توسط کمیسیون‌ها خودداری گردد.

ماده‌ 12- (اصلاحی‌ مورخ‌ 19/5/1371)

به‌ شرکت‌ کنندگان‌ در کمیسیون‌های‌ پزشکی‌ حق‌ حضوری‌ برابر ضوابطی‌ که‌ به‌ تصویب‌ هیأت‌ مدیره‌ سازمان‌ می‌رسد پرداخت‌ خواهد گردید.

تبصره‌ ـ اعتبار مورد نیاز جهت‌ انجام‌ هزینه‌های‌ فوق‌ از محل‌ اعتبارات‌ موضوع‌ ماده‌ 29 قانون‌ تأمین‌‌اجتماعی‌ تأمین‌ خواهد شد.

این‌ آیین‌نامه‌ مشتمل‌ بر 12 ماده‌ و 7 تبصره‌ در یکصد و هشتاد و ششمین‌ جلسه‌ شورای ‌عالی‌ تأمین‌‌اجتماعی‌ مورخ‌ 6/3/1366 تصویب‌ و از تاریخ‌ 6/3/1366 لازم‌الاجراست‌ و آیین‌نامه‌ قبلی‌ از این‌ تاریخ‌ ملغی‌ تلقی‌ می‌گردد. ‌

شماره:3382/ 201


formats

آیین‌نامه ‌اجرایی ‌قانون ‌حفاظت‌ در برابر اشعه‌ (مصوب‌ ۱۳۶۹/۲/۲ و اصلاحیه مورخ ۱۳۸۶/۷/۱۵ هیأت وزیران)

ماده 1‌ـ هدف‌:این ‌آیین‌نامه ‌به ‌منظور حسن ‌اجرای ‌قانون ‌در برابر اشعه‌ مصوب ‌1368 تنظیم ‌و تدوین ‌گردیده ‌است‌.

ماده 2- تعاریف‌:

1ـ قانون‌ در این‌ آین‌نامه‌ به ‌قانون‌ حفاظت‌ در برابر اشعه ‌اطلاق می‌گردد.

2ـ «پرتوهای‌ یونساز» از نظر حفاظت‌ در برابر اشعه ‌به ‌پرتوهائی ‌مثل‌ایکس‌، گاما، بتا، نوترون‌، آلفا و ذرات‌ اتمی‌ دیگر اطلاق می‌گردد که ‌قادر به‌ یونسازی‌ در ماده‌ می‌باشند.

3ـ «پرتوهای ‌غیر یونساز» از نظر حفاظت ‌در برابر اشعه ‌به ‌پرتوهائی ‌مثل‌ ماوراء بنفش‌، مادون ‌قرمز، میکروویو، لیزر، امواج‌ رادیوئی‌ و نظایر آن‌ اطلاق می‌گردد که ‌قادر به‌ یونسازی ‌در ماده‌ نمی‌باشند.

4ـ «پروانه‌اشتغال‌» یک‌ سند رسمی‌ است‌ که‌ توسط‌ «واحد قانونی‌» بر اساس ‌مندرجات‌ فصل‌ دوم‌ قانون‌، در رابطه‌ با مفاد ماده ‌(3) آن ‌و در صورت‌ رعایت ‌کلیه ‌مقررات‌ قانون‌ و این ‌آیین‌نامه ‌و استانداردها، ضوابط ‌و دستورالعملهای ‌حفاظت‌ در برابر اشعه ‌غیر از مواردی ‌که ‌به ‌موجب‌ استانداردهای پایه مستثنی ‌شده ‌است‌، برای مدت مشخص براساس ضوابط واحد قانونی صادر می‌گردد. (به موجب اصلاحیه مورخ 1386/7/15 عبارات (استانداردهای واحد قانونی به استانداردهای پایه و مدت سه سال به مدت مشخص براساس ضوابط واحد قانونی) اصلاح گردیده است).

5ـ «دارنده ‌پروانه‌ اشتغال‌» یک ‌شخص‌ است‌ که‌ پروانه ‌را از «واحد قانونی‌» براساس ‌مفاد فصل ‌دوم ‌قانون ‌جهت‌ اقدامات‌ لازم‌ مندرج ‌در آن‌ دریافت‌ می‌کند.

6ـ «شخص‌» به ‌هر شخص‌ اعم‌ از حقیقی ‌یا حقوقی ‌و یا نماینده ‌رسمی ‌و یا قائم ‌مقام ‌هر یک‌ از آنها اطلاق می‌گردد.

7ـ «پرتوکار» به ‌شخص‌حقیقی‌اطلاق می‌گردد که حسب وظیفه ‌با منابع ‌مولد اشعه ‌به ‌طور مستمر و فیزیکی ‌در ارتباط‌ باشد که‌ شامل ‌پرتوکاران‌ گروه‌ الف ‌و گروه‌ ب‌ می‌گردد. (به موجب اصلاحی مورخ 1386/7/15 عبارات «حسب وظیفه» و «مستمر و» به بند مذکور اضافه شده است)

الف‌ـ پرتوکار گروه ‌الف‌ـ به ‌شخص‌ حقیقی‌ اطلاق می‌گردد که ‌در شرایطی ‌کار می‌کند که‌ دز سالیانه ‌آن‌ می‌تواند از 3% حد دز معادل ‌سالانه ‌تجاوز نماید.

ب‌ـ پرتوکار گروه ‌ب‌ـ به ‌شخص‌ حقیقی‌ اطلاق می‌گردد که ‌در شرایطی ‌کار می‌کند که‌ معمولاً دز دریافتی ‌سالانه ‌وی‌ از 3% حد دز معادل‌ سالانه ‌تجاوز نمی‌نماید.

8- (الحاقی مورخ 1386/7/15) استانداردهای پایه: منظور حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و ایمنی منابع پرتو ـ استانداردهای پایه (دارای شماره ثبت 7751 سال 1384 از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران) برای پرتوهای یونساز و پرتوهای غیریونساز ـ حدود پرتوگیری» (دارای شماره ثبت 8567 سال 1385 از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنفی ایران) برای پرتوهای غیریونساز در صورت اصلاح آخرین نسخه اصلاح آنها قابل استناد است.

ماده 3 –

انجام‌ هر گونه ‌فعالیت‌ در ارتباط‌ با موارد مندرج‌ در بندهای ‌1، 2، 3 و 4 ماده ‌(3) قانون ‌که در استانداردهای پایه بعنوان موارد مستثنی شده تعیین شده نیاز به ‌اخذ پروانه ‌اشتغال‌ ندارد. (به موجب اصلاحیه مورخ 1386/7/15 عبارت «‌قدرت‌ منابع ‌مولد اشعه ‌آن‌ پایین‌تر از استاندارد تعیین‌شده‌ توسط‌ واحد قانونی ‌باشد» حذف و عبارت «در استانداردهای پایه بعنوان موارد مستثنی شده تعیین شده» جایگزین شده است).

تبصره (الحاقی مورخ 1386/7/15)- واحد قانونی می‌تواند عدم الزام به اخذ پروانه را مشروط به رعایت مواردی نماید که در دستورالعملها مشخص می‌شوند.

ماده 4 –

مسئول‌ فیزیک ‌بهداشت ‌باید دارای‌ حداقل ‌درجه ‌دیپلم ‌در یکی‌ از رشته‌های ‌علمی‌ و فنی ‌با سابقه ‌کار مؤثر در رشته ‌حفاظت ‌در برابر اشعه ‌و گذراندن‌ دوره‌های‌ آموزشی ‌تخصصی ‌با تشخیص ‌واحد قانونی ‌بوده ‌و از سلامت‌ جسمی‌ و روحی ‌کامل ‌برخوردار باشد.

تبصره‌ـ در امور ویژه‌کار با اشعه ‌مثل‌ پرتو درمانی‌، پزشکی‌ هسته‌ای‌، مراکز بزرگ‌ رادیولوژی‌، مراکز هسته‌ای‌ و دانشگاهها، حداقل‌ تحصیلات‌ مسئول‌ فیزیک‌ بهداشت‌ درجه‌ کارشناسی‌در رشته‌های‌ علمی ‌و فنی ‌در رابطه ‌به پرتوها خواهد بود.

ماده 5 –

شخص‌ مسئول ‌لازم‌ است‌ در رشته ‌مربوط ‌به‌ حوزه ‌پروانه ‌مورد درخواست‌ دارای ‌حداقل‌ تحصیلات‌ کارشناسی ‌در یکی ‌از رشته‌های ‌علمی‌ و فنی ‌در رابطه‌ با پرتوها بوده ‌و از سلامت‌ جسمی‌ و روحی ‌کامل ‌برخوردار باشد.

