Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
formats

آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن (مصوب۱۳۸۴/۴/۸)

هیأت وزیران در جلسة مورخ 1384/4/8 بنا به پیشنهاد شمارة 9605/100 مورخ 1383/12/12 وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره مادة (14) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن ـ مصوب 1383 را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1‌ـمدت خدمت نظام وظیفه (مشمولان) شاغلین مشمول قانون کار ـ مصوب 1369 ـ یا شرکت داوطلبانه آنها در جبهه قبل از اشتغال یا حین اشتغال جزء سوابق پرداخت حق بیمه نزد سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‌شود. (به موجب مصوبه 1384/4/10 هیأت وزیران عبارت شاغلین مشمول جایگزین مشمولان گردیده است).ماده 2-شرکت داوطلبانه افراد یاد شده در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل براساس گواهی مرجع اعزام کننده شامل نیروهای مسلح، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.ماده 3 -احتساب حق بیمه برای مدت خدمت سربازی یا حضور داوطلبانه در جبهه مشمولان قانون کار با داشتن حداقل دو سال سابقه پرداخت حق بیمه به صورت زیر خواهد بود:

(مدت خدمت سربازی یا حضور داوطلبانه × میزان حق بیمه متعلقه ظرف دو سال آخر در زمان تقاضا) تقسیم بر عدد 24

تبصره 1- حق بیمه موضوع این ماده به ترتیب هفت سی‌ام (30/7) توسط بیمه شده و بیست و سه سی‌ام (30/23) توسط دولت پرداخت می‌شود.

تبصره 2- بار مالی ناشی از اجرای این آیین نامه در هر سال برحسب تعداد استفاده کنندگان توسط سازمان تأمین اجتماعی محاسبه و در لایحه بودجه سال بعد منظور خواهد شد.

ماده‌ 4-

بیمه‌شدگانی که در کارهای سخت و زیان‌آور اشتغال دارند به شرط آنکه تمام یا قسمتی از خدمت نظام وظیفه خود را در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل گذارنده یا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتی آنها براساس قانون اصلاح تبصرة (2) الحاقی مادة (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) تبصره مادة (76) قانون تأمین‌اجتماعی ـ مصوب 1379 ـ به عنوان سوابق اشتغال در کارهای سخت و زیان آور محسوب می‌شود.

ماده 5-

چنانچه در مدت خدمت سربازی از حقوق مشمولان مبالغی بابت حق بیمه بازنشستگی کسر شده باشد، حسب درخواست شخص، صندوق مربوط مکلف است مبالغ یاد شده را به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت نماید و مابه‌التفاوت حق بیمه سهم بیمه شده از وی دریافت می‌گردد.

شماره:28221/8867/4/30


formats

آیین نامه اجرایی قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی (مصوب ۱۳۶۷/۴/۱۹ هیات وزیران)

