Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
formats

ماده‌ ۱۰۷

به‌ شکایات‌ و دعاوی‌ سازمان‌ در مراجع‌ قضائی‌ خارج‌از نوبت‌ رسیدگی‌ خواهد شد.
formats

ماده‌ ۱۰۸

کارفرمایانی‌ که‌ حق‌ بیمه‌ قطعی‌ شده‌ بیمه‌شدگان‌ را ظرف‌ یکماه‌ پس‌ از ابلاغ‌ آن‌ از طرف‌ سازمان‌ نپردازند. یاترتیبی‌ برای‌ پرداخت‌ آن‌ با موافقت‌ سازمان‌ ندهند به‌ دو برابرخسارات‌ مذکور در ماده‌97 این‌ قانون ‌ محکوم‌ خواهند شد.
formats

ماده‌ ۱۰۹

در صورتی‌ که‌ کارفرما شخص‌ حقوقی‌ باشد، مسئولیت های جزائی‌ مقرر در این‌ قانون ‌ متوجه‌ مدیرعامل‌ شرکت‌ یا هر شخص دیگری‌ خواهد بود که‌ در اثر فعل‌ یا ترک‌ فعل‌ او موجبات‌ ضرر و زیان‌ سازمان‌ یا بیمه‌شدگان‌ فراهم‌ شده‌ است‌.
خانه قانون تامین اجتماعی Archive for category "فصل یازدهم: تخلفات، مقررات کیفری" (برگه 3)