تبصره‌1ـ در شرایط ‌ویژه‌ و در امور غیر پزشکی‌ و کمبود متخصص‌ در رشته ‌مربوطه‌، دارندگان‌ مدرک‌ تحصیلی‌ کارشناسی در یکی از رشته‌های علمی و فنی و موفقیت‌ در آزمون‌های ‌مربوطه ‌با تشخیص ‌واحد قانونی‌ می‌توانند به ‌عنوان‌ شخص‌ مسئول ‌انجام ‌وظیفه‌ نمایند. (به موجب اصلاحی موخ 1386/7/15 عبارت «حداقل‌ دیپلم‌ با حداقل ‌(6) سال‌ سابقه ‌کار مؤثر کار با اشعه» حذف و عبارت «کارشناسی در یکی از رشته‌های علمی و فنی» جایگزین شده است).

تبصره‌2ـ در امور تشخیص‌ و درمان ‌پزشکی ‌شخص ‌مسئول ‌لازم ‌است ‌دارای‌ تحصیلات و شرایط مشخص شده در ضوابط و دستورالعمل‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد. (به موجب اصلاحی مورخ 1386/7/15 عبارت «درجه‌ دکتری ‌و تخصص‌ در رابطه ‌با پرتوها» حذف و عبارت «تحصیلات و شرایط مشخص شده در ضوابط و دستورالعمل‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» جایگزین شده است).

ماده 6 –

جهت ‌صدور پروانه ‌اشتغال ‌باید اقدامات ‌زیر بر حسب ‌مورد براساس ضوابط واحد قانونی توسط ‌متقاضی ‌دارای ‌پروانه ‌کسب ‌انجام ‌شده ‌و مدرک‌ لازم ‌حداقل ‌دو ماه ‌قبل ‌از اقدام ‌نسبت‌ به ‌مفاد ماده ‌(3) قانون ‌به ‌واحد قانونی ‌ارائه ‌گردد. (اصلاحی مورخ 15/7/86)

الف‌ـ طبق‌ ماده ‌5 فصل ‌دوم ‌قانون‌، معرفی ‌یک‌ نفر به ‌عنوان ‌شخص‌ مسئول‌ و یک‌ نفر به ‌عنوان ‌مسئول‌ فیزیک‌ بهداشت‌ با سطح ‌تحصیلی‌و تخصصی‌مذکور در مواد 4 و 5 این‌آیین‌نامه‌ با ارائه ‌مدارک‌ تحصیلی ‌و تخصصی ‌و سوابق‌ کار با اشعه‌.

ب‌ـ ارائه ‌اطلاعات‌ جامع ‌طرح ‌در رابطه ‌با کار با اشعه ‌که‌ پروانه‌ جهت‌ آن‌ درخواست ‌شده ‌است‌ با توصیف‌ و توجیه‌ ضرورت‌ انجام ‌طرح‌ و مزایای‌آن ‌برای‌جامعه ‌در مقایسه ‌با سایر روشهای‌ موجود به ‌طوری‌ که ‌پرتوگیری ‌کارکنان ‌و مردم ‌جامعه ‌به ‌«هرچه ‌کمتر مواجه ‌شدن‌» کاهش ‌یابد.

ج‌ـ ارائه ‌گزارش‌های‌ علمی‌و فنی ‌شامل‌ نقشه‌های ‌ساختمانی‌، تأسیسات‌، سیستم ‌دفع ‌فاضلاب‌، و پسماند ‌و غیره ‌بر حسب ‌لزوم‌.

د ـ ارائه‌ مشخصات‌ فنی‌ کامل ‌وسایل‌، دستگاهها و تأسیساتی ‌که ‌جهت‌ کار با اشعه ‌مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد. (با الصاق نقشه‌ها، کاتالوگ‌، محاسبات‌ و غیره‌)

هـ ارائه ‌فهرست‌ کاملی ‌از وسایل ‌و تجهیزات ‌ایمنی‌حفاظتی‌ مورد استفاده ‌در طرح‌.

و ـ در صورتی‌ که ‌طرح ‌مورد نظر امکان ‌پرتوزائی ‌محیط ‌را دارد ارائه ‌گزارش ‌محیطی ‌و طرح‌ جامع‌ تجهیزات ‌مورد نیاز جهت‌ جلوگیری ‌از آلودگی‌ محیط ‌و سیستم‌های ‌اندازه‌گیری ‌مربوط‌.

ز ـ ارائه‌ دستور العمل‌ اورژانس‌ به ‌منظور مقابله ‌با سوانح ‌در شرایط‌ اضطراری‌.

ح‌ـ ارائه‌ مدرک‌ تحصیلی‌ و تجربی ‌و باز آموزی‌ و آموزش‌ پرتوکاران ‌و کارکنان ‌مربوطه‌.

ط‌ـ ارائه ‌موافقت ‌اصولی ‌وزارت‌خانه‌، سازمان ‌و یا هر ارگان‌ ذیربط‌.

تبصره‌ـ درخواست‌ صدور پروانه ‌هیچ‌گونه ‌تعهدی‌ برای‌ واحد قانونی ‌جهت‌ صدور پروانه ‌در صورتی ‌که‌ درخواست ‌کننده ‌دارای ‌شرایط‌ کافی‌و لازم ‌نباشد ایجاد نمی‌نماید.

ماده 7 –

دارنده ‌پروانه ‌اشتغال ‌مکلف‌ است‌ دو ماه ‌قبل‌ از انقضاء مدت‌ اعتبار پروانه ‌خود درخواست‌ تمدید نماید.

ماده 8 ـ

وقتی ‌مطابق ‌مقررات ‌این ‌آیین‌نامه ‌درخواست‌ تمدید پروانه ‌می‌گردد پروانه ‌فعلی‌، در صورتی ‌که ‌قبلاً طبق ‌مفاد ماده ‌(17) قانون‌ به ‌حالت‌ تعلیق ‌درنیامده‌ و یا لغو نشده‌ باشد، تا زمان ‌تمدید و یا صدور پروانه ‌جدید و یا لغو آن‌ اعتبار خواهد داشت‌.

ماده 9ـ

در موارد خاص‌کار با اشعه‌ با فعالیت‌ محدود (از نظر تعداد منابع‌، انرژی‌، پرتودهی ‌و کاربرد) بر اساس استانداردهای ‌واحدقانونی‌و در صورتی‌که‌ واحد قانونی ‌تشخیص ‌دهد که ‌قوانین‌، مقررات‌، استانداردها و ضوابط‌ و دستورالعملهای ‌حفاظت‌ در برابر اشعه‌ می‌تواند به‌ خوبی‌توسط‌ یک‌ با دو شخص‌ انجام‌ پذیرد، یک‌ یا دو نفر شخص‌ حقیقی ‌واجد شرایط ‌می‌توانند مسئولیت‌ شخص‌ حقیقی ‌دارنده ‌پروانه‌، شخص‌ مسئول ‌و مسئولیت ‌فیزیک ‌بهداشت ‌را بر عهده ‌بگیرند.

ماده10-

به‌ طور کلی‌اخذ پروانه ‌شامل ‌ارسال ‌درخواست‌ کتبی ‌با مدارک‌ مورد نیاز، ثبت‌ درخواست‌، بررسی‌ درخواست‌، بازرسی‌، مجوز اولیه‌ و مجوز بهره‌برداری ‌است‌. گذرداندن ‌این ‌مراحل‌ با عنایت‌ به ‌پیچیدگی ‌کار با اشعه ‌از ضروریات ‌علمی‌ و فنی ‌است‌.

ماده 11-

در مورد کار با اشعه‌ به ‌طور محدود و یا برای ‌مدتی ‌که ‌از یک‌ سال ‌تجاوز نکند و یا در موارد خاص‌ و بر حسب‌ ضرورت‌ یا تشخیص‌ واحد قانونی‌، به ‌جای‌ پروانه ‌می‌تواند مجوز مدت‌دار با شرایط‌ مندرج ‌در آن ‌صادر گردد.

ماده 12-

شخص‌ مسئول ‌مکلف ‌است‌ به‌ پیامدهای ‌ناشی ‌از عدم ‌رعایت‌ مفاد قانون‌ و این ‌آیین‌نامه ‌آگاه ‌بوده ‌و مسئولیتهای ‌ممکن ‌را بپذیرد.

ماده 13-

مسئول ‌فیزیک‌ بهداشت ‌مکلف ‌است‌ وظایف‌ حفاظت ‌در برابر اشعه ‌فعالیت‌ محدود پروانه ‌را به‌ عهده‌ داشته ‌و مسئولیتهای ‌مربوطه ‌را آگاهانه ‌بپذیرد.

ماده 14-

دارنده ‌پروانه ‌اشتغال‌، شخص ‌مسئول ‌و پرتوکاران ‌مکلفند دستورالعملها و توصیه‌های‌ مسئول ‌فیزیک ‌بهداشت ‌را براساس‌ قوانین‌، مقررات‌، آیین‌نامه‌ها، استانداردها و توصیه‌های‌ واحد قانونی‌ پذیرفته‌ و به‌ اجراء در آورند و نیازهای‌ مربوط‌ به‌ حفاظت‌ اشخاص‌ حوزه ‌پروانه‌ را در اختیار وی ‌قرار دهند.