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1367.4.19 بنا به پیشنهاد شماره .653‌د مورخ 1367.2.26 سازمان امور اداری و استخدامی کشور به استناد ماده 10‌قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی مصوب 1366.10.27 مجلس شورای اسلامی،
آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور را که در این آیین‌نامه‌به اختصار “‌قانون” نامیده می‌شود به شرح زیر تصویب نمودند.
“‌آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی” ‌
ماده 1
‌به منظور تعیین مابه‌التفاوت موضوع ماده یک قانون ابتدا درصدی که به عنوان کسور بازنشستگی یا حق بیمه طبق مقررات بازنشستگی و وظیفه مربوط‌از حقوق و مزایای مستخدم برداشته شده است. از حق بیمه قانون تأمین اجتماعی شامل سهم کارفرما و کارگر مهیا حق بیمه درمانی و غرامت دستمزد‌که هفده درصد می‌شود، کسر می‌گردد و سپس حاصل آن در مبلغ ریالی وجوه منتقله ضرب و بر درصد کسور بازنشستگی پرداختی مستخدم تقسیم‌می‌گردد.
“(‌مابه‌التفاوت موضوع ماده یک قانون)” مساوی است با:
“(‌مبلغ ریالی وجوه منتقل شده به صندوق تأمین اجتماعی) X (17% منهای مقدار درصد کسر شده از حقوق کارمند)” ‌تقسیم بر:
“‌بر درصد کسور بازنشستگی پرداختی مستخدم” ‌بدیهی است بنا به درخواست مستخدم مبلغ حاصله رأساً و یا توسط دستگاه متبوع وی به صندوق تأمین اجتماعی واریز خواهد شد. ‌
ماده 2
‌اجرای مفاد ماده چهار قانون در کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است توسط‌کمیته‌هایی که به همین منظور تحت نظر و زیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط مرکب از سه نفر ترجیحاً (‌معاون دارای و مالی، بالاترین مسئول‌واحد تشکیلاتی و یک نفر به انتخاب وزیر یا رییس دستگاه اجرایی) تشکیل می‌شود انجام خواهد شد. نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور‌نیز حسب دعوت هر دستگاه در جلسه مربوطه شرکت خواهد نمود. ‌
تبصره: کمیته متشکله در وزارتخانه و دستگاه‌های مستقل علاوه بر انجام وظائف مربوط مسئولیت هماهنگی کمیته دستگاه‌های تابعه را نیز به عهده‌خواهند داشت همچنین در جهت حفظ هماهنگی لازم بین کمیته‌های کلیه دستگاه‌های مشمول قانون کمیته مرکزی اصلاح تشکیلات تفصیلی در‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل می‌گردد. ‌
ماده 3
‌دستگاه‌های دولتی مکلفند در اجرای مفاد ماده 4 قانون، با اعمال سیاست ادغام واحدهای تابعه و مشابه و تقلیل سطوح سازمانی، تشکیلات جدید‌خود را که حاوی پستها یا مشاغل ثابت و موقت باشد ظرف مدت حداکثر 9 ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه تهیه و جهت تأیید به سازمان امور اداری‌و استخدامی کشور ارسال نمایند. ‌
تبصره: آن تعداد از مستخدمین غیر رسمی که مورد نیاز دستگاه‌ها باشند به پستها یا مشاغل موقت سازمانی که از تبدیل پستهای یا مشاغل بلامتصدی‌ایجاد خواهد شد منصوب می‌شوند. ‌
ماده 4
‌در مورد حذف پستها یا مشاغل سازمانی بلامتصدی اولویت یا مشاغل پشتیبانی می‌باشد و حتی‌الامکان بایستی از حذف پستهای اصلی و تخصصی و‌نیز پستهای سازمانی واحدهای مستقر در مناطق محروم و پستهای حساس و واحدهای جدیدالتأسیس خودداری شود. ‌
ماده 5
‌وزارتخانه‌های مذکور در ماده 6 قانون که بر اساس ماده مزبور مجوز استخدام اخذ می‌نمایند مکلفند ده درصد از نیروی مورد نیاز خود را از بین جانبازان‌انقلاب اسلامی و فرزندان، پدران و برادران شهدا، اسرار و مفقودین و جانبازانی که قادر به کار نمی‌باشند و نیز رزمندگان داوطلبی که نه ماه متوالی یا یک‌سال متناوب در جبهه‌های جنگ تحمیلی خدمت نموده‌اند در رشته‌های شغلی که واجد شرایط آن باشند و در مورد خواهران و همسران آنان در مشاغل‌آموزشی و بهداشتی و درمانی تأمین نمایند. ‌
تبصره: در صورتی که پس از انتشار آگهی و تأیید بنیاد شهید انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (‌حسب مورد)، امکان تأمین نیروی انسانی‌بر اساس نسبت تعیین شده از بین افراد مندرج در این ماده وجود نداشته باشد وزارتخانه‌های مورد نظر می‌توانند نیاز استخدامی خود را بر اساس‌مقررات مورد عمل، تأمین نمایند. ‌
ماده 6
‌مستخدمین پیمانی دستگاه‌های دولتی در صورتی که حداقل 8 سال سابقه خدمت در همان دستگاه و یا یک سال خدمت متوالی یا غیر متولای‌داوطلبانه در جبهه به علاوه 2 سال سابقه خدمت در همان دستگاه داشته باشند به شرط وجود پست یا شغل سازمانی بلامتصدی با درخواست کتبی‌آنان و پس از طی مراحل گزینش و رعایت کلیه مقررات مربوط به مستخدم رسمی تبدیل وضع خواهند یافت. ‌
تبصره: مستخدمین مشمول این ماده از شرط حداکثر سن مقرر دربند “‌الف” ماده 14 قانون استخدام کشوری و انجام امتحان و مسابقه ورود به خدمت‌رسمی معاف می‌باشند (‌مشروط بر این که مستخدمین مزبور، قبل از شروع خدمت پیمانی به سقف سن مقرر در بند مذکور نرسیده باشند). ‌
ماده 7
‌بازنشستگی و بازخرید مستخدمین تابع قانون تأمین اجتماعی که بر اساس قانون اصلاح تبصره یکی ماده 74 قانون استخدام کشوری و الحاق سه تبصره‌به آن تا تاریخ اجرای قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی توسط دستگاه‌های دولتی مربوط بازنشسته یا بازخرید شده‌اند از تاریخ‌های تعیین شده در ابلاغ یا‌حکم مربوط معتبر و مجری می‌باشد. ‌
ماده 8
‌استفاده از خدمات بازنشستگان را افراد بازخرید شده بنا به پیشنهاد وزیر ذیربط به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌
تبصره: مهلت ادامه اشتغال به کار غیر رسمی بازنشستگان و افراد بازخرید شده که در چهارچوب اختیارات قانونی دستگاه‌های مربوط قبلاً به خدمت‌دعوت شده‌اند (‌موضوع مصوبه .11344ت 26 مورخ 1367.2.3) از 1367.4.15 تا زمان صدور این مصوبه تمدید می‌گردد. ‌
ماده 9
‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است بر اجرای قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی و این آیین‌نامه در دستگاه‌های دولتی نظارت لازم اعمال‌و در صورت نیاز دستورالعملهای اجرایی و بخشنامه‌های لازم را تهیه و ابلاغ نماید. ‌میرحسین موسوی – نخست‌وزیر
formats

