Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
formats

ماده ۱۸۶

جرائم نقدی مقرر در این قانون به حساب مخصوصی در بانک واریز خواهد شد و این وجوه تحت نظر وزیر کار و امور اجتماعی به موجب آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، جهت امور رفاهی، آموزشی و فرهنگی کارگران به مصرف خواهد رسید.

شماره:10775/210


خانه قانون کار Archive for category "فصل یازدهم: جرائم و مجازات ها" (برگه 4)