ماده 15-

طبق ‌ماده ‌(9) قانون ‌دارنده ‌پروانه ‌اشتغال ‌مکلف‌ است‌ کلیه ‌افرادی ‌را که ‌به ‌کار با اشعه‌ گمارده‌ می‌شوند، قبل‌ و بعد از استخدام ‌و به ‌صورت‌ دوره‌ای‌ در طول‌ استخدام‌ و یا در شرایط‌ اضطراری‌، تحت ‌معاینه‌ها و آزمایشهای‌ پزشکی ‌لازم ‌و آزمایش‌های ‌تخصصی‌ قرار داده‌ و مدارک‌ مربوطه‌ را در اختیار واحد قانونی ‌قرار دهند.

تبصره‌1ـ آزمایشها و معاینه‌های ‌پزشکی‌ اولیه ‌نباید زودتر از یک‌ ماه ‌قبل ‌از شروع ‌کار با اشعه ‌انجام ‌شده ‌باشد.

تبصره‌2ـ جهت‌ هر شخص‌ پرتوکار تحت‌ پوشش ‌پروانه‌ لازم ‌است‌ یک‌ پرنده ‌شخصی‌ که‌ حاوی‌ کلیه ‌اطلاعات‌ فردی ‌از جمله ‌سوابق ‌پرتوگیری ‌و نتایج ‌آزمایش‌ها و معاینه‌های ‌پزشکی ‌باشد تشکیل ‌گردد.

تبصره‌3ـ در صورتی‌ که ‌در هر مرحله‌ بر اساس ‌آزمایش‌ها و معاینه‌های ‌پزشکی‌ تشخیص‌ داده ‌شد که‌ ادامه‌کار با اشعه ‌برای ‌شخص‌ زیان‌آور است‌ لازم ‌است‌ توسط‌ شخص‌ مسئول ‌و مسئولیت ‌فیزیک ‌بهداشت ‌از ادامه ‌کار وی ‌با اشعه‌ جلوگیری‌ گردد.

تبصره‌4ـ از پرتوکاران ‌گروه ‌الف‌ لازم ‌است‌ حداکثر هر شش‌ ماه ‌یکبار و از پرتوکاران ‌گروه ‌ب‌ حداکثر هر یکسال‌ یکبار و از هر دو گروه ‌در شرایط ‌اضطراری‌ آزمایش‌ و معاینه‌های ‌کل‌ پزشکی‌ بر حسب ‌تشخیص ‌و توصیه ‌«واحدهای ‌قانونی‌» به ‌عمل ‌آید.

تبصره ‌5ـ آزمایش‌های ‌و معاینه‌های ‌پزشکی‌ لازم ‌است‌ براساس‌ دستورالعمل ‌واحد قانونی‌ به ‌عمل‌ آید.

تبصره‌6ـ در صورتی ‌که‌ یک‌ پرتوکار محل ‌کار خود را تغییر دهد لازم ‌است‌ سوابق ‌کار با اشعه‌، پزشکی‌ و پرتوگیری ‌وی ‌عیناً به‌ محل‌ کار جدید منتقل ‌شود.

ماده 16-

دارنده ‌پروانه‌ اشتغال ‌مکلف ‌است‌ در صورت ‌بروز سانحه ‌و یا پرتوگیری ‌مشکوک ‌هر شخص‌ حقیقی ‌ناشی ‌از کار با اشعه ‌حوزه‌ پروانه‌ خود را مورد آزمایش‌های‌ و معاینه‌های ‌پزشکی ‌قرار داده ‌و مراقبت‌های ‌پزشکی‌ لازم ‌را تا حصول ‌اطمینان ‌از سلامت‌ وی ‌ادامه ‌دهد.

تبصره‌ـ کلیه ‌هزینه ‌آزمایش‌ها و معاینه‌های‌ پزشکی‌ قبل‌ از استخدام‌ و دوره‌ای ‌و شرایط‌ اضطراری ‌به ‌عهده ‌دارنده ‌پروانه ‌اشتغال ‌است‌.

ماده 17-

اشخاص ‌بین ‌16 تا 18 سال‌ سن ‌مشغول ‌در دوره‌های ‌آموزشی‌ و پژوهشی‌ می‌توانند فقط‌ در گروه‌ کاری ‌(ب‌) مشروط‌ بر اینکه‌ قوانین‌ و مقررات ‌و استاندارهای ‌حفاظت‌ در برابر اشعه ‌را رعایت‌ نمایند با کسب‌ مجوز از واحد قانونی ‌از مفاد بند یک‌ ماده ‌(10) فصل‌ دوم ‌قانون ‌مستثنی ‌گردند.

ماده 18-

بهای ‌خدمات ‌ارائه ‌شده ‌از طرف ‌واحدهای ‌قانونی ‌تا ارسال‌ تعرفه ‌جدید طبق‌ تعرفه ‌مصوب ‌18/3/67 هیأت‌ وزیران ‌دریافت‌ می‌گردد.

ماده 19-

به‌ منظور اجرای ‌بند (3) ماده ‌(20) مقررات ‌ویژه ‌قانون‌، موارد زیر لازم‌الاجراء است‌.

1ـ خدمت ‌و افزایش‌ قیمت‌ قابل ‌احتساب‌ در بند 3 ماده‌20 قانون‌ حداکثر 30 سال‌ خواهد بود.

2ـ تشخیص ‌نهایی‌ سوابق‌ کار با اشعه‌ و احتساب‌ افزایش‌خدمت‌ به ‌تأیید واحد قانونی‌می‌باشد.

3ـ هرگاه ‌شخصی‌ بر طبق‌ مقررات‌ این‌ آیین‌نامه‌ بازنشسته‌ و بعد معلوم ‌شود که‌ براساس‌ تقلب‌ و مدرک‌سازی ‌به ‌این‌ استحقاق رسیده‌ است‌ از امتیاز بند (3) ماده‌ (20) کلاً محروم ‌و مکلف‌ به ‌پرداخت‌ کلیه ‌وجوهی ‌است‌ که ‌به ‌وی‌ پرداخت‌ شده‌ و خسارت‌ ناشی ‌از آن‌ از وی ‌اخذ خواهد شد.

ماده 20-

احتساب‌ سوابق ‌کار با اشعه‌ جهت‌ بازخرید، بازنشستگی‌، از کارافتادگی ‌و تعیین‌ حقوق وظیفه ‌به ‌شرح ‌زیر می‌باشد:

الف‌ـ کارکنان‌ با پرتو گروه ‌الف‌ به ‌ازاء هر سال ‌خدمت‌ یک‌ سال ‌افزایش ‌خدمت ‌مورد قبول ‌تا حداکثر ده ‌سال‌.

ب‌ـ کارکنان‌ با پرتو گروه‌ (ب‌) به‌ ازاء هر سال ‌خدمت ‌6 ماه ‌افزایش‌خدمت‌ مورد قبول ‌تا حداکثر پنج ‌سال‌.

تبصره‌1ـ در مورد افرادی ‌که‌ قبل ‌از تصویب‌ قانون ‌با تشخیص‌ واحد قانونی ‌به ‌طور مستمر به‌ کار با اشعه‌ اشتغال ‌دارند فقط‌ بند (3) ماده‌ (20) قانون‌ لازم‌الاجراء است‌.

ماده 21-

هر شخصی‌ که ‌براساس مفاد مقررات ‌قانون‌ و آیین‌نامه ‌بازنشسته‌ می‌گردد، مجاز به ‌اشتغال ‌مجدد به ‌کار با اشعه ‌نخواهد بود.

ماده 22-

به‌ منظور اجراء مفاد مندرج ‌در ماده ‌(20) قانون‌ (به‌ استثنای‌ بند 3)، به‌ افرادی‌ که ‌به ‌طور مستمر به‌کار با اشعه‌ اشتغال ‌دارند برحسب‌ مورد مزایای‌ زیر تعلق‌ می‌گیرد و از تاریخ ‌تصویب‌ قانون ‌(20/1/1368) لازم‌الاجراء است‌.

الف‌ـ به ‌پرتوکاران‌ گروه ‌الف‌ تا میزان‌ حداکثر 100% مزایای ‌مندرج‌ در بندهای ‌1 و 2 و 3 و 4 ماده ‌20 قانون ‌طبق ‌شرایط ‌زیر:

ـ برحسب ‌تجربه ‌و تبحر در کار با اشعه ‌تا 20%.

ـ برحسب‌ داشتن‌ گرایش ‌هسته‌ای ‌در دوران ‌تحصیل‌ و یا گذراندن ‌دروس‌ فیزیک‌ بهداشت ‌و یا فیزیک‌ پزشکی‌ یا دوره‌های ‌تخصصی‌ حفاظت ‌در برابر اشعه ‌تا 20%.

ـ برحسب‌ به ‌کار بردن ‌وسایل ‌حفاظت ‌در برابر اشعه‌ فردی‌ و وسایل ‌حفاظتی‌ مورد نیاز تا 10%.

ـ برحسب‌ شرایط ‌کار حداکثر تا 50%.