آیین‌نامه‌ تبصره‌ ۳ ماده‌ واحده‌ قانون‌ نقل‌ و انتقال‌ حق‌ بیمه‌ یا بازنشستگی‌ (مصوب‌ ۱۳۶۵/۱۱/۸ با اصلاحات بعدی)

‌هیأت‌ وزیران‌ در جلسه‌ مورخ‌ 1365/11/8 بنا به‌ پیشنهاد شماره‌ 3226/ق‌ مورخ‌ 1365/9/12 سازمان‌ اموراداری‌ و استخدامی‌ کشور، آیین‌نامه‌ تبصره‌ 3 ماده‌ واحده‌ قانون‌ نقل‌ و انتقال‌ حق‌‌بیمه‌ یا بازنشستگی‌ مصوب‌ 1365/3/27 مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ را به‌ شرح‌ زیر تصویب‌ نمودند:
ماده 1‌ـمشمولین‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ و صندوق‌های‌ بازنشستگی‌ و صندوق‌های‌ مشابه‌ که‌ حق‌ بیمه‌ یا کسور بازنشستگی‌ به‌ هر یک‌ از صندوق‌های‌ مذکور پرداخت‌ نموده‌اند در صورتی‌ که‌ طبق‌ ضوابط‌ محل‌ کار یا خدمت‌ آنان‌ تغییر نموده‌ و به‌ تبع‌ آن‌ از شمول‌ صندوق‌ مربوط‌ خارج‌ شده‌ یا بشوند یا طبق‌ ضوابط‌ قانونی‌ مشترک‌ صندوق‌ دیگری‌ شده‌ یا بشوند چنانچه‌ کسور بازنشستگی‌ یا حق‌ بیمه‌ آنان‌ به‌ صندوق‌ جدید منتقل‌ نشده‌ باشد از لحاظ‌ پرداخت‌ مابه‌التفاوت‌ مندرج‌ در تبصره‌ 3 قانون‌ نقل‌ و انتقال‌ حق‌ بیمه‌ یا بازنشستگی‌ تابع‌ مقررات‌ این‌ آیین‌نامه‌ خواهند بود.

ماده 2-

چنانچه‌ حق‌ بیمه‌ یا کسور بازنشستگی‌ شخصی‌ که‌ قبل‌ از تاریخ‌ 1365/3/27 از شمول‌ خدمات‌ صندوق‌ بیمه‌ یا بازنشستگی‌ مربوط‌ خارج‌ شده‌ و زیر پوشش‌ صندوق‌ دیگری‌ قرار گرفته‌ است‌ انتقال‌ نیافته‌ باشد مقررات‌ این‌ آیین‌نامه‌ در تعیین‌ وجوه‌ قابل‌ انتقال‌ و مابه‌التفاوت‌ متعلقه‌ به‌ وی‌ مجری‌ خواهد بود.

