Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
formats

ماده‌ ۱۰۸

کارفرمایانی‌ که‌ حق‌ بیمه‌ قطعی‌ شده‌ بیمه‌شدگان‌ را ظرف‌ یکماه‌ پس‌ از ابلاغ‌ آن‌ از طرف‌ سازمان‌ نپردازند. یاترتیبی‌ برای‌ پرداخت‌ آن‌ با موافقت‌ سازمان‌ ندهند به‌ دو برابرخسارات‌ مذکور در ماده‌97 این‌ قانون ‌ محکوم‌ خواهند شد.
formats

ماده‌ ۱۰۹

در صورتی‌ که‌ کارفرما شخص‌ حقوقی‌ باشد، مسئولیت های جزائی‌ مقرر در این‌ قانون ‌ متوجه‌ مدیرعامل‌ شرکت‌ یا هر شخص دیگری‌ خواهد بود که‌ در اثر فعل‌ یا ترک‌ فعل‌ او موجبات‌ ضرر و زیان‌ سازمان‌ یا بیمه‌شدگان‌ فراهم‌ شده‌ است‌.
formats

ماده ۱۰۳

کارفرمایانی که عمدات وجوهی زائد بر میزان مقرر در این قانون به عنوان حق بیمه از مزد یا حقوق و مزایای بیمه شدگان برداشت نمایند علاوه بر الزام به استرداد وجوه مذکور به حبس جنحه ای از 61 روز تا شش ماه محکوم خواهند شد.
خانه قانون تامین اجتماعی Archive for category "فصل یازدهم: تخلفات، مقررات کیفری" (برگه 3)