باید توسط‌ دارندگان‌ پروانه ‌اشتغال ‌اعمال ‌و پرداخت‌ گردد.

ب‌ـ به‌ پرتوکاران‌ گروه ‌ب‌ تا میزان ‌حداکثر 60% مزایای‌ مندرج‌ در بندهای ‌1 و 2 و 4 ماده‌20 قانون‌ طبق ‌شرایط ‌زیر:

ـ برحسب‌ تجربه ‌و تبحر در کار با اشعه‌ تا 15%.

ـ برحسب ‌داشتن ‌گرایش ‌هسته‌ای ‌در دوران ‌تحصیل‌ و یا گذراندن ‌دروس‌ فیزیک‌ بهداشت‌ و یا فیزیک‌ پزشکی ‌یا دوره‌های ‌تخصصی‌ حفاظت‌ در برابر اشعه ‌تا 10%.

ـ برحسب‌ به‌ کار بردن‌ وسایل ‌حفاظت ‌در برابر اشعه ‌فردی‌ و وسایل‌حفاظتی‌ مورد نیاز تا 10%.

ـ برحسب‌ شرایط ‌کار حداکثر تا 25%.

باید توسط‌ دارندگان ‌پروانه ‌اشتغال‌ اعمال‌ و پرداخت‌ گردد.

تبصره‌1ـ مزایای ‌فوق‌الذکر در صورت‌ تتغییر شرایط‌ این‌آیین‌نامه ‌و این‌ شرایط‌ کاری ‌شخص‌ لازم‌التغییر است‌.

(به موجب اصلاح مورخ 15/7/86 این ماده به عنوان ماده 23 اضافه شده و ماده 23 به ماده 24 تغییر یافته است)

ماده 23-

علاوه بر احکام مندرج در این آیین‌نامه در موارد ضروری و در چهارچوب قانون و این آیین‌نامه و با رعایت سایر مقررات، دستورالعملها و ضوابط لازم از جمله ضوابط مربوط به اصول حفاظت در برابر اشعه، پروانه و مسئولیتهای آن، پرتوگیری شغلی، پزشکی، مردم و مقررات ایمنی منابع پرتو با تصویب واحد قانونی ابلاغ خواهدشد.

تبصره ـ ضوابط موضوع این ماده در مورد موسسات پزشکی به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و واحد قانونی خواهدرسید.

ماده 24-

با توجه‌ به ‌تغییرات ‌سریع ‌در دانش‌ حفاظت ‌در برابر اشعه‌، مقررات ‌این‌ آیین‌نامه‌ می‌تواند هر دو سال ‌یکبار و بر حسب‌ ضرورت‌ و اضطرار طبق ‌تشخیص ‌«واحد قانونی‌» و پس‌ ار تصویب ‌دولت‌ مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

formats

فهرست فعالیتهای تولیدی، صنعتی و فنی مشمول معافیت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر (مصوب ۱۳۶۹/۲/۲ هیأت وزیران)

1- آلومینیم سازی و خم کاری.2- اتاق سازی ماشین.

3- آهنگری، فلز تراشی (قطعه سازی)، حلبی سازی، تراشکاری.

4- انواع بافندگی.

5- پرورش ماهی.

6- پرورش و نگهداری دام و ماکیان.

7- ساخت و تعمیرات انواع پمپ آب.

8- تولید گازهای صنعتی و طبی و وسایل آتش نشانی.

9- ترازو، قپان و باسکول سازی.

10- تولدکنندگان تابلوهای فشار ضعیف و قوی برق.

11- شرکتهای تعاونی تولیدی وابسته به ارگانهای دولتی نظیر مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی کشور که فعالیتهای آنها جنبه تولیدی، صنعتی و فنی دارد.

12- چاقو سازی.

13- تولید انواع چراغ خوراک پزی.

14- چاپخانه شامل: چاپ، حروف چینی، گراور سازی، کلیشه سازی، لیتوگرافی و انواع صحافی.

15- خبازی.

16- انواع دوزندگی.

17- درب و پنجره سازی.

18- ریخته گری.

19- سراجی شامل: کیف و چمدان و کمربند سازی و ساک.

20- سماور سازی.

21- صابون پزی.

22- کارگاههای صنایع دستی.

23- کارگاههای صنایع روستایی که فعالیت آنها جنبه تولیدی، صنعتی و فنی داشته و پروانه آنها توسط جهاد سازندگی صادر می‌گردد.

24- فخاری.

25- قالب زنی.

26- تولیدکنندگان قفل.

27- کاشی سازی و سرامیک سازی.

28- تولید کفش (کفاشی) و پستائی سازی.

29- ساخت و تولید انواع مخازن.

30- موزائیک سازی ـ بلوک سازی.

31- سازندگان میز و صندلی، کمد، قفسه، کابینت آشپزخانه.

32- ساخت و تولید انواع ماشین آلات کشاورزی و وسایل و ادوات مربوطه و تعمیرات آنها.

33- معادن سطح الارضی که جنبه کارگاهی دارند.

34- نمد مالی.

35- یخدان سازی.

36- شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و کشاورزی که جنبه تولیدی صنعتی داشته باشند و واحدهای تولیدی کشاورزی. (الحاقی به موجب تصویب نامه شماره 5002/ت23853 مورخ 9/12/82) ‌

formats

آیین‌نامه‌ هیأت‌های‌ تشخیص‌ مطالبات‌ (مصوب‌ ۱۳۷۳/۵/۲۴ شورای‌عالی‌ تأمین‌ اجتماعی‌)

در اجرای‌ ماده‌ 45 قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ مصوب‌ تیر ماه‌ 1354 نحوه‌ تسلیم‌ اعتراض‌ و درخواست‌ تجدیدنظر و ترتیب‌ رسیدگی‌ و صدور رأی‌ و ابلاغ‌ و تشکیل‌ جلسات‌ هیأتهای‌ بدوی‌ و تجدیدنظر تشخیص‌ مطالبات‌ موضوع‌ مواد 42 و 43 و 44 قانون‌ مذکور به‌ شرح‌ مواد این‌ آیین‌نامه‌ خواهد بود.ماده 1‌ـ

نحوه‌ تسلیم‌ اعتراض‌ کارفرمایان‌ به‌ میزان‌ حق‌ بیمه‌ و متفرعات‌ آن‌ جهت‌ رسیدگی‌ در هیأت‌ بدوی‌ به‌ شرح‌ زیر خواهد بود:

1ـ پس‌ از ابلاغ‌ مورد مطالبه‌ به‌ کارفرما از سوی‌ سازمان‌، در صورتی‌ که‌ کارفرما به‌ میزان‌ آن‌ معترض‌ باشد می‌تواند ظرف‌ سی‌ روز از تاریخ‌ ابلاغ‌ مورد مطالبه‌، اعتراض‌ خود را در فرم‌ اعتراض‌ به‌ میزان‌ حق‌ بیمه‌ (فرم‌ شماره‌ یک‌ ضمیمه‌) درج‌ و مبلغ‌ 6000 ریال‌ بابت‌ هزینه‌ رسیدگی‌ به‌ واحد اجرائی‌ پرداخت‌ و رسید آن‌ را همراه‌ با فرم‌ تکمیل‌ شده‌، به‌ شعبه‌ یا نمایندگی‌ ذیربط‌ تسلیم‌ نماید. (پرداخت هزینه رسیدگی به موجب بخشنامه 1/9 جدید درآمد منتفی گردیده است.)

2ـ شعب‌ و نمایندگیهای‌ سازمان‌ مکلفند اعتراض‌ مندرج‌ در فرم‌ را در دفتر نامه‌های‌ وارده‌ ثبت‌ نموده‌ و ضمن‌ تعیین‌ وقت‌ رسیدگی‌ در ذیل‌ فرم‌ شماره‌ 1، یک‌ نسخه‌ از آن‌ را به‌ کارفرما ابلاغ‌ نمایند. حضور کارفرما، وکیل‌ یا نماینده‌ وی‌ در جلسه‌ رسیدگی‌ بلامانع‌ است‌. (پرداخت هزینه رسیدگی به موجب بخشنامه 1/9 جدید درآمد منتفی گردیده است.)

در صورتی‌ که‌ کارفرما کلاً یا جزئاً ذیحق‌ تشخیص‌ داده‌ شود حق‌الزحمه‌ رسیدگی‌ به‌ حساب‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ وی‌ منظور و یا مسترد خواهد شد.

تبصره‌ ـ کارفرما می‌تواند اعتراض‌ خود را به‌ وسیله‌ تلگراف‌ یا پست‌ سفارشی‌ دو قبضه‌ به‌ واحد مربوطه‌ سازمان‌ ارسال‌ دارد. در این‌ صورت‌ تاریخ‌ قبض‌ پستی‌ یا تاریخ‌ قبض‌ مخابره‌ تلگراف‌، تاریخ‌ اعتراض‌ به‌ مورد مطالبه‌ سازمان‌ محسوب‌ می‌شود.