ماده 3 –

در مورد اشخاصی‌ که‌ طبق‌ ضوابط‌ قانونی‌ یا به‌ لحاظ‌ تغییر محل‌ کار یا خدمت‌ مشترک‌ صندوق‌ دیگری‌ بشوند کسور بازنشستگی‌ یا حق‌ بیمه‌ متعلقه‌ (سهم‌ شخص‌) هرماه‌ از سنوات‌ خدمت‌ مورد نظر طبق‌ ضوابط‌ مورد عمل‌ برمبنای‌ اولین‌ حقوق‌ و مزایای‌ ماهانه‌ در محل‌ خدمت‌ جدید که‌ مبنای‌ کسر حق‌ بیمه‌ یا بازنشستگی‌ قرار می‌گیرد محاسبه‌ و مابه‌التفاوت‌ آن‌ با حق‌ بیمه‌ یا کسور بازنشستگی‌ (سهم‌ شخص‌ و کارفرما) که‌ به‌ صندوق‌ جدید منتقل‌ شده‌ به‌ ترتیب‌ مقرر در آیین‌نامه‌ از شخص‌ وصول‌ خواهد شد.

تبصره 1 (الحاقی 1377/8/3) – در مورد اشخاصی که طبق ضوابط قانونی، به سبب انتقال و تغییر ساختار سازمانی، مشترک صندوق تأمین اجتماعی شده یا بشوند، حق بیمه متعلقه هر ماه از سنوات خدمت مورد نظر به مأخذ هجده درصد (18%) – هفت درصد (7%) سهم مستخدم و یازده درصد (11%) سهم کارفرما – حقوق و مزایای ماهانه زمان تقاضا در محل خدمت جدید که مبنای کسر حق‌بیمه قرار می گیرد و یا آخرین حقوق و مزایای مبنای برداشت کسور بازنشستگی در محل خدمت قبلی (هر کدام بیشتر باشد) محاسبه و مابه‌التفاوت آن با کسور بازنشستگی (سهم شخص و کارفرما) که به صندوق جدید منتقل شده است به ترتیب مقرر در این تبصره از شخص و کارفرمای سابق وصول خواهد شد.

تبصره 2 (الحاقی 1377/8/3) – اشخاصی که به دلیل استعفا، بازخرید خدمت و اخراج رابطه استخدامی آنان با دستگاه مربوط قطع گردیده است و مشترک صندوق تأمین‌اجتماعی شده یا می شوند و کسور بازنشستگی یا حق بیمه خود را به طور کلی یا جزئی از دستگاه مربوط وصول ننموده اند به مأخذ هجده درصد (18%) به ترتیب مذکور در تبصره (1) این ماده محاسبه و مابه التفاوت (سهم شخص و کارفرما) از شخص وصول خواهد شد.

تبصره 3 (الحاقی 1377/8/3) – در صورتی که مشمولین تبصره های (1 و 2) این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت مابه التفاوت اقدام ننمایند و یا ترتیبی برای پرداخت آن ندهند بر اساس تقاضای مجدد و رعایت تبصره های مذکور، مابه التفاوت قابل وصول خواهد بود.

تبصره 4 (الحاقی 1377/8/3) – سوابق مشمولین تأمین اجتماعی که به یکی از علل مندرج در تبصره (2) این ماده با دستگاه متبوع قطع رابطه استخدامی نموده یا می نمایند محفوظ و از مزایای قانونی آن بهره مند می شوند.

ماده 4 –

صندوق‌های‌ موضوع‌ این‌ آیین‌نامه‌ چنانچه‌ طبق‌ مقررات‌ مورد عمل‌ علاوه‌ بر پرداخت‌ حقوق‌ بازنشستگی‌، ازکارافتادگی‌ و وظیفه‌ وراث‌، مشترکین‌ خود را در برابر بیماری‌ها بیمه‌ خدمات‌ درمانی‌ نموده‌ باشند، به‌ هنگام‌ انتقال‌ کسور بازنشستگی‌ یا حق‌بیمه‌ از اینگونه‌ صندوق‌ها به‌ صندوق‌های‌ دیگر بخشی‌ از این‌ کسور یا حق‌ بیمه‌ که‌ در ازای‌ تأمین‌ بیمه‌ مزبور می‌باشد از جمع‌ وجوه‌ انتقالی‌ کسر می‌گردد.

تبصره‌ ـ در صورتی‌ که‌ حق‌ بیمه‌ خدمات‌ درمانی‌ طبق‌ مقررات‌ مربوط‌ رقم‌ معینی‌ از کسور بازنشستگی‌ یا حق‌ بیمه‌ پرداختی‌ را تشکیل‌ ندهد، (یک‌چهارم‌) مجموع‌ حق‌ بیمه‌ یا کسور بازنشستگی‌ سهم‌ شخص‌ و کارفرما از این‌ بابت‌ منظور می‌گردد.

