Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
formats

ماده ۱۰۶

دستورالعملها و آیین نامه ها ی اجرائی مربوط به این فصل به پیشنهاد مشترک وزارت کاوامور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

شماره:34111


خانه قانون کار فصل چهارم: حفاظت فنی و بهداشت کار Archive for category "مبحث دوم: بازرسي‌ كار" (برگه 3)