ماده 2-

کلیه‌ مراحل‌ موضوع‌ این‌ آیین‌نامه‌ در خصوص‌ تکالیف‌ و اختیارات‌ کارفرما می‌تواند توسط‌ وکیل‌ یا نماینده‌ او صورت‌ گیرد مشروط‌ بر اینکه‌ این‌ حق‌ در وکالت‌نامه‌ یا برگ‌ نمایندگی‌ تصریح‌ شده‌ باشد. به‌ هر حال‌ رسیدگی‌ به‌ پرونده‌ توسط‌ هیأتها موکول‌ به‌ احراز هویت‌ کارفرما یا وکیل‌ یا نماینده‌ او خواهد بود.

ماده 3 –

ترکیب‌ هیأتهای‌ بدوی‌ و تجدید نظر تشخیص‌ مطالبات‌ مطابق‌ مواد 43 و 44 قانون‌ تأمین‌‌اجتماعی‌ خواهد بود. مدت‌ نمایندگی‌ هر یک‌ از اعضا سه‌ سال‌ و معرفی‌ مجدد آنان‌ بلامانع‌ می‌باشد. دبیر هیأتها را سازمان‌ رأساً تعیین‌ می‌نماید.

ماده‌ 4-

تعداد جلسات‌ هیأتهای‌ بدوی‌ و تجدیدنظر توسط‌ رئیس‌ هیأت‌ مدیره‌ و مدیر عامل‌ تعیین‌ خواهد شد.

ماده‌ 5-

نحوه‌ تشکیلات‌ جلسات‌ هیأتها و ترتیب‌ رسیدگی‌ و صدور رأی‌ به‌ شرح‌ زیر خواهد بود.

1ـ جلسات‌ هیأتهای‌ بدوی‌ با حضو حداقل‌ 3 نفر و هیأتهای‌ تجدیدنظر با حضور حداقل‌ 4 نفر از اعضاء رسمیت‌ می‌یابد. سازمان‌ مکلف‌ است‌ زمان‌ تشکیل‌ جلسات‌ را به‌ اطلاع‌ کلیه‌ اعضا برساند. (این بند به موجب رأی شماره 280 مورخ 11/7/1378 هیأت عمومی دیوان به لحاظ احراز مغایرت آن با ماده 43 ق.ت.ا ابطال شده است)

2ـ هر یک‌ از اعضا در صورت‌ عدم‌ امکان‌ حضور در جلسه‌ باید مراتب‌ را در رابطه‌ با هیأتهای‌ بدوی‌ به‌ شعبه‌ یا نمایندگی‌ها و در رابطه‌ با هیأتهای‌ تجدیدنظر به‌ دبیر هیأت‌ مربوطه‌ به‌ نحوی‌ اطلاع‌ دهند که‌ امکان‌ حضور جانشین‌ در جلسه‌ هیأت‌ میسر باشد.

3ـ در صورت‌ عدم‌ حضور هر یک‌ از اعضای‌ اصلی‌ جلسات‌ با شرکت‌ عضو جانشین‌ تشکیل‌ خواهد شد.

4ـ در صورتی‌ که‌ هر یک‌ از اعضا هیأتها سه‌ جلسه‌ متوالی‌ یا شش‌ جلسه‌ متناوب‌ در سال‌ بدون‌ عذر موجه‌ از حضور در جلسات‌ هیأتها خودداری‌ نماید سازمان‌ تقاضای‌ جانشین‌ او را از مراجع‌ مربوطه‌ خواهد نمود.

5ـ عدم‌ حضور غیرموجه‌ هر یک‌ از اعضا هیأتها طبق‌ گزارش‌ دبیر هیأت‌ پس‌ از کسب‌ نظر رئیس‌ هیأت‌ به‌ شعبه‌ یا نمایندگی‌ (در مورد هیأتهای‌ بدوی‌) و اداره‌ هیأتهای‌ تشخیص‌ مطالبات‌ (در مورد هیأتهای‌ تجدیدنظر) با رعایت‌ بند 4 این‌ ماده‌ جهت‌ تعیین‌ جانشین‌ اعلام‌ خواهد شد.

6ـ تصمیمات‌ هیأتهای‌ بدوی‌ و تجدیدنظر با اکثریت‌ آراء اعضا حاضر نافذ خواهد بود (به موجب دادنامه شماره 107 مورخ 8/3/79 هیأت عمومی دیوان این بند به لحاظ احراز مغایرت آن با ماده 43 ق.ت.ا ابطال‌ شده‌ است‌).

7ـ صورتجلسه‌ رسیدگی‌ و رأی‌ یا قرار صادره‌ باید به‌ امضای‌ کلیه‌ اعضا حاضر در جلسه‌ برسد. در صورتی‌ که‌ رأی‌ یا قرار به‌ اکثریت‌ صادر شود در نسخه‌ای‌ که‌ در سازمان‌ نگهداری‌ می‌شود نظر اقلیت‌ به‌ طور مشروح‌ و مستدل‌ نوشته‌ خواهد شد و در سایر نسخ‌ نظر اقلیت‌ درج‌ نشده‌ فقط‌ اعضاء اقلیت‌ با ذکر کلمه‌ اقلیت‌ رأی‌ را امضا خواهند کرد.

8ـ در صورتی‌ که‌ پس‌ از امضا پیش‌نویس‌ رأی‌ اعضا هیأت‌ تجدیدنظر تغییر کند عضو جدید موظف‌ است‌ پاکنویس‌ رأی‌ را به‌ جای‌ عضو سابق‌ با ذکر کلمه‌ «علی‌الاصول‌» امضا نماید.

ماده‌ 6-

گردش‌ کار پرونده‌ها برای‌ طرح‌ در هیأتها به‌ شرح‌ زیر می‌باشد:

1ـ کارفرما می‌تواند تا قبل‌ از طرح‌ پرونده‌ در هیأتها، مدارک‌ و اسناد خود را به‌ واحد اجرائی‌ ذیربط‌ جهت‌ ضبط‌ در پرونده‌ تسلیم‌ نماید.

2ـ اعتراضات‌ وارده‌ به‌ ترتیب‌ تاریخ‌ ثبت‌ آنها در دفتر هیأت‌ رسیدگی‌ و در صورت‌ ضرورت‌ تسریع‌ در تعیین‌ تکلیف‌، حسب‌ تشخیص‌ سازمان‌، پرونده‌ مورد نظر خارج‌ از نوبت‌ رسیدگی‌ خواهد شد.

ماده‌ 7-

وظایف‌ و اختیارات‌ و ترتیب‌ رسیدگی‌ هیأت‌ بدوی‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:

1ـ هیأت‌ بدوی‌ از وظایف‌ و اختیارات‌ مصرحه‌ در مواد 43 و 45 قانون‌ تأمین‌‌اجتماعی‌ تبعیت‌ می‌نماید.

2ـ هیأت‌ بدوی‌ با توجه‌ به‌ اعتراض‌ کارفرما و بررسی‌ و مطالعه‌ محتویات‌ پرونده‌ و در صورت‌ حضور کارفرما پس‌ از استماع‌ توضیحات‌ وی‌ مبادرت‌ به‌ صدور رأی‌ یا قرار خواهد نمود.

3ـ شعبه‌ یا نمایندگی‌ موظف‌ است‌ حداکثر ظرف‌ یک‌ ماه‌ با توجه‌ به‌ قرار صادره‌ به‌ پرونده‌ رسیدگی‌ و نتیجه‌ امر را کتباً به‌ همراه‌ پرونده‌ مربوطه‌ به‌ هیأت‌ بدوی‌ ارسال‌ نماید.

4ـ هنگام‌ ابلاغ‌ رأی‌ هیأت‌ بدوی‌ بایستی‌ در ورقه‌ ابلاغ‌ رأی‌، مراتب‌ قطعیت‌ یا امکان‌ اعتراض‌ صراحتاً ذکر شود.

ماده‌ 8-

نحوه‌ تسلیم‌ اعتراض‌ کارفرمایان‌ و سازمان‌ به‌ رأی‌ هیأت‌ بدوی‌ جهت‌ رسیدگی‌ در هیأت‌ تجدیدنظر به‌ شرح‌ زیر خواهد بود:

1ـ پس‌ از ابلاغ‌ رأی‌ هیأت‌ بدوی‌ در صورتی‌ که‌ مورد مطالبه‌ بیش‌ از 000/500/1 ریال‌ بوده‌ و کارفرما، سازمان‌ و یا هر دو به‌ میزان‌ مورد مطالبه‌ معترض‌ باشند بایستی‌ ظرف‌ 20 روز از تاریخ‌ ابلاغ‌ رأی‌، «فرم‌ اعتراض‌ به‌ رأی‌ هیأت‌ بدوی‌» (فرم‌ شماره‌ 2 ضمیمه‌) را تکمیل‌ و به‌ واحد ابلاغ‌ کننده‌ رأی‌ تسلیم‌ نمایند. (به موجب بخشنامه 1/9 جدید درآمد منتفی است و صرفاً تکمیل قسمت الف و ب فرم شماره 2 انجام می‌شود)

2ـ در صورتی‌ که‌ اعتراض‌ به‌ رأی‌ هیأی‌ بدوی‌ از سوی‌ کارفرما صورت‌ گرفته‌ باشد کارفرما بایستی‌ 000/12 ریال‌ بابت‌ “هزینه‌ رسیدگی‌” در هیأت‌ تجدیدنظر به‌ واحد اجرائی‌ پرداخته‌ و رسید آن‌ را همراه‌ با تکمیل‌ قسمت‌ الف‌ و ب‌ فرم‌ شماره‌ 2 به‌ واحد مزبور تسلیم‌ نماید .