ماده 5 –

صرفاً آن‌ قسمت‌ از سنوات‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ یا بازنشستگی‌ که‌ در اجرای‌ مقررات‌ صندوق‌ بیمه‌ و بازنشستگی‌ متبوع‌ شخص‌ قابل‌ احتساب‌ تلقی‌ شده‌ یا می‌شود در تعیین‌ میزان‌ مابه‌التفاوت‌ ملاک‌ عمل‌ قرار می‌گیرد.

ماده 6 –

حق‌ بیمه‌ یا کسور بازنشستگی‌ و مابه‌التفاوت‌ متعلقه‌ به‌ شخص‌ که‌ طبق‌ مقررات‌ این‌ آیین‌نامه‌ یا سایر قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ از یک‌ صندوق‌ به‌ صندوق‌ دیگر منتقل‌ شده‌ است‌ در صورتی‌ که‌ محل‌ خدمت‌ شخص‌ مجدداً تغییر نموده‌ یا بنماید یا طبق‌ ضوابط‌ قانونی‌ مشترک‌ صندوق‌ دیگری‌ شده‌ یا بشود عیناً به‌ صندوق‌ جدید منتقل‌ می‌گردد و از بابت‌ اینگونه‌ سوابق‌ مابه‌التفاوتی‌ وصول‌ نخواهد شد.

ماده 7 –

مابه‌التفاوت‌ موضوع‌ این‌ آیین‌نامه‌ به‌ اقساط‌ ماهانه‌ وصول‌ خواهد شد. میزان‌ اقساط‌ با توجه‌ به‌ کل‌ مبلغ‌ مابه‌التفاوت‌، میزان‌ حقوق‌ و مزایای‌ شخص‌ و سایر ملاحظات‌ طبق‌ توافق‌ شخص‌ و صندوق‌ مربوط‌ تعیین‌ می‌گردد، حداکثر مدت‌ پرداخت‌ مابه‌التفاوت‌ معادل‌ سنوات‌ خدمت‌ مورد محاسبه‌ می‌باشد.

ماده‌ 8ـ

در صورتی‌ که‌ رابطه‌ استخدامی‌ شخص‌ با دستگاه‌ متبوعش‌ به‌ لحاظ‌ استعفا، اخراج‌، بازخرید خدمت‌ یا انفصال‌ دایم‌ قطع‌ شده‌ یا می‌شود و کسور بازنشستگی‌ یا حق‌‌بیمه‌ خود را دریافت‌ ننموده‌ باشد از لحاظ‌ انتقال‌ کسور بازنشستگی‌ یا حق‌ بیمه‌ خود و احتساب‌ مابه‌التفاوت‌ متعلقه‌ تابع‌ مقررات‌ این‌ آیین‌نامه‌ خواهد بود. در مورد اشخاصی‌ که‌ کسور بازنشستگی‌ متعلقه‌ را جزئاً یا کلاً از صندوق‌ بازنشستگی‌ ذیربط‌ دریافت‌ داشته‌اند مسأله‌ نقل‌ و انتقال‌ کسور موضوعاً منتفی‌ است‌. (این ماده به موجب مصوبه مورخ 1368/5/28 هیأت وزیران به شرح متن فوق جایگزین گردیده است) متن قبلی آن عبارت بوده از:

«ماده 8- در صورتی‌ که‌ رابطه‌ خدمتی‌ شخص‌ با دستگاه‌ متبوعش‌ به‌ لحاظ‌ استعفا قطع‌ شود و کسور بازنشستگی‌ یا حق‌ بیمه‌ خود را دریافت‌ ننموده‌ باشد از لحاظ‌ انتقال‌ کسور بازنشستگی‌ یا حق‌ بیمه‌ و احتساب‌ مابه‌التفاوت‌ متعلقه‌ تابع‌ مقررات‌ این‌ آیین‌نامه‌ خواهد بود».

تبصره‌ ـ مقررات‌ این‌ ماده‌ شامل‌ اشخاصی‌ نخواهد بود که‌ رابطه‌ خدمتی‌ آنان‌ به‌ سبب‌ بازنشستگی‌، بازخرید خدمت‌، اخراج‌ یا انفصال‌ دایم‌ از خدمت‌ قطع‌ شده‌ است‌.

