Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
formats

ماده‌ ۶۹

در صورتی‌ که‌ بیمه‌شده‌ زن‌ و یا همسر بیمه‌شده‌ مرد به‌ بیماریهایی‌ مبتلا شود که‌ شیر دادن‌ برای‌ طفل‌ او زیان‌آورباشد یا پس‌ از زایمان‌ فوت‌ شود شیر مورد نیاز تا 18 ماهگی‌ تحویل‌خواهد شد.
خانه قانون تامین اجتماعی Archive for category "فصل پنجم: حوادث و بیماری و بارداری" (برگه 4)