3ـ در صورتی‌ که‌ اعتراض‌ به‌ رأی‌ هیأت‌ بدوی‌ از سوی‌ سازمان‌ صورت‌ گیرد سازمان‌ مکلف‌ است‌ دلایل‌ خود را مشروحاً در قسمت‌ ب‌ فرم‌ شماره‌ 2 ذکر و قسمت‌ الف‌ فرم‌ را نیز تکمیل‌ نماید. سازمان‌ مکلف‌ است‌ با دعوت‌ از کارفرما نسبت‌ به‌ طرح‌ اعتراض‌ سازمان‌ در هیأت‌ تجدیدنظر اقدام‌ نماید.

4ـ در صورتی‌ که‌ هم‌ کارفرما و هم‌ سازمان‌ به‌ رأی‌ هیأت‌ بدوی‌ معترض‌ باشند هر یک‌ فرم‌ شماره‌ 2 را جداگانه‌ تکمیل‌ خواهند نمود.

5ـ تاریخ‌ اعتراض‌ کارفرما و یا سازمان‌، تاریخ‌ ثبت‌ «فرم‌ اعتراض‌ به‌ رأی‌ هیأت‌ بدوی‌» در سازمان‌ با رعایت‌ تبصره‌ ماده‌ 1 خواهد بود.

6ـ تاریخ‌ ابلاغ‌ رأی‌ به‌ سازمان‌ همان‌ تاریخ‌ صدور فرم‌ اعلام‌ رأی‌ هیأت‌ بدوی‌ خواهد بود.

ماده‌ 9ـ

وظایف‌ و اختیارات‌ هیأت‌ تجدیدنظر و ترتیب‌ رسیدگی‌ آن‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:

1ـ هیأت‌ تجدیدنظر از وظایف‌ و اختیارات‌ مصرحه‌ در مواد 44 و 45 قانون‌ تأمین‌اجتماعی‌ تبعیت‌ می‌نماید.

2ـ هیأت‌ تجدیدنظر با توجه‌ به‌ اعتراض‌ کارفرما به‌ رأی‌ هیأت‌ بدوی‌ و مطالعه‌ و بررسی‌ محتویات‌ پرونده‌ و استماع‌ توضیحات‌ معترض‌ یا معترضین‌ در صورت‌ حضور، مبادرت‌ به‌ صدور رأی‌ یا قرار خواهد نمود.

3ـ قرارهای‌ صادره‌ توسط‌ هیأت‌ تجدیدنظر به‌ سازمان‌ ابلاغ‌ و سازمان‌ مکلف‌ است‌ حداکثر ظرف‌ 2 ماه‌ از تاریخ‌ ابلاغ‌، قرار را اجرا و به‌ هیأت‌ مربوطه‌ همراه‌ با پرونده‌ اعاده‌ نماید.

ماده‌ 10ـ

تجدیدنظر در میزان‌ هزینه‌ رسیدگی‌ (موضوع‌ بند 1 ماده‌ 1 و بند 2 ماده‌ 8 این‌ آیین‌نامه‌) توسط‌ هیأت‌ مدیره‌ انجام‌ خواهد گرفت‌. (به موجب بخشنامه 1/9 جدید درآمد منتفی است)

ماده‌ 11ـ

در مواردی‌ که‌ شخص‌ حقوقی‌ از ارائه‌ اسناد و مدارک‌ خودداری‌ و یا از انجام‌ بازرسی‌ جلوگیری‌ کند و سازمان‌ حق‌ بیمه‌ مربوطه‌ را طبق‌ مواد 39 و 40 قانون‌ تأمین‌اجتماعی‌ تعیین‌ و مطالبه‌ نماید، در صورت‌ احراز موضوع‌ توسط‌ هیأتهای‌ تشخیص‌ مطالبات‌، بدهی‌ جزئاً یا کلاً قابل‌ تغییر نخواهد بود.

ماده‌ 12ـ

آراء صادره‌ توسط‌ هیأتها باید دارای‌ خصوصیات‌ زیر باشد.

1ـ رأی‌ هیأتها باید موجه‌ و مدلل‌ بوده‌ و قاطع‌ اختلاف‌ باشد.

2ـ در مواردی‌ که‌ رأی‌ هیأتها مبهم‌ تشخیص‌ داده‌ شود مراتب‌ به‌ هیأتهای‌ صادرکننده‌ رأی‌ منعکس‌ و هیأتها مکلفند به‌ موضوع‌ رسیدگی‌ نمایند.

3ـ هرگاه‌ در تنظیم‌ رأی‌ اشتباه‌ در حساب‌ یا سهو قلم‌ و یا سایر اشتباهات‌ بین‌ رخ‌ دهد هیأت‌ می‌بایست‌ رأی‌ را اصلاح‌ نماید.

ماده‌ 13ـ

رأی‌ هیأتها باید شامل‌ نکات‌ و موارد زیر باشد:

الف ـ مقدمه رأی:

1ـ شماره‌ و تاریخ‌ صدور رأی‌.

2ـ نام‌ و نشانی‌ و مشخصات‌ کامل‌ کارفرما یا کارفرمایان‌.

3ـ نام‌ وکیل‌ یا نماینده‌ کارفرما (در صورت‌ ارائه‌ برگ‌ وکالت‌ یا نمایندگی‌)

4ـ نام‌ و مشخصات‌ کامل‌ کارگاه‌ با ذکر نوع‌ فعالیت‌ آن‌.

5ـ نام‌ واحد سازمانی‌ ارجاع‌ کننده‌ پرونده‌ به‌ هیأت‌.

6ـ مشخصات‌ هیأت‌ صادرکننده‌ رأی‌.

7ـ خلاصه‌ جریان‌ پرونده‌ و مفاد اعتراض‌ کارفرما یا سازمان‌.

8ـ شماره‌ و تاریخ‌ صدور برگ‌ اعلام‌ بدهی‌ و تاریخ‌ ابلاغ‌ آن‌ به‌ کارفرما و تاریخ‌ ثبت‌ فرم‌ اعتراض‌ کارفرما یا سازمان‌ در دفترنامه‌های‌ وارده‌ واحد اجرائی‌.

ب‌ ـ تصمیم‌ هیأت‌:

تصمیم‌ هیأت‌ که‌ در قسمت‌ آخر نوشته‌ می‌شود باید حاوی‌ نکات‌ زیر باشد:

1ـ تصمیم‌ قطعی‌ در مورد حق‌ بیمه‌.

2ـ تصمیم‌ قطعی‌ در مورد جرائم‌ و خسارات‌ تأخیر.

ماده‌ 14-

نحوه‌ ابلاغ‌ آراء هیأتها به‌ شرح‌ زیر است‌:

1ـ آراء صادره‌ باید به‌ سازمان‌ و کارفرما ابلاغ‌ گردد. در موقع‌ ابلاغ‌ باید یک‌ نسخه‌ از رأی‌ به‌ کارفرما تسلیم‌ و نسخه‌ دوم‌ که‌ به‌ رؤیت‌ رسیده‌ است‌ جهت‌ اقدام‌ به‌ سازمان‌ اعاده‌ شود.

2ـ ابلاغ‌ رأی‌ به‌ کارفرما بوسیله‌ مأمور ابلاغ‌ سازمان‌ یا بوسیله‌ نیروهای‌ انتظامی‌ و بر اساس‌ ضوابطی‌ که‌ در قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ مدنی‌ برای‌ ابلاغ‌ حکم‌ محاکم‌ مقرر گردیده‌ است‌، انجام‌ خواهد گرفت‌

ماده‌ 15ـ

در موارد زیر به‌ اعتراض‌ کارفرما رسیدگی‌ نخواهد شد:

1ـ در مواردی‌ که‌ «فرم‌ اعتراض‌» فاقد نام‌ و نام‌ خانوادگی‌، امضا یا مهر یا اثر انگشت‌ کارفرما و تاریخ‌ باشد.

2ـ در مواردی‌ که‌ ادعای‌ وکالت‌ یا نمایندگی‌ معترض‌ قابل‌ احراز نباشد.