ماده‌ 9ـ

در اجرای‌ مقررات‌ قانون‌ نقل‌ و انتقال‌ حق‌ بیمه‌ یا بازنشستگی‌ و این‌ آیین‌نامه‌ صرفاً سوابق‌ خدمت‌ دولتی‌ کارکنان‌ که‌ حق‌ بیمه‌ یا کسور بازنشستگی‌ آن‌ طبق‌ مقررات‌ این‌ آیین‌نامه‌ منتقل‌ شده‌ یا می‌شود جزء سنوات‌ خدمت‌ دولتی‌ آنان‌ از لحاظ‌ بازنشستگی‌ و وظیفه‌ قابل‌ احتساب‌ می‌باشد.

در مورد شرکت‌ها و مؤسسات‌ و واحدهای‌ غیردولتی‌ که‌ تابع‌ قانون‌ تأمین‌اجتماعی‌ می‌باشند سوابق‌ خدمت‌ دولتی‌ کارکنان‌ با انتقال‌ کسور بازنشستگی‌ یا حق‌ بیمه‌ مربوط‌ جزء سنوات‌ خدمت‌ آنان‌ از لحاظ‌ بازنشستگی‌ و وظیفه‌ محسوب‌ و منظور می‌گردد.

ماده 10 (الحاقی 1377/8/3) –

کسور بازنشستگی سوابق خدمت دولتی بیمه شدگانی که در اجرای مقررات قانون نقل و انتقال حق بیمه، به سازمان تأمین اجتماعی منتقل شده یا می‌شود، برای متقاضیان بازنشستگی تنها در محاسبه میزان مستمری بازنشستگی به جمع سنوات پرداخت حق بیمه آنان اضافه می‌گردد و در سنوات پرداخت حق بیمه برای احراز شرایط بازنشستگی منظور نخواهد شد. کسور بازنشستگی سوابق خدمت دولتی بیمه شدگانی که ازکارافتادگی کلی یا فوت می‌شوند در احراز شرایط برقراری مستمری ازکارافتادگی کلی و فوت و میزان مستمری آنان ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت.

تبصره (الحاقی 1377/8/3) – آن گروه از مستخدمین که در اجرای لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به مؤسسات مستثنی شده از قانون مزبور و بالعکس مصوب 1359/2/20 شورای انقلاب منتقل می‌شوند و نیز مستخدمین مؤسسات دولتی دارای مقررات استخدامی خاص که طبق مقررات مربوط به سایر دستگاههای دولتی منتقل شده یا می‌شوند تابع قوانین مربوط خواهند بود.

formats

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۷۹ قانون تامین اجتماعی(مصوب ۱۳۵۶/۸/۲۲ )

ماده 1-
سوابق خدمت دولتی مشمولان بندهای 1 و 3 ماده 79 در تاریخ تغییر وضع شرکت دولتی به غیردولتی به موجب مقررات حاکم در آن تاریخ مشخص و به حساب سوابق مستخدم محسوب می‌شود.
ماده 2-
مستخدمین شرکتهای دولتی که قبل از تاریخ 1355/3/31 در استخدام شرکت بوده و در تاریخ 1352/3/5 فاقد مقررات بازنشستگی و وظیفه بوده‌اند با رعایت مقررات این آیین نامه از لحاظ کسور و حقوق بازنشستگی ازکارافتادگی و فوت تابع ماده 33 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی خواهند بود.
ماده 3 –
کسور بازنشستگی مستخدمین موضوع ماده 2 براساس حقوق و مزایای مستخدم مشروط بر اینکه از حداکثر حقوق جدول حقوق موضوع ماده 13 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی تجاوز ننماید محاسبه و به صندوق موضوع ماده 33 مقررات استخدامی مذکور واریز خواهد شد.
کارفرما موظف است همه ماهه کسور بازنشستگی سهم خود و مستخدم را طبق ضوابط مربوط به صندوق پرداخت نماید.
ماده 4 –
حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و فوت مستخدمین موضوع ماده 2 با در نظر گرفتن حداکثر حقوق جدول حقوق ماده 13 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و شرایط مربوط به مقررات بازنشستگی و وظیفه تعیین خواهد شد.
ماده 5 –
مستخدمین شرکتهای دولتی که در تاریخ 1352/3/5 براساس مقررات استخدامی قبلی مشمول مقررات بازنشستگی و وظیفه خاص بوده‌اند با رعایت مقررات این آیین نامه از لحاظ کسور و حقوق بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت تابع مقررات بازنشستگی مربوط به خود خواهند بود.
ماده 6 –
کسور بازنشستگی مستخدمین موضوع ماده 5 این آیین نامه براساس حقوق و مزایای مستخدم مشروط بر این که از حداکثر حقوق جدول حقوق موضوع ماده 13 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی تجاوز ننماید، محاسبه و به صندوق بازنشستگی همان شرکت واریز خواهد شد کارفرما موظف است همه ماهه کسور بازنشستگی سهم خود و مستخدم را طبق ضوابط مربوط به صندوق مذکور پرداخت نماید.
ماده 7 –
حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و فوت مستخدمین موضوع ماده 5 با در نظر گرفتن حداکثر حقوق جدول حقوق ماده 13 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و شرایط مربوط به مقررات بازنشستگی و وظیفه خاص شرکت تعیین خواهد شد.
ماده 8 –
مستخدمین مشمول ماده 34 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و مستخدمین شرکتهای دولتی که در موقع خود تابع مقررات قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت بوده‌اند تا تاریخ 1355/4/16 تابع مقررات مربوط بوده و از تاریخ مذکور به بعد به ترتیب مقرر در ماده 11 قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی مشمول قانون تأمین اجتماعی خواهند بود.
ماده 9-
سوابق خدمت مستخدمین موضوع ماده 8 این آیین نامه در شرکتهای مربوط از لحاظ استفاده از حمایتهای مقرر با رعایت ترتیبات زیر در حکم سابقه پرداخت حق‌بیمه مستخدم محسوب خواهد شد.
الف ـ حق بیمه سوابق خدمت مربوط به قبل از 1351/6/1 معادل 21% حقوق و مزایای مستخدم در شهریور ماه 1351 تعیین و محاسبه خواهد شد (7% سهم بیمه شده و 14% سهم کارفرما).
ب ـ حق بیمه سوابق خدمت مربوط به بعد از تاریخ 1351/6/1 تا تاریخ 1355/4/16 برابر 21% حقوق و مزایای دریافتی مستخدم محاسبه و تعیین خواهد شد (7% سهم بیمه‌شده و 14% سهم کارفرما). چنانچه کارفرما در مورد پرداخت حق بیمه موضوع بندهای الف و ب این ماده از نظر سهم خود با بیمه شده توافق ننماید بیمه شده می‌تواند کلیه حق بیمه را شخصاً در 120 قسط مساوی ماهانه پرداخت نماید. هرگاه مستخدم قبل از پرداخت کلیه اقساط مذکور بازنشسته، ازکارافتاده یا فوت شود سوابق او به نسبت مبالغ حق بیمه پرداخت شده محسوب خواهد شد.