این‌ آیین‌نامه‌ که‌ مشتمل‌ بر 15 ماده‌ و یک‌ تبصره‌ می‌باشد در دویست‌ و شصت‌ و چهارمین‌ جلسه‌ مورخ‌ 1373/5/24 شورای‌عالی‌ تأمین‌ اجتماعی‌ به‌ تصویب‌ رسید و آیین‌نامه‌ مصوب‌ مورخ‌ 1354/11/7 از تاریخ‌ ابلاغ‌ این‌ آیین‌نامه‌ به‌ واحدهای‌ اجرائی‌ سازمان‌ ملغی‌ می‌گردد. ‌

formats

آیین‌نامه ‌اجرایی‌ قانون‌ نظام‌ هماهنگ‌ حقوق‌ بازنشستگی ‌و وظیفه‌ (مصوب ‌۱۳۷۳/۱۲/۲۵)

ماده 1‌ـ

در تعیین‌ حقوق ‌بازنشستگی‌ و وظیفه‌ ازکارافتادگی‌ و وظیفه ‌وراث‌ مستخدمان ‌مشمول‌ ماده ‌(2) قانون ‌نظام ‌هماهنگ‌ حقوق ‌بازنشستگی‌ و وظیفه ‌مصوب‌ـ که‌ از این ‌پس‌ در این‌ آیین‌نامه ‌به ‌اختصار قانون‌ نامیده ‌می‌شود ـ معدل‌ حقوق‌ مبنای ‌گروههای ‌مربوط‌، افزایش ‌سنواتی ‌به ‌میزان ‌مندرج‌ در بند (ب‌) ماده ‌(2) قانون‌ و حسب ‌مورد تبصره ‌(4) ماده‌ مزبور و فوق‌العاده‌ شغل‌ متعلق ‌براساس‌ مدارک ‌تحصیلی‌، سنوات‌ خدمت‌، مشاغل‌ مورد تصدی ‌و سوابق ‌تجربی ‌طبق‌ مقررات‌ جاری‌ و مورد عمل‌ شاغلان ‌دستگاه ‌ذی‌ربط‌ در سه ‌سال‌ آخر خدمت‌ از تاریخ ‌1374/1/1 با رعایت‌ مقررات‌ مربوط‌ ملاک‌ عمل ‌قرار می‌گیرد.

تبصره‌1ـ ایثارگران‌ و شاغلان ‌در مناطق ‌جنگی‌ و جنگزده ‌از کلیه ‌امکانات ‌پیش‌بینی ‌شده‌ در قانون‌ نظام ‌هماهنگ ‌پرداخت‌ کارکنان ‌دولت ‌و سایر مقررات‌ مربوط ‌به ‌شاغلان‌ بهره‌مند می‌شوند.

تبصره‌2ـ منظور از سه ‌سال‌ آخر خدمت‌ مدتی‌ است‌ که ‌مستخدم ‌به ‌خدمت‌ اشتغال ‌داشته ‌و از حقوق‌ و مزایای ‌اشتغال ‌بهره‌مند شده ‌است‌.

تبصره‌3ـ در تعیین ‌حقوق‌ بازنشستگی ‌و وظیفه ‌موضوع‌ این ‌ماده ‌ـ به‌ استثنای ‌افزایش ‌سنواتی ‌ـ ضریب‌120 ریال ‌ملاک‌ عمل‌ قرار می‌گیرد.

تبصره‌4ـ افزایش‌ سنواتی‌ مضاعف‌ موضوع‌ تبصره‌ (4) ماده‌ (2) قانون‌ نظام ‌هماهنگ‌ پرداخت‌ کارکنان‌ دولت‌ به ‌حداکثر مقرر در ماده ‌(16) قانون ‌یادشده‌ افزوده ‌می‌شود سپس‌ دو سوم ‌مجموع‌ این‌ دو مبلغ‌ تا میزان ‌حقوق ‌بازنشستگی‌ استحقاقی ‌طبق‌ مقررات‌ به ‌مستخدم‌ پرداخت‌ می‌شود.

تبصره‌5ـ فوق‌العاده ‌شغل ‌مستخدمانی‌ که ‌سه ‌سال‌ آخر خدمت‌ یا قسمتی ‌از آن ‌را در مأموریت ‌ثابت‌ خارج‌ از کشور به‌ سر برده‌اند براساس ‌آخرین ‌حقوق‌ مبنای ‌گروه ‌استحقاقی ‌مربوط ‌در سال‌ آخر خدمات‌ آنان ‌تعیین ‌و ملاک ‌محاسبه ‌حقوق‌ بازنشستگی ‌و ازکارافتادگی‌ قرار می‌گیرد.

ماده 2-

اعضای‌ هیأت‌ علمی ‌مشمول‌ قانون ‌اصلاح‌ پاره‌ای ‌از مقررات ‌مربوط ‌به ‌پایه ‌حقوق‌ اعضای‌ رسمی‌ هیأت ‌علمی ‌(آموزشی ‌و پژوهشی‌) شاغل ‌و بازنشسته ‌دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی ‌ـ مصوب ‌1368 ـ که ‌تا پایان ‌سال ‌1372 شاغل‌ بوده‌ و از تاریخ ‌1373 به ‌بعد بازنشسته‌، ازکارافتاده ‌و فوت ‌شده ‌یا بشوند از تاریخ ‌بازنشستگی‌، ازکارافتادگی‌ و فوت‌ مشمول ‌مفاد ماده ‌(1) قانون ‌و تبصره‌های ‌آن ‌هستند.

ماده 3 –

اعضای‌ هیأت‌ علمی ‌مشمول ‌قانون ‌اصلاح‌ پاره‌ای ‌از مقررات ‌مربوط ‌به ‌پایه ‌حقوق ‌اعضای ‌هیأت‌ علمی ‌(آموزشی ‌و پژوهشی‌) شاغل ‌و بازنشسته‌ دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی ‌ـ مصوب‌1368 ـ که ‌تا پایان ‌سال ‌1372 بازنشسته‌، ازکارافتاده ‌و فوت‌ شده‌اند از تاریخ ‌1374/1/1 مشمول ‌مفاد تبصره ‌(3) ماده ‌(2) قانون ‌می‌شوند.

ماده‌ 4-

شغلی‌ که ‌مستخدم ‌به ‌موجب‌ حکم ‌صادر شده‌ تصدی‌ آن‌ را به ‌عهده‌ داشته‌ است‌، در اجرای‌ مقررات ‌این‌ آیین‌نامه ‌ملاک‌ عمل‌ قرار می‌گیرد و وظایف‌ و مسئولیتهایی ‌که‌ علاوه ‌بر وظایف ‌شغلی ‌اصلی ‌به ‌مستخدم ‌محول‌ شده‌ است‌ مورد محاسبه ‌قرار نمی‌گیرد.

ماده‌ 5-

هر گونه‌ تغییر در دریافتی ‌(حقوق‌ و فوق‌العاده ‌شغل‌) مستخدمان ‌مشمول ‌قانون‌ نظام‌ هماهنگ‌ پرداخت‌ کارکنان ‌دولت‌ که‌ تا تاریخ ‌1374/1/1 به ‌مورد اجرا گذاشته ‌شده‌ است‌ در مورد مستخدمان ‌مشمول‌ قانون ‌نیز با رعایت ‌فاصله ‌تاریخ ‌اجرای‌ تصویبنامه ‌یا بخشنامه ‌مربوط ‌تا تاریخ ‌فوق‌الذکر به‌ طور دقیق‌ اعمال ‌می‌شود.

ماده‌ 6-

پستها یا مشاغل ‌مورد تصدی‌ مستخدمان ‌مشمول‌ قانون ‌در زمان‌ اشتغال‌ با توجه‌ به ‌ماهیت ‌وظایف ‌تعیین ‌شده ‌و شرایط‌ احراز تحصیلی ‌و تجربی ‌در یکی‌ از رشته‌های ‌شغلی‌ تخصیص‌ می‌یابد. در صورت ‌عدم ‌رشته ‌شغلی ‌متناسب ‌یا نبودن ‌شرط‌ تحصیلی‌ و تجربی ‌شاغل‌ آن‌، پست ‌یاد شده ‌در یکی‌ از رشته‌های ‌شغلی‌ که ‌از لحاظ ‌نوع ‌و وظایف ‌و گروه ‌شغلی‌ مشابه ‌یا هم‌ ردیف ‌باشد تخصیص‌ می‌یابد.

تبصره‌ـ مستخدمان ‌مشمول‌ قانون‌ که ‌براساس ‌ضوابط‌ مورد عمل‌ در تاریخ ‌اجرای‌ قانون ‌با توجه‌ به ‌پست‌ یا شغل‌ مورد تصدی‌ واجد شرایط ‌احراز اولین ‌طبقه ‌رشته‌ شغلی ‌مربوط‌ نباشند در طبقه ‌یک‌ رشته‌ شغلی‌ یادشده ‌استقرار یافته ‌و گروه‌ آنها بر مبنای‌ شرایط‌ تحصیلی‌ و تجربی ‌آنان‌ تعیین ‌می‌شود.