شماره: 4949


formats

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور

بسمه تعالی
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
بنیاد شهید و امور ایثارگران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 1385/2/10 بنا به پیشنهاد شماره 16682/100 مورخ 1384/9/15 وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد بند (3) ماده واحده قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور ـ مصوب 1383ـ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور
ماده 1ـ کلیه وزارتخانه ها، شرکتها، موسسات دولتی ، شهرداریها، بانکها، موسسات و شرکتها و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است می توانند در صورت درخواست کتبی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، معلولین حوادث ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط خاص کار، معلولین عادی، شاغلین مشاغل سخت و زیان آور و آزادگان، آنها را به شرط داشتن حداقل 20 سال تمام سابقه خدمت قابل قبول و یا پرداخت حق بیمه، از لحاظ بازنشستگی و احراز شرایط مندرج در این آیین نامه و با تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور بازنشسته نمایند.
تبصره 1ـ کلیه جانبازان، آزادگان، معلولین عادی و حوادث ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط خاص کار و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور که مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی بوده و در بخش غیر دولتی و یا مؤسسات مشمول قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی ـ مصوب 1373 ـ و اصلاحات بعدی آن یا دستگاههای دارای مقررات استخدامی خاص شاغل می باشند، مشمول مقررات این آیین نامه خواهند بود.
تبصره 2 ـ شورای امور اداری و استخدامی کشور در خصوص کلیه مستخدمین دولت که مشمول این قانون می گردند، مکلف است در صورت کامل بودن مدارک ظرف یک ماه از تاریخ وصول مدارک، نظریه خود را مبنی بر موافقت یا مخالفت با بازنشستگی افراد اعلام نماید همچنین تعیین مدت سنوات ارفاقی این قبیل از مشمولین به عهده شورای مذکور می باشد.
تبصره 3ـ تعیین مدت سنوات ارفاقی جانبازان و آزادگان شاغل در بخش غیر دولتی به عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران و نیز تعیین مدت سنوات سایرمشمولین این آیین نامه که در بخش غیردولتی شاغل می باشند به عهده کارگروهی که ظرف دوماه پس از ابلاغ این تصویب نامه در سازمان تامین اجتماعی تشکیل می شود، خواهد بود.
تبصره 4 ـ جانبازان و آزادگان کارگر مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی پس از تایید بنیاد شهید و امور ایثارگران و با رعایت قوانین و مقررات می توانند درخواست بازنشستگی نمایند.
تبصره 5 ـ در هر حالت خدمت مازاد بر سی سال مشمولین این قانون در تعیین حقوق بازنشستگی قابل محاسبه نخواهد بود.
تبصره 6 – کلیه جانبازان و آزادگان مشمول این آیین نامه در صورتی که مدت خدمت مبنای بازنشستگی آنهابا احتساب مجموع سنوات سابقه خدمت (حداقل 20 سال) و سنوات ارفاقی (حداکثر 10 سال) 30 سال تمام باشد از احراز شرط حداقل سن بازنشستگی معاف خواهند بود در غیر این صورت با رعایت مفاد ماده (4) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری، موضوع تصویب‌نامه شماره 80524/ت267 مورخ 18/7/1369 دارا بودن حداقل شرط سنی برای آنان (مردان حداقل (50) سال و زنان حداقل (45) سال) الزامی است.
تبصره 7 – حداقل سن بازنشستگی برای کلیه معلولین عادی، بیماران ناشی از شرایط خاص کار، معلولین حوادث ناشی از کار و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مشمول تبصره (3) قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور ـ مصوب 1367 ـ به ترتیب برای مردان و زنان (50) سال و (45) سال می‌باشد.
ماده 2 ـ ملاک محاسبه آخرین حقوق قبل از بازنشستگی جانبازان، آزادگان، معلولین عادی و حوادث ناشی از کار و بیماران ناشی از شرایط خاص کار مشمول این آیین نامه اعم از شاغلین در دستگاههای مورد اشاره در بند (1) یا تبصره (1) بند (1) که دارای احکام استخدام رسمی، ثابت یا دارای عناوین مشابه می باشند، مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی که بر اساس ضوابط و مقررات استخدامی حاکم بر دستگاه مربوطه مبنای حقوق بازنشستگی قرار گرفته است و نیز در خصوص آن دسته از افراد موصوف که در بخش غیر دولتی (مشمولین تبصره 1 بند 1 ) شاغل می‌باشند، مطابق قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی عمل خواهد شد
ماده3 ـ تشخیص و تعیین درجه معلولیت جانبازان و آزادگان اعم از شاغلین در بخش دولتی یا غیر دولتی به عهده کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران و نیز تشخیص و تعیین نوع معلولیت و درجات نقص عضو و یا اعضا و یا کاهش تواناییها برای انجام کار در مورد معلولین عادی و حوادث ناشی از کار و بیماران ناشی از شرایط خاص کار مشمول این آیین نامه که در بخش دولتی شاغل هستند، به عهده کمیسیون پزشکی معتمد متشکل از سه نفر پزشک با معرفی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر حسب نوع معلولیت و یا بیماری خواهد بود. دبیرخانه اجرایی کمیسیون پزشکی معتمد مربوط به معلولیتهای شاغلین در بخش دولتی در سازمان بهزیستی کشور تشکیل می‌گردد. همچنین تشخیص و تعیین نوع معلولیت و درجات نقص عضو و یا اعضا و یاکاهش تواناییها برای انجام کار، حوادث ناشی از کار و بیماری ناشی از شرایط خاص کار مشمول این آیین نامه که در بخش خصوصی یا غیر دولتی شاغل هستند به عهده کمیسیونهای پزشکی سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.”
ماده 4 ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص دستگاههای غیر دولتی مکلف است هر ساله با اعلام سازمان تامین اجتماعی اعتبار مورد نیاز را طی ردیف جداگانه در بودجه کل کشور منظور و به حساب سازمان یادشده پرداخت نماید.
ماده 5 ـ سازمان تامین اجتماعی پس از طی تشریفات قانونی مربوط به احراز شرایط واجدین این آیین نامه و محاسبه و تعیین هزینه های متعلقه، موظف است در خصوص دستگاههای دولتی نسبت به اعلام میزان هزینه مربوطه اقدام نماید تا دستگاه محل خدمت متقاضی بازنشستگی وجوه تعیین شده را به حساب سازمان واریز نماید.”
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور
خانه Archive for category "آیین نامه های تامین اجتماعی" (برگه 10)