ماده‌ 7-

مستخدمانی ‌که‌ پس‌ از تاریخ‌ اجرای ‌مرحله‌ دوم‌ قانون‌ استخدام ‌کشوری‌ از طریق‌ یکی ‌از طرحهای ‌امتیازی ‌(طرح‌های‌ ارزیابی ‌مشاغل‌ مدیران‌، مشاغل ‌هنرمندان ‌کشور) مورد ارزیابی ‌قرار گرفته ‌و در یکی‌ از گروههای‌10، 11 و 12 استقرار یافته‌اند در صورت‌ داشتن‌ سنوات‌ تجربی‌ لازم‌، گروه ‌آنان ‌حسب‌ مدرک‌ تحصیلی ‌براساس ‌جدول‌ زیر تعیین ‌می‌شود:

 

مدرک تحصیلی

گروه قبلی

گروه فعلی (در اجرای قانون)

لیسانس

10

11

12

11

12

13

فوق لبسانس

10

11

12

13

14

15

دکتری

10

11

12

14

15

16

تبصره‌ـ مستخدمانی‌ که‌ پس‌ از اجرای ‌قانون ‌نظام ‌هماهنگ ‌پرداخت‌ کارکنان ‌دولت‌ بازنشسته‌، ازکارافتاده ‌یا فوت‌ شده‌اند مشمول‌ مفاد این ‌ماده‌ نیستند.

ماده‌ 8-

مستخدمانی ‌که ‌با دارا بودن‌ مدارک‌ تحصیلی‌ لیسانس‌، فوق‌ لیسانس ‌یا دکتری ‌تصدی‌ مشاغل ‌مدیریت‌ یا کارشناسی ‌یا همتراز (مشابه ‌و همسطح‌) آن‌ را به ‌عهده ‌داشته‌ و بازنشسته ‌یا ازکارافتاده ‌یا فوت‌ شده‌اند در صورتی‌ که‌ حداقل‌ یک‌ دوم‌ یا دو سوم‌ کل ‌تجارب‌ آنان‌ حسب‌ جدول ‌زیر با مدرک ‌تحصیلی ‌حداقل ‌لیسانس ‌و در زمینه ‌مربوط‌ یا مشابه ‌طی‌ شده ‌باشد در گروههای‌11 الی‌15 استقرار می‌یابند:

 

گروه

تحصیلات و تجربه

11

12

13

14

15

شرایط تجربی مورد نیاز

لیسانس

فوق لیسانس

دکترا

20

25

20

25

20

25

مشروط برآنکه حداقل 3/2 تجارب با مدرک تحصیلی حداقل لیسانس و در زمینه مربوط یا مشابه طی شده باشد.

لیسانس

فوق لیسانس

دکترا

22

27

22

27

22

27

مشروط بر آنکه حداقل 2/1 تجارب با مدرک تحصیلی حداقل لیسانس و در زمینه مربوط یا مشابه طی شده باشد.

تبصره‌ـ اجرای ‌این‌ ماده‌ در مورد متصدیان ‌مشاغل‌ مدیریت ‌فقط‌ در مورد افرادی ‌است‌ که ‌قبل‌ از اجرای‌ طرحهای ‌طبقه‌بندی ‌مشاغل ‌مربوط ‌بازنشسته‌، ازکارافتاده ‌یا فوت ‌شده‌ باشند.

ماده‌ 9ـ

تعیین ‌سطوح‌ مشاغل ‌سرپرستی‌ و مدیریت ‌و تشخیص‌ رشته‌ها و طبقات ‌شغلی‌ و گروه‌ و فوق‌العاده ‌شغل‌ مستخدمان ‌براساس‌ ضوابط‌ اجرایی‌ طرح‌های‌ طبقه‌بندی‌ مشاغل‌ توسط‌ کمیته‌ اجرایی ‌موضوع‌ ماده ‌(21) آیین‌نامه ‌اجرایی ‌قانون‌ نظام‌ هماهنگ‌ پرداخت‌ کارکنان ‌دولت‌ صورت‌ می‌پذیرد. لیکن‌ چنانچه ‌درخصوص‌ موارد فوق‌ ابهامی ‌وجود داشته ‌یا احکام ‌صادره ‌مطابق ‌مقررات ‌نباشد سازمان ‌امور اداری‌ و استخدامی ‌کشور اتخاذ تصمیم ‌می‌کند.

تبصره‌ـ برای ‌تعیین ‌میزان‌ درصد فوق‌العاده ‌شغل‌ مستخدمانی ‌که‌ قبل‌ از اجرای‌ طرحهای‌ طبقه‌بندی ‌مشاغل‌، بازنشسته‌ و یا ازاکارافتاده‌ و وظیفه ‌بگیر شده‌اند دستگاههای‌ مشمول ‌این‌ قانون‌ مکلفند گروه‌ شغلی‌ عناوین ‌سطوح‌ سازمانی ‌رئیس‌ دایره‌ و مسئول ‌به ‌بالا را پیشنهاد و جهت‌ تایید به‌ سازمان‌ امور اداری ‌و استخدامی ‌کشور ارسال ‌کنند.

ماده‌ 10ـ

مدت‌ سنوات‌ ارفاقی ‌در اجرای ‌قوانین ‌مربوط‌ برای ‌بازنشستگی‌ و وظیفه ‌در محاسبه‌ افزایش ‌سنواتی ‌و ارتقای‌ گروه‌، ملاک ‌عمل‌ قرار نمی‌گیرد.

ماده‌ 11ـ

افزایش‌ سنواتی ‌برای‌ مستخدمانی‌ که‌ در طول‌ خدمت‌ دارای‌ مقاطع ‌تحصیلی‌ متفاوتی ‌بوده‌اند نیز براساس‌ مقررات‌ مورد عمل ‌شاغلان ‌به ‌نسبت ‌آخرین‌ گروه‌ استحقاقی ‌آنان‌ در هر مقطع‌ تحصیلی ‌به ‌طور جداگانه ‌محاسبه ‌و مجموعاً به ‌عنوان‌ افزایش‌ سنواتی‌ منظور می‌شود.

ماده‌ 12ـ

در احتساب ‌حقوق ‌بازنشستگی‌، وظیفه‌ ازکارافتادگی‌ و وظیفه‌ وراث ‌مستخدمانی‌ که‌ براساس‌ قوانین ‌و مقررات‌ مربوط‌ به‌ پاکسازی‌، بازسازی‌، تخلفات‌ اداری‌ و نظایر آن ‌به‌ بازنشستگی ‌با تقلیل‌ گروه‌ محکومیت‌ یافته‌اند حقوق ‌گروه‌ جدید (پس‌ از تنزل‌ گروه‌) ملاک‌ محاسبه‌ قرار می‌گیرد.

ماده‌ 13ـ

مقامات ‌مذکور در تبصره ‌(2) ماده‌ (1) قانون ‌نظام‌ هماهنگ‌ پرداخت‌ کارکنان ‌دولت‌ و همترازان‌ آنها با رعایت ‌مقررات‌ مربوط‌ مشمول‌ احکام‌ قانون ‌و این‌ آیین‌نامه ‌هستند.

ماده‌ 14-

حقوق‌ بازنشستگی‌ تعیین ‌شده‌ در اجرای‌ این‌ قانون ‌ملاک‌ تعیین‌ میزان ‌حقوق‌ وظیفه ‌سهم‌ وراث‌ قانونی ‌طبق‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ است‌.

ماده‌ 15ـ

آن ‌دسته‌ از دستگاههای ‌دولتی ‌که‌ دارای ‌مقررات‌ استخدامی ‌خاص‌ و صندوق ‌بازنشستگی ‌جداگانه ‌هستند و قانون ‌نظام ‌هماهنگ‌ پرداخت‌ کارکنان‌ دولت‌ در آن‌ دستگاهها به‌ اجرا درآمده‌ است‌ ـ به‌ استثنای ‌مشمولان‌ تبصره‌ ماده ‌(3) قانون ‌ـ موظفند حقوق‌ مستخدمین‌ بازنشسته‌، ازکارافتاده‌ و وراث‌ مستخدمان ‌متوفای ‌خود را با رعایت‌ مفاد این‌ آیین‌نامه ‌و طبق ‌مقررات‌ مورد عمل‌ در مورد مستخدمان ‌شاغل‌ تطبیق ‌کنند.

ماده‌16ـ

اجرای ‌مفاد این ‌آیین‌نامه ‌به ‌عهده ‌دستگاه ‌متبوع ‌مستخدم‌ و کمیته ‌اجرایی ‌موضوع ‌ماده‌ (21) آیین‌نامه ‌قانون ‌نظام‌ هماهنگ‌ پرداخت‌ کارکنان ‌دولت‌ است‌. سازمان ‌امور اداری‌ و استخدامی ‌کشور می‌تواند در صورت‌ لزوم‌ دستورالعملهای ‌لازم ‌برای ‌اجرای ‌این ‌آیین‌نامه ‌را ابلاغ‌ کند.

خانه Archive for category "آیین نامه های تامین اجتماعی" (